καὶ
Englishman's Concordance
καὶ (kai) — 9079 Occurrences

Matthew 1:2 Conj
GRK: τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς
KJV: begat Judas and his brethren;
INT: Judah and the brothers

Matthew 1:3 Conj
GRK: τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ
KJV: begat Phares and Zara of
INT: Perez and Zerah

Matthew 1:11 Conj
GRK: τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς
KJV: begat Jechonias and his brethren,
INT: Jechoniah and the brothers

Matthew 1:17 Conj
GRK: γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ Δαυὶδ
KJV: generations; and from
INT: generations fourteen and from David

Matthew 1:17 Conj
GRK: γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ τῆς
KJV: generations; and from
INT: generations fourteen and from the

Matthew 1:19 Conj
GRK: δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων
KJV: being a just [man], and not willing
INT: righteous being and not willing

Matthew 1:21 Conj
GRK: δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ
KJV: a son, and thou shalt call
INT: moreover a son and you will call the

Matthew 1:23 Conj
GRK: γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν
KJV: shall be with child, and shall bring forth
INT: womb [child] will have and will bear a son

Matthew 1:23 Conj
GRK: τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσιν τὸ
KJV: a son, and they shall call
INT: will bear a son and they will call the

Matthew 1:24 Conj
GRK: ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν
KJV: had bidden him, and took unto him
INT: angel of [the] Lord and took to [him] the

Matthew 1:25 Conj
GRK: καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν
KJV: And knew her
INT: and not knew

Matthew 1:25 Conj
GRK: ἔτεκεν υἱόν καὶ ἐκάλεσεν τὸ
KJV: firstborn son: and he called his
INT: she brought forth a son and he called the

Matthew 2:2 Conj
GRK: τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι
KJV: in the east, and are come to worship
INT: the east and are come to worship

Matthew 2:3 Conj
GRK: Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἰεροσόλυμα
KJV: [these things], he was troubled, and all
INT: Herod he was troubled and all Jerusalem

Matthew 2:4 Conj
GRK: καὶ συναγαγὼν πάντας
KJV: And when he had gathered all
INT: And having gathered together all

Matthew 2:4 Conj
GRK: τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ
KJV: the chief priests and scribes
INT: the chief priests and scribes of the

Matthew 2:6 Conj
GRK: Καὶ σύ Βηθλεὲμ
KJV: And thou Bethlehem,
INT: And you Bethlehem

Matthew 2:8 Conj
GRK: καὶ πέμψας αὐτοὺς
NAS: to me, so that I too may come
KJV: And he sent them
INT: And having sent them

Matthew 2:9 Conj
GRK: βασιλέως ἐπορεύθησαν καὶ ἰδοὺ ὁ
KJV: they departed; and, lo,
INT: king went away and behold the

Matthew 2:11 Conj
GRK: καὶ ἐλθόντες εἰς
NAS: After coming into the house
KJV: And when they were come into
INT: And having come into

Matthew 2:11 Conj
GRK: μητρὸς αὐτοῦ καὶ πεσόντες προσεκύνησαν
NAS: to the ground and worshiped Him. Then, opening
KJV: mother, and fell down,
INT: mother of him and having fallen down worshipped

Matthew 2:11 Conj
GRK: προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς
KJV: him: and when they had opened
INT: worshipped him and having opened the

Matthew 2:11 Conj
GRK: δῶρα χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ
KJV: gifts; gold, and frankincense, and
INT: gifts gold and frankincense and

Matthew 2:11 Conj
GRK: καὶ λίβανον καὶ σμύρναν
KJV: and frankincense, and myrrh.
INT: and frankincense and myrrh

Matthew 2:12 Conj
GRK: καὶ χρηματισθέντες κατ'
KJV: And being warned of God in
INT: And having been divinely warned in

Matthew 2:13 Conj
GRK: τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα
KJV: the young child and his
INT: the child and the mother

Matthew 2:13 Conj
GRK: μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς
KJV: his mother, and flee into
INT: mother of him and flee into

Matthew 2:13 Conj
GRK: εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ
KJV: into Egypt, and be thou there
INT: into Egypt and remain there

Matthew 2:14 Conj
GRK: τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα
KJV: he took the young child and his mother
INT: the child and the mother

Matthew 2:14 Conj
GRK: αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς
KJV: mother by night, and departed into
INT: of him by night and withdrew into

Matthew 2:15 Conj
GRK: καὶ ἦν ἐκεῖ
KJV: And was there
INT: and remained there

Matthew 2:16 Conj
GRK: ἐθυμώθη λίαν καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν
KJV: wroth, and sent forth,
INT: was enraged greatly and having sent forth he put to death

Matthew 2:16 Conj
GRK: ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι
KJV: that were in Bethlehem, and in all
INT: in Bethlehem and in all

Matthew 2:16 Conj
GRK: ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω κατὰ
KJV: two years old and under,
INT: from two years old and under according to

Matthew 2:18 Conj
GRK: ἠκούσθη κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς
KJV: heard, lamentation, and weeping, and
INT: was heard weeping and mourning great

