1 Chronicles 9:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7778 [e]wə-haš-šō-‘ă-rîmוְהַשֹּׁעֲרִים֙And the porters [were]Noun
7967 [e]šal-lūmשַׁלּ֣וּםShallumNoun
6126 [e]wə-‘aq-qūḇ,וְעַקּ֔וּבand AkkubNoun
2929 [e]wə-ṭal-mōnוְטַלְמֹ֖ןand TalmonNoun
289 [e]wa-’ă-ḥî-mān;וַאֲחִימָ֑ןand AhimanNoun
251 [e]wa-’ă-ḥî-hemוַאֲחִיהֶ֥םand their brothersNoun
7967 [e]šal-lūmשַׁלּ֖וּםShallum [was]Noun
7218 [e]hā-rōš.הָרֹֽאשׁ׃the chiefNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 9:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַשֹּׁעֲרִים֙ שַׁלּ֣וּם וְעַקּ֔וּב וְטַלְמֹ֖ן וַאֲחִימָ֑ן וַאֲחִיהֶ֥ם שַׁלּ֖וּם הָרֹֽאשׁ׃

דברי הימים א 9:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש׃

Links
1 Chronicles 9:171 Chronicles 9:17 Text Analysis1 Chronicles 9:17 Interlinear1 Chronicles 9:17 Multilingual1 Chronicles 9:17 TSK1 Chronicles 9:17 Cross References1 Chronicles 9:17 Bible Hub1 Chronicles 9:17 Biblia Paralela1 Chronicles 9:17 Chinese Bible1 Chronicles 9:17 French Bible1 Chronicles 9:17 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 9:16
Top of Page
Top of Page