1 Kings 13:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]’a-ḥarאַחַר֙AfterAdv
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֣רthingNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
7725 [e]šāḇשָׁ֥בdo returnedVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֖םJeroboamNoun
1870 [e]mid-dar-kōwמִדַּרְכּ֣וֹwayNoun
7451 [e]hā-rā-‘āh;הָרָעָ֑הnot from his evilAdj
7725 [e]way-yā-šāḇוַ֠יָּשָׁבbut againVerb
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֜עַשׂmadeVerb
7098 [e]miq-ṣō-wṯמִקְצ֤וֹתfrom among allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙of the peopleNoun
3548 [e]kō-hă-nêכֹּהֲנֵ֣יpriestsNoun
1116 [e]ḇā-mō-wṯ,בָמ֔וֹתof the highNoun
2655 [e]he-ḥā-p̄êṣהֶֽחָפֵץ֙whoever wouldAdj
4390 [e]yə-mal-lêיְמַלֵּ֣אhe ordainedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3027 [e]yā-ḏōw,יָד֔וֹable himNoun
1961 [e]wî-hîוִיהִ֖יand he becameVerb
3548 [e]kō-hă-nêכֹּהֲנֵ֥יto be priestsNoun
1116 [e]ḇā-mō-wṯ.בָמֽוֹת׃of the high placesNoun
Hebrew Texts
מלכים א 13:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַחַר֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה לֹֽא־שָׁ֥ב יָרָבְעָ֖ם מִדַּרְכֹּ֣ו הָרָעָ֑ה וַ֠יָּשָׁב וַיַּ֜עַשׂ מִקְצֹ֤ות הָעָם֙ כֹּהֲנֵ֣י בָמֹ֔ות הֶֽחָפֵץ֙ יְמַלֵּ֣א אֶת־יָדֹ֔ו וִיהִ֖י כֹּהֲנֵ֥י בָמֹֽות׃

מלכים א 13:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אחר הדבר הזה לא־שב ירבעם מדרכו הרעה וישב ויעש מקצות העם כהני במות החפץ ימלא את־ידו ויהי כהני במות׃

Links
1 Kings 13:331 Kings 13:33 Text Analysis1 Kings 13:33 Interlinear1 Kings 13:33 Multilingual1 Kings 13:33 TSK1 Kings 13:33 Cross References1 Kings 13:33 Bible Hub1 Kings 13:33 Biblia Paralela1 Kings 13:33 Chinese Bible1 Kings 13:33 French Bible1 Kings 13:33 German Bible

Bible Hub
1 Kings 13:32
Top of Page
Top of Page