Matthew 2:18 Conj
GRK: τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελεν
KJV: and weeping, and great mourning,
INT: children of her and not would

Matthew 2:20 Conj
GRK: τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα
KJV: the young child and his
INT: the child and the mother

Matthew 2:20 Conj
GRK: μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς
KJV: his mother, and go into
INT: mother of him and go into

Matthew 2:21 Conj
GRK: τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα
KJV: the young child and his
INT: the child and the mother

Matthew 2:21 Conj
GRK: μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς
KJV: his mother, and came into
INT: mother of him and came into

Matthew 2:23 Conj
GRK: καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν
KJV: And he came and dwelt
INT: and having come he dwelt

Matthew 3:2 Conj
GRK: καὶ λέγων Μετανοεῖτε
INT: And saying Repent

Matthew 3:4 Conj
GRK: τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην
KJV: camel's hair, and a leathern girdle
INT: hair of a camel and a belt of leather

Matthew 3:4 Conj
GRK: αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον
KJV: was locusts and wild honey.
INT: of him locusts and honey wild

Matthew 3:5 Conj
GRK: αὐτὸν Ἰεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ
KJV: him Jerusalem, and all Judaea,
INT: him Jerusalem and all

Matthew 3:5 Conj
GRK: ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ
KJV: Judaea, and all
INT: Judea and all the

Matthew 3:6 Conj
GRK: καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν
KJV: And were baptized of
INT: and were baptized in

Matthew 3:7 Conj
GRK: τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους
KJV: of the Pharisees and Sadducees
INT: of the Pharisees and Sadducees coming

Matthew 3:9 Conj
GRK: καὶ μὴ δόξητε
KJV: And think not
INT: and not think

Matthew 3:10 Conj
GRK: καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ
KJV: And now also the axe is laid
INT: good is cut down and into [the] fire

Matthew 3:11 Conj
GRK: πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί
KJV: the Holy Ghost, and [with] fire:
INT: Spirit Holy and with fire

Matthew 3:12 Conj
GRK: χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν
KJV: hand, and he will throughly purge
INT: hand of him and he will clear the

Matthew 3:12 Conj
GRK: ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν
KJV: his floor, and gather his
INT: threshing floor of him and will gather the

Matthew 3:14 Conj
GRK: σοῦ βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχῃ
KJV: of thee, and comest thou
INT: you to be baptized and you come

Matthew 3:16 Conj
GRK: τοῦ ὕδατος καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν
KJV: And Jesus, when he was baptized,
INT: the water and behold were opened

Matthew 3:16 Conj
GRK: οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ
KJV: out of the water: and, lo, the heavens
INT: the heavens and he saw the

Matthew 3:16 Conj
GRK: ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ'
INT: as a dove and lighting upon

Matthew 3:17 Conj
GRK: καὶ ἰδοὺ φωνὴ
KJV: And lo a voice
INT: and Behold a voice

Matthew 4:2 Conj
GRK: καὶ νηστεύσας ἡμέρας
KJV: And when he had fasted forty
INT: And having fasted days

Matthew 4:2 Conj
GRK: ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα
KJV: forty days and forty nights,
INT: days forty and nights forty

Matthew 4:3 Conj
GRK: Καὶ προσελθὼν ὁ
KJV: And when the tempter came
INT: And having come the

Matthew 4:5 Conj
GRK: ἁγίαν πόλιν καὶ ἔστησεν αὐτὸν
KJV: the holy city, and setteth him
INT: holy city and sets him

Matthew 4:6 Conj
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ
KJV: And saith unto him,
INT: and says to him

Matthew 4:6 Conj
GRK: περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν
KJV: concerning thee: and in [their] hands
INT: concerning you and in [their] hands

Matthew 4:8 Conj
GRK: ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ
KJV: high mountain, and sheweth him
INT: high exceedingly and shows to him

Matthew 4:8 Conj
GRK: τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν
KJV: of the world, and the glory
INT: of the world and the glory

Matthew 4:9 Conj
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ
KJV: And saith unto him,
INT: and says to him

Matthew 4:10 Conj
GRK: σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ
KJV: thy God, and him only
INT: of you will you worship and him alone

Matthew 4:11 Conj
GRK: ὁ διάβολος καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι
KJV: leaveth him, and, behold, angels
INT: the devil and behold angels

Matthew 4:11 Conj
GRK: ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ
KJV: angels came and ministered unto him.
INT: angels came and ministered to him

Matthew 4:13 Conj
GRK: καὶ καταλιπὼν τὴν
KJV: And leaving Nazareth,
INT: and having left

Matthew 4:13 Conj
GRK: ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ
KJV: the borders of Zabulon and Nephthalim:
INT: [the] region of Zebulun and Naphtali

Matthew 4:15 Conj
GRK: Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ
KJV: of Zabulon, and the land
INT: Land of Zebulun and land of Naphtali

Matthew 4:16 Conj
GRK: εἶδεν μέγα καὶ τοῖς καθημένοις
KJV: great light; and to them which sat
INT: have seen great and to those who were sitting

Matthew 4:16 Conj
GRK: ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου
KJV: in the region and shadow of death
INT: in [the] land and shadow of death

