κεφαλῆς
Englishman's Concordance
κεφαλῆς (kephalēs) — 15 Occurrences

Matthew 10:30 N-GFS
GRK: τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι
NAS: hairs of your head are all
KJV: hairs of your head are all
INT: hairs of the head all numbered

Matthew 26:7 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου
NAS: and she poured it on His head as He reclined
KJV: on his head, as he sat [at meat].
INT: on the head of him as he reclined [at table]

Matthew 27:29 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ
NAS: they put it on His head, and a reed
KJV: [it] upon his head, and a reed
INT: on the head of him and

Matthew 27:37 N-GFS
GRK: ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν
NAS: And above His head they put
KJV: over his head his accusation
INT: over the head of him the

Mark 14:3 N-GFS
GRK: αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς
NAS: the vial and poured it over His head.
KJV: [it] on his head.
INT: his the head

Luke 7:38 N-GFS
GRK: θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν
NAS: them with the hair of her head, and kissing
KJV: of her head, and
INT: hairs of the head of her she was wiping [them]

Luke 12:7 N-GFS
GRK: τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι
NAS: hairs of your head are all
KJV: hairs of your head are all
INT: hairs of the head of you all

Luke 21:18 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ
NAS: not a hair of your head will perish.
KJV: of your head perish.
INT: of the head of you no

John 20:7 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ οὐ
NAS: had been on His head, not lying
KJV: about his head, not lying
INT: upon the head of him not

Acts 27:34 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται
NAS: for not a hair from the head of any
KJV: fall from the head of any of you.
INT: of the head will fall

1 Corinthians 11:4 N-GFS
GRK: προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει
NAS: who has [something] on his head while praying
KJV: having [his] head covered,
INT: prophesying [anything] on [his] head having puts to shame

1 Corinthians 11:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς
NAS: [a symbol of] authority on her head, because
KJV: on [her] head because
INT: on the head on account of the

Revelation 10:1 N-AFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ
NAS: and the rainbow was upon his head, and his face
KJV: [was] upon his head, and his
INT: on the head of him and

Revelation 12:1 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος
NAS: her feet, and on her head a crown
KJV: upon her head a crown of twelve
INT: on the head of her a crown

Revelation 14:14 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον
NAS: crown on His head and a sharp
KJV: on his head a golden crown,
INT: on the head of him a crown

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page