Matthew 4:17 Conj
GRK: Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν Μετανοεῖτε
KJV: began to preach, and to say, Repent:
INT: Jesus to proclaim and to say Repent

Matthew 4:18 Conj
GRK: λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν
KJV: called Peter, and Andrew his
INT: is called Peter and Andrew the

Matthew 4:19 Conj
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς
KJV: And he saith unto them,
INT: and he says to them

Matthew 4:19 Conj
GRK: ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς
KJV: Follow me, and I will make you
INT: after me and I will make you

Matthew 4:21 Conj
GRK: Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν
KJV: And going on from thence,
INT: And having gone on from there

Matthew 4:21 Conj
GRK: τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν
KJV: [the son] of Zebedee, and John his
INT: of Zebedee and John the

Matthew 4:21 Conj
GRK: δίκτυα αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς
KJV: their nets; and he called them.
INT: nets of them and he called them

Matthew 4:22 Conj
GRK: τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα
KJV: left the ship and their father,
INT: the boat and the father

Matthew 4:23 Conj
GRK: Καὶ περιῆγεν ἐν
KJV: And Jesus went about
INT: And he went throughout

Matthew 4:23 Conj
GRK: συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ
KJV: synagogues, and preaching
INT: synagogues of them and proclaiming the

Matthew 4:23 Conj
GRK: τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν
KJV: of the kingdom, and healing
INT: of the kingdom and healing every

Matthew 4:23 Conj
GRK: πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν
KJV: manner of sickness and all
INT: every disease and every sickness

Matthew 4:24 Conj
GRK: καὶ ἀπῆλθεν ἡ
KJV: And his fame
INT: And went out the

Matthew 4:24 Conj
GRK: τὴν Συρίαν καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ
KJV: all Syria: and they brought unto him
INT: Syria And they brought to him

Matthew 4:24 Conj
GRK: ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους
KJV: divers diseases and torments, and
INT: by various diseases and pains oppressed

Matthew 4:24 Conj
GRK: βασάνοις συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ
INT: pains oppressed and possessed by demons and

Matthew 4:24 Conj
GRK: καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ
KJV: torments, and those which were possessed with devils,
INT: and possessed by demons and epileptics and

Matthew 4:24 Conj
GRK: καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς καὶ
KJV: those which were possessed with devils, and those which were lunatick,
INT: and epileptics and paralytics and

Matthew 4:24 Conj
GRK: καὶ παραλυτικούς καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
KJV: those which were lunatick, and those that had the palsy;
INT: and paralytics and he healed them

Matthew 4:25 Conj
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: And there followed him
INT: And followed him

Matthew 4:25 Conj
GRK: τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ
KJV: Galilee, and [from] Decapolis,
INT: Galilee and [the] Decapolis and

Matthew 4:25 Conj
GRK: καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἰεροσολύμων καὶ
KJV: [from] Decapolis, and [from] Jerusalem,
INT: and [the] Decapolis and Jerusalem and

Matthew 4:25 Conj
GRK: καὶ Ἰεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ
KJV: [from] Jerusalem, and [from] Judaea,
INT: and Jerusalem and Judea and

Matthew 4:25 Conj
GRK: καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ
KJV: [from] Judaea, and [from] beyond
INT: and Judea and beyond the

Matthew 5:1 Conj
GRK: τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ
KJV: into a mountain: and when he was set,
INT: the mountain and having sat down him

Matthew 5:2 Conj
GRK: καὶ ἀνοίξας τὸ
KJV: And he opened his
INT: And having opened the

Matthew 5:6 Conj
GRK: οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν
KJV: do hunger and thirst
INT: they who hunger and thirst for

Matthew 5:11 Conj
GRK: ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ
KJV: you, and persecute
INT: they shall insult you and shall persecute [you] and

Matthew 5:11 Conj
GRK: καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν
KJV: persecute [you], and shall say
INT: and shall persecute [you] and shall say all kinds of

Matthew 5:12 Conj
GRK: χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι
KJV: Rejoice, and be exceeding glad: for
INT: Rejoice and exult for

Matthew 5:15 Conj
GRK: καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν
KJV: do men light a candle, and put it
INT: do they light a lamp and put it

Matthew 5:15 Conj
GRK: τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσιν
KJV: a candlestick; and it giveth light
INT: the lampstand and it shines for all

Matthew 5:16 Conj
GRK: καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν
KJV: good works, and glorify your
INT: good works and might glorify the

Matthew 5:18 Conj
GRK: ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
KJV: Till heaven and earth pass,
INT: heaven and the earth

Matthew 5:19 Conj
GRK: τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως
KJV: commandments, and shall teach
INT: the least and shall teach so

Matthew 5:19 Conj
GRK: ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος
KJV: shall do and teach
INT: anyhow shall practice and shall teach [them] this [one]

Matthew 5:20 Conj
GRK: τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων οὐ
KJV: [the righteousness] of the scribes and Pharisees,
INT: of the scribes and Pharisees no

Matthew 5:24 Conj
GRK: τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον
KJV: the altar, and go thy way;
INT: the altar and go away first

Matthew 5:24 Conj
GRK: ἀδελφῷ σου καὶ τότε ἐλθὼν
KJV: to thy brother, and then come
INT: brother of you and then having come

Matthew 5:25 Conj
GRK: τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτὴς
KJV: to the judge, and the judge
INT: to the judge and the judge

Matthew 5:25 Conj
GRK: τῷ ὑπηρέτῃ καὶ εἰς φυλακὴν
KJV: to the officer, and thou be cast
INT: to the officer and into prison

Matthew 5:29 Conj
GRK: ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ
NAS: of the parts of your body, than for your whole
KJV: it out, and cast [it] from
INT: pluck out it and cast [it] from

Matthew 5:29 Conj
GRK: μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον
KJV: should perish, and not
INT: members of you and not all

Matthew 5:30 Conj
GRK: καὶ εἰ ἡ
NAS: of the parts of your body, than for your whole
KJV: And if thy
INT: And if the

Matthew 5:30 Conj
GRK: ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ
KJV: it off, and cast [it] from
INT: cut off it and cast [it] from

Matthew 5:30 Conj
GRK: μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον
KJV: should perish, and not
INT: members of you and not all

Matthew 5:32 Conj
GRK: αὐτὴν μοιχευθῆναι καὶ ὃς ἐὰν
KJV: to commit adultery: and whosoever
INT: her to commit adultery and whoever if

Matthew 5:38 Conj
GRK: ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ
KJV: for an eye, and a tooth for
INT: for eye and tooth for

Matthew 5:39 Conj
GRK: στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην
NAS: turn the other to him also.
KJV: to him the other also.
INT: turn to him also the other

Matthew 5:40 Conj
GRK: καὶ τῷ θέλοντί
NAS: let him have your coat also.
KJV: And if any man will sue
INT: and to him who would

Matthew 5:40 Conj
GRK: σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά
KJV: thee at the law, and take away thy
INT: from you sue you and the tunic

Matthew 5:40 Conj
GRK: ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον
KJV: have [thy] cloke also.
INT: yield to him also [your] cloak

Matthew 5:41 Conj
GRK: καὶ ὅστις σε
KJV: And whosoever shall compel
INT: and whoever you

Matthew 5:42 Conj
GRK: σε δός καὶ τὸν θέλοντα
KJV: thee, and from him that would
INT: you give and him that wishes

Matthew 5:43 Conj
GRK: πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν
KJV: thy neighbour, and hate thine
INT: neighbor of you and hate

Matthew 5:44 Conj
GRK: ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ
KJV: to them that hate you, and pray for
INT: enemies of you and pray for

Matthew 5:45 Conj
GRK: ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ
KJV: on the evil and on the good, and
INT: on evil and good and

Matthew 5:45 Conj
GRK: καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ
KJV: and on the good, and sendeth rain on
INT: and good and sends rain on

Matthew 5:45 Conj
GRK: ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους
KJV: on the just and on the unjust.
INT: on righteous and unrighteous

Matthew 5:46 Conj
GRK: ἔχετε οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι
NAS: you have? Do not even the tax collectors
KJV: do not even the publicans the same?
INT: have you do not also the tax gatherers

Matthew 5:47 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε
NAS: are you doing [than others]? Do not even the Gentiles
KJV: And if ye salute
INT: and if you greet

Matthew 5:47 Conj
GRK: ποιεῖτε οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ
KJV: not even the publicans
INT: do you Do not also the The Gentiles

Matthew 6:2 Conj
GRK: ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς
KJV: in the synagogues and in the streets,
INT: the synagogues and in the

Matthew 6:4 Conj
GRK: τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ
KJV: in secret: and thy Father
INT: secret and the Father

Matthew 6:5 Conj
GRK: Καὶ ὅταν προσεύχησθε
KJV: And when thou prayest,
INT: And when you pray

Matthew 6:5 Conj
GRK: ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς
KJV: in the synagogues and in the corners
INT: the synagogues and on the

Matthew 6:6 Conj
GRK: ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν
KJV: closet, and when thou hast shut
INT: room of you and having shut the

Matthew 6:6 Conj
GRK: τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ
KJV: is in secret; and thy Father
INT: secret and the Father

Matthew 6:10 Conj
GRK: ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς
KJV: in earth, as [it is] in heaven.
INT: in heaven [so] also upon earth

Matthew 6:12 Conj
GRK: καὶ ἄφες ἡμῖν
NAS: us our debts, as we also have forgiven
KJV: And forgive us
INT: and forgive us

Matthew 6:12 Conj
GRK: ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
KJV: our debts, as we forgive
INT: of us as also we forgive

Matthew 6:13 Conj
GRK: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς
KJV: And lead us
INT: And not lead

Matthew 6:13 Conj
GRK: ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις
KJV: is the kingdom, and the power, and
INT: the kingdom and the power

Matthew 6:13 Conj
GRK: ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα
KJV: and the power, and the glory, for
INT: the power and the glory

Matthew 6:14 Conj
GRK: αὐτῶν ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ
NAS: Father will also forgive
KJV: heavenly Father will also forgive you:
INT: of them will forgive also you the

Matthew 6:17 Conj
GRK: τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν
KJV: thine head, and wash thy
INT: head and the face

Matthew 6:18 Conj
GRK: τῷ κρυφαίῳ καὶ ὁ πατήρ
KJV: is in secret: and thy Father,
INT: secret and the Father

Matthew 6:19 Conj
GRK: ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει
KJV: where moth and rust doth corrupt,
INT: where moth and rust destroy

Matthew 6:19 Conj
GRK: βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται
KJV: rust doth corrupt, and where thieves
INT: rust destroy and where thieves

Matthew 6:19 Conj
GRK: κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν
KJV: thieves break through and steal:
INT: thieves break in and steal

Matthew 6:20 Conj
GRK: βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται
KJV: rust doth corrupt, and where thieves
INT: rust destroys and where theives

Matthew 6:21 Conj
GRK: ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία
NAS: is, there your heart will be also.
KJV: heart be also.
INT: there will be also the heart

Matthew 6:24 Conj
GRK: ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον
KJV: the one, and love
INT: one he will hate and the other

Matthew 6:24 Conj
GRK: ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου
KJV: to the one, and despise
INT: one he will be devoted to and the other

Matthew 6:24 Conj
GRK: θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
KJV: serve God and mammon.
INT: God to serve and money

Matthew 6:25 Conj
GRK: τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα
KJV: ye shall eat, or what
INT: than the food and the body

Matthew 6:26 Conj
GRK: εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ
KJV: into barns; yet your heavenly
INT: into barns and the Father

Matthew 6:28 Conj
GRK: καὶ περὶ ἐνδύματος
KJV: And why take ye thought
INT: and about clothing

Matthew 6:30 Conj
GRK: σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς
KJV: which to day is, and to morrow is cast
INT: today which is and tomorrow into

Matthew 6:33 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην
KJV: of God, and his
INT: of God and the righteousness

Matthew 6:33 Conj
GRK: δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα
KJV: righteousness; and all
INT: righteousness of him and these things all

Matthew 7:2 Conj
GRK: κρίνετε κριθήσεσθε καὶ ἐν ᾧ
KJV: ye shall be judged: and with
INT: you judge you will be judged and with what

Matthew 7:4 Conj
GRK: ὀφθαλμοῦ σου καὶ ἰδοὺ ἡ
KJV: thine eye; and, behold, a beam
INT: eye of you and behold the

Matthew 7:5 Conj
GRK: τὴν δοκόν καὶ τότε διαβλέψεις
KJV: eye; and then
INT: the beam and then you will see clearly

Matthew 7:6 Conj
GRK: ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν
KJV: their feet, and turn again and rend
INT: feet of them and having turned they tear to pieces

Matthew 7:7 Conj
GRK: Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν
KJV: Ask, and it shall be given you;
INT: Ask and it will be given to you

Matthew 7:7 Conj
GRK: ὑμῖν ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε
KJV: you; seek, and ye shall find; knock,
INT: to you seek and you will find knock

Matthew 7:7 Conj
GRK: εὑρήσετε κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν
KJV: knock, and it shall be opened
INT: you will find knock and it will be opened to you

Matthew 7:8 Conj
GRK: αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν
KJV: receiveth; and he that seeketh
INT: asks receives and he that seeks

Matthew 7:8 Conj
GRK: ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι
KJV: findeth; and to him that knocketh
INT: seeks finds and to him that knocks

Matthew 7:10 Conj
GRK: καὶ ἰχθὺν αἰτήσει
NAS: Or if he asks for a fish,
KJV: Or if he ask
INT: or also a fish he should ask

Matthew 7:12 Conj
GRK: ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε
KJV: do ye even so to them:
INT: men so also you do

Matthew 7:12 Conj
GRK: ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται
KJV: is the law and the prophets.
INT: the law and the prophets

Matthew 7:13 Conj
GRK: ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ
KJV: [is] the gate, and broad
INT: the gate and broad the

Matthew 7:13 Conj
GRK: τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν
KJV: to destruction, and many there be
INT: destruction and many are

Matthew 7:14 Conj
GRK: ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ
KJV: [is] the gate, and narrow
INT: the gate and narrow the

Matthew 7:14 Conj
GRK: τὴν ζωήν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν
KJV: unto life, and few there be
INT: life and few are

Matthew 7:19 Conj
GRK: καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ
KJV: fruit is hewn down, and cast into
INT: good is cut down and into fire

Matthew 7:22 Conj
GRK: ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ
KJV: in thy name? and in thy name
INT: name did we prophesy and [in] your

Matthew 7:22 Conj
GRK: δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ
KJV: have cast out devils? and in thy name
INT: demons cast out and [in] your

Matthew 7:23 Conj
GRK: καὶ τότε ὁμολογήσω
KJV: And then will I profess
INT: And then I will declare

Matthew 7:24 Conj
GRK: λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς
KJV: sayings of mine, and doeth them,
INT: words these and does them

Matthew 7:25 Conj
GRK: καὶ κατέβη ἡ
KJV: And the rain descended,
INT: and came down the

Matthew 7:25 Conj
GRK: ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ
KJV: descended, and the floods
INT: the rain and came the

Matthew 7:25 Conj
GRK: οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ
KJV: the floods came, and the winds blew,
INT: the streams and blew the

Matthew 7:25 Conj
GRK: οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ
KJV: the winds blew, and beat upon that
INT: the winds and fell

Matthew 7:25 Conj
GRK: οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἔπεσεν
KJV: that house; and it fell not:
INT: house upon that and not it fell

Matthew 7:26 Conj
GRK: Καὶ πᾶς ὁ
KJV: And every one that heareth
INT: and everyone who

Matthew 7:26 Conj
GRK: λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν
KJV: sayings of mine, and doeth them
INT: words these and not does do

Matthew 7:27 Conj
GRK: καὶ κατέβη ἡ
KJV: And the rain descended,
INT: and came down the

Matthew 7:27 Conj
GRK: ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ
KJV: descended, and the floods
INT: the rain and came the

Matthew 7:27 Conj
GRK: οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ
KJV: the floods came, and the winds blew,
INT: the streams and blew the

Matthew 7:27 Conj
GRK: οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ
KJV: the winds blew, and beat upon that
INT: the winds and beat upon

Matthew 7:27 Conj
GRK: οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔπεσεν καὶ
KJV: that house; and it fell: and
INT: house upon that and it fell and

Matthew 7:27 Conj
GRK: καὶ ἔπεσεν καὶ ἦν ἡ
KJV: and it fell: and great was
INT: and it fell and was the

Matthew 7:28 Conj
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε
KJV: And it came to pass, when
INT: And it came to pass when

Matthew 7:29 Conj
GRK: ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς
KJV: [one] having authority, and not as
INT: authority having and not as

Matthew 8:2 Conj
GRK: Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς
KJV: And, behold, there came
INT: And behold a leper

Matthew 8:3 Conj
GRK: καὶ ἐκτείνας τὴν
KJV: And Jesus put forth
INT: And having stretched out the

Matthew 8:3 Conj
GRK: Θέλω καθαρίσθητι καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη
KJV: be thou clean. And immediately
INT: I am willing be you cleansed And immediately was cleansed

Matthew 8:4 Conj
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ
KJV: And Jesus saith
INT: And says to him

Matthew 8:4 Conj
GRK: τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκον τὸ
KJV: to the priest, and offer
INT: to the priest and offer the

Matthew 8:6 Conj
GRK: καὶ λέγων Κύριε
KJV: And saying, Lord,
INT: and saying Lord

Matthew 8:7 Conj
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ
INT: And he says to him

Matthew 8:8 Conj
GRK: ἀποκριθεὶς καὶ ὁ ἑκατόνταρχος
INT: having answered moreover the centurion

Matthew 8:8 Conj
GRK: εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήσεται ὁ
KJV: The centurion answered and said, Lord,
INT: speak the word And will be healed the

Matthew 8:9 Conj
GRK: καὶ γὰρ ἐγὼ
NAS: For I also am a man
KJV: under me: and I say to this
INT: also indeed I

Matthew 8:9 Conj
GRK: ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ
KJV: to this [man], Go, and he goeth; and
INT: myself soldiers and I say to this [one]

Matthew 8:9 Conj
GRK: τούτῳ Πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ
KJV: and he goeth; and to another, Come,
INT: to this [one] Go and he goes and

Matthew 8:9 Conj
GRK: καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ Ἔρχου
KJV: to another, Come, and he cometh; and
INT: and he goes and to another Come

Matthew 8:9 Conj
GRK: ἄλλῳ Ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ
KJV: and he cometh; and to my servant,
INT: to another Come and he comes and

Matthew 8:9 Conj
GRK: καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ
KJV: Do this, and he doeth [it].
INT: and he comes and to servant

Matthew 8:9 Conj
GRK: Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ
INT: Do this and he does [it]

Matthew 8:10 Conj
GRK: Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς
KJV: [it], he marvelled, and said
INT: Jesus marveled and said to those

Matthew 8:11 Conj
GRK: ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν
KJV: from the east and west, and
INT: from east and west will come

Matthew 8:11 Conj
GRK: δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ
KJV: and west, and shall sit down with
INT: west will come and will recline [at table] with

Matthew 8:11 Conj
GRK: μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ
KJV: with Abraham, and Isaac, and
INT: with Abraham and Issac and

Matthew 8:11 Conj
GRK: καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν
KJV: and Isaac, and Jacob, in
INT: and Issac and Jacob in

Matthew 8:12 Conj
GRK: ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς
KJV: weeping and gnashing
INT: the weeping and the gnashing

Matthew 8:13 Conj
GRK: καὶ εἶπεν ὁ
KJV: And Jesus said
INT: And said

Matthew 8:13 Conj
GRK: γενηθήτω σοι καὶ ἰάθη ὁ
KJV: Go thy way; and as
INT: be it to you And was healed the

Matthew 8:14 Conj
GRK: Καὶ ἐλθὼν ὁ
KJV: And when Jesus was come
INT: And having come

Matthew 8:14 Conj
GRK: αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν
KJV: laid, and sick of a fever.
INT: of him lying sick and with a fever

Matthew 8:15 Conj
GRK: καὶ ἥψατο τῆς
KJV: And he touched her
INT: and he touched the

Matthew 8:15 Conj
GRK: χειρὸς αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν
KJV: her hand, and the fever left
INT: hand of her and left her

Matthew 8:15 Conj
GRK: ὁ πυρετός καὶ ἠγέρθη καὶ
KJV: left her: and she arose, and
INT: the fever and she arose and

Matthew 8:15 Conj
GRK: καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ
KJV: she arose, and ministered
INT: and she arose and ministered to them

Matthew 8:16 Conj
GRK: δαιμονιζομένους πολλούς καὶ ἐξέβαλεν τὰ
KJV: that were possessed with devils: and he cast out
INT: possessed with demons many and he cast out the

Matthew 8:16 Conj
GRK: πνεύματα λόγῳ καὶ πάντας τοὺς
KJV: with [his] word, and healed
INT: spirits by a word and all who

Matthew 8:17 Conj
GRK: ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους
KJV: infirmities, and bare
INT: of us he took and our diseases

Matthew 8:19 Conj
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς
NAS: Then a scribe came
KJV: And a certain scribe
INT: And having come to [him] one

Matthew 8:20 Conj
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ
KJV: And Jesus saith
INT: And says to him

Matthew 8:20 Conj
GRK: φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ
KJV: have holes, and the birds of the air
INT: holes have and the birds

Matthew 8:21 Conj
GRK: πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν
KJV: first to go and bury my
INT: first to go and bury the

Matthew 8:22 Conj
GRK: Ἀκολούθει μοι καὶ ἄφες τοὺς
KJV: Follow me; and let the dead
INT: Follow me and leave the

Matthew 8:23 Conj
GRK: Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ
KJV: And when he was entered
INT: And having entered he

Matthew 8:24 Conj
GRK: καὶ ἰδοὺ σεισμὸς
KJV: And, behold, there arose
INT: And Behold a storm

Matthew 8:25 Conj
GRK: καὶ προσελθόντες ἤγειραν
KJV: And his disciples
INT: And having come to [him] they awoke

Matthew 8:26 Conj
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς
KJV: And he saith unto them,
INT: And he says to them

Matthew 8:26 Conj
GRK: τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ
KJV: and rebuked the winds and the sea; and
INT: the winds and the sea

Matthew 8:26 Conj
GRK: τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐγένετο γαλήνη
KJV: and the sea; and there was a great
INT: the sea and there was a calm

Matthew 8:27 Conj
GRK: οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι
NAS: is this, that even the winds
KJV: this, that even the winds and
INT: this that even the winds

Matthew 8:27 Conj
GRK: οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα
KJV: even the winds and the sea obey
INT: the winds and the sea

Matthew 8:28 Conj
GRK: Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ
KJV: And when he was come
INT: And having come he

Matthew 8:29 Conj
GRK: καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν
KJV: And, behold, they cried out,
INT: And Behold they cried out

Matthew 8:29 Conj
GRK: Τί ἡμῖν καὶ σοί υἱὲ
KJV: What have we to do with thee, Jesus,
INT: What to us and to you Son

Matthew 8:32 Conj
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: And he said unto them,
INT: And he said to them

Matthew 8:32 Conj
GRK: τοὺς χοίρους καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν
KJV: of swine: and, behold,
INT: the pigs and behold rushed

Matthew 8:32 Conj
GRK: τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν
KJV: into the sea, and perished in
INT: the sea and perished in

Matthew 8:33 Conj
GRK: βόσκοντες ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες εἰς
NAS: everything, including what
KJV: them fled, and went their ways
INT: [who] fed [them] fled and having gone away into

Matthew 8:33 Conj
GRK: ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν
KJV: every thing, and what was befallen to the possessed of the devils.
INT: related everything including the [events] of the [men]

Matthew 8:34 Conj
GRK: καὶ ἰδοὺ πᾶσα
KJV: And, behold, the whole
INT: And behold all

Matthew 8:34 Conj
GRK: τῷ Ἰησοῦ καὶ ἰδόντες αὐτὸν
KJV: meet Jesus: and when they saw him,
INT: Jesus and having seen him

Matthew 9:1 Conj
GRK: Καὶ ἐμβὰς εἰς
KJV: And he entered into
INT: And having entered into

Matthew 9:1 Conj
GRK: πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς
KJV: a ship, and passed over, and came into
INT: boat he passed over and came to

Matthew 9:2 Conj
GRK: Καὶ ἰδοὺ προσέφερον
KJV: And, behold, they brought
INT: And behold they brought

Matthew 9:2 Conj
GRK: κλίνης βεβλημένον καὶ ἰδὼν ὁ
KJV: on a bed: and Jesus seeing
INT: a bed lying and having seen

Matthew 9:3 Conj
GRK: Καὶ ἰδού τινες
KJV: And, behold, certain
INT: And behold some

Matthew 9:4 Conj
GRK: καὶ ἰδὼν ὁ
KJV: And Jesus knowing
INT: And having known

Matthew 9:5 Conj
GRK: εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει
KJV: to say, Arise, and walk?
INT: to say Arise and walk

Matthew 9:6 Conj
GRK: τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς
KJV: thy bed, and go unto
INT: mat and go to

Matthew 9:7 Conj
GRK: καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν
KJV: And he arose, and departed
INT: And having arisen he went away

Matthew 9:8 Conj
GRK: ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν
KJV: [it], they marvelled, and glorified
INT: crowds marveled and glorified

Matthew 9:9 Conj
GRK: Καὶ παράγων ὁ
KJV: And as Jesus passed forth
INT: And passing

Matthew 9:9 Conj
GRK: Μαθθαῖον λεγόμενον καὶ λέγει αὐτῷ
KJV: the receipt of custom: and he saith
INT: Matthew called and says to him

Matthew 9:9 Conj
GRK: Ἀκολούθει μοι καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν
KJV: Follow me. And he arose, and followed
INT: Follow me And having arisen he followed

Matthew 9:10 Conj
GRK: Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ
NAS: Then it happened that as Jesus
KJV: And it came to pass, as Jesus
INT: And it came to pass at his

Matthew 9:10 Conj
GRK: τῇ οἰκίᾳ καὶ ἰδοὺ πολλοὶ
KJV: in the house, behold, many
INT: the house that behold many

Matthew 9:10 Conj
GRK: πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες
KJV: many publicans and sinners came
INT: many tax collectors and sinners having come

Matthew 9:10 Conj
GRK: τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς
KJV: with him and his
INT: Jesus and the disciples

Matthew 9:11 Conj
GRK: καὶ ἰδόντες οἱ
KJV: And when the Pharisees saw
INT: And having seen [it] the

Matthew 9:11 Conj
GRK: τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
KJV: with publicans and sinners?
INT: the tax collectors and sinners eats

Matthew 9:13 Conj
GRK: Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν
KJV: I will have mercy, and not sacrifice:
INT: Mercy I desire and not sacrifice

Matthew 9:14 Conj
GRK: τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι
KJV: Why do we and the Pharisees fast
INT: why we and the Pharisees

Matthew 9:15 Conj
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: And Jesus said
INT: And said to them

Matthew 9:15 Conj
GRK: ὁ νυμφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν
KJV: from them, and then shall they fast.
INT: the bridegroom and then they will fast

Matthew 9:16 Conj
GRK: τοῦ ἱματίου καὶ χεῖρον σχίσμα
KJV: from the garment, and the rent is made
INT: the garment and a worse tear

Matthew 9:17 Conj
GRK: οἱ ἀσκοί καὶ ὁ οἶνος
KJV: break, and the wine
INT: the wineskins and the wine

Matthew 9:17 Conj
GRK: οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ
KJV: runneth out, and the bottles
INT: wine is poured out and the wineskins

Matthew 9:17 Conj
GRK: ἀσκοὺς καινούς καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται
KJV: new bottles, and both are preserved.
INT: wineskins new and both are preserved together

Matthew 9:18 Conj
GRK: ἐπ' αὐτήν καὶ ζήσεται
KJV: upon her, and she shall live.
INT: upon her and she will live

Matthew 9:19 Conj
GRK: καὶ ἐγερθεὶς ὁ
KJV: And Jesus arose,
INT: And having arisen

Matthew 9:19 Conj
GRK: ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ
KJV: him, and [so did] his
INT: followed him and the disciples

Matthew 9:20 Conj
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ
KJV: And, behold, a woman,
INT: And behold a woman

Matthew 9:22 Conj
GRK: Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν
KJV: turned him about, and when he saw
INT: Jesus having turned and having seen her

Matthew 9:22 Conj
GRK: σέσωκέν σε καὶ ἐσώθη ἡ
KJV: whole. And the woman
INT: has cured you And was cured the

Matthew 9:23 Conj
GRK: Καὶ ἐλθὼν ὁ
KJV: And when Jesus came
INT: And having come

Matthew 9:23 Conj
GRK: τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς
KJV: house, and saw
INT: of the ruler and having seen the

Matthew 9:23 Conj
GRK: τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον
KJV: the minstrels and the people
INT: the flute-players and the crowd

Matthew 9:24 Conj
GRK: ἀλλὰ καθεύδει καὶ κατεγέλων αὐτοῦ
KJV: but sleepeth. And they laughed him
INT: but sleeps And they laughed at him

Matthew 9:25 Conj
GRK: χειρὸς αὐτῆς καὶ ἠγέρθη τὸ
KJV: her by the hand, and the maid arose.
INT: hand of her and arose the

Matthew 9:26 Conj
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ἡ
KJV: And the fame hereof
INT: And went out the

Matthew 9:27 Conj
GRK: Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν
KJV: And when Jesus departed
INT: And passing on from there

Matthew 9:27 Conj
GRK: τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες Ἐλέησον
KJV: him, crying, and saying, [Thou] Son
INT: blind [men] crying and saying Have mercy on

Matthew 9:28 Conj
GRK: οἱ τυφλοί καὶ λέγει αὐτοῖς
KJV: came to him: and Jesus saith
INT: the blind [men] and says to them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page