ἡμεῖς
Englishman's Concordance
ἡμεῖς (hēmeis) — 127 Occurrences

Matthew 6:12 PPro-N1P
GRK: ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς
INT: as also we forgive the

Matthew 9:14 PPro-N1P
GRK: Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ
INT: because of why we and the

Matthew 17:19 PPro-N1P
GRK: Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν
INT: because of why we not were able

Matthew 19:27 PPro-N1P
GRK: αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
INT: to him Behold we left all things

Matthew 28:14 PPro-N1P
GRK: τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν
INT: the governor we will persuade him

Mark 9:28 PPro-N1P
GRK: αὐτόν Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν
INT: him Why we not were able

Mark 10:28 PPro-N1P
GRK: αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
INT: to him Behold we left all

Mark 14:58 PPro-N1P
GRK: ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ
KJV: say, I will destroy this
INT: We heard him

Luke 3:14 PPro-N1P
GRK: ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς καὶ εἶπεν
INT: shall do also we And he said

Luke 9:13 PPro-N1P
GRK: μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς
INT: not having gone we should buy for

Luke 18:28 PPro-N1P
GRK: Πέτρος Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ
INT: Peter Behold we have left the

Luke 23:41 PPro-N1P
GRK: καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως
INT: And we indeed justly

Luke 24:21 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν
INT: we moreover were hoping

John 1:16 PPro-N1P
GRK: πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν
INT: fullness of him we all received

John 4:22 PPro-N1P
GRK: οὐκ οἴδατε ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ
INT: not you know we worship what

John 6:42 PPro-N1P
GRK: Ἰωσήφ οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν
INT: of Joseph of whom we know the

John 6:69 PPro-N1P
GRK: καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ
INT: and we have believed and

John 7:35 PPro-N1P
GRK: πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν
INT: to go that we not will find

John 8:41 PPro-N1P
GRK: οὖν αὐτῷ Ἡμεῖς ἐκ πορνείας
INT: then to him We of sexual immorality

John 8:48 PPro-N1P
GRK: καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρίτης
INT: rightly say we that a Samaritan

John 9:21 PPro-N1P
GRK: τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν
INT: the eyes we not know

John 9:24 PPro-N1P
GRK: τῷ θεῷ ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι
INT: to God we know that

John 9:28 PPro-N1P
GRK: εἶ ἐκείνου ἡμεῖς δὲ τοῦ
INT: are of that one we however

John 9:29 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι
INT: We know that

John 9:40 PPro-N1P
GRK: Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν
INT: not Also we blind are

John 11:16 PPro-N1P
GRK: Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν
INT: Let go also us that we might die

John 12:34 PPro-N1P
GRK: ὁ ὄχλος Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ
INT: the crowd We heard out of

John 17:11 PPro-N1P
GRK: ἓν καθὼς ἡμεῖς
INT: one as we

John 17:22 PPro-N1P
GRK: ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν
INT: one as we one

John 19:7 PPro-N1P
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν
INT: the Jews We a law have

John 21:3 PPro-N1P
GRK: Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί
INT: Come also we with you

Acts 2:8 PPro-N1P
GRK: καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος
INT: and how we hear each

Acts 2:32 PPro-N1P
GRK: οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες
INT: whereof all we are witnesses

Acts 3:15 PPro-N1P
GRK: νεκρῶν οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν
INT: [the] dead whereof we witnesses are

Acts 4:9 PPro-N1P
GRK: εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα
INT: If we this day are examined

Acts 4:20 PPro-N1P
GRK: δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν
INT: are able indeed we what we saw

Acts 5:32 PPro-N1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες
INT: And we are witnesses

Acts 6:4 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ τῇ
INT: we moreover

Acts 10:33 PPro-N1P
GRK: οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ
INT: therefore all we before

Acts 10:39 PPro-N1P
GRK: καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων
INT: And we [are] witnesses of all things

Acts 10:47 PPro-N1P
GRK: ὡς καὶ ἡμεῖς
INT: as also we

Acts 13:32 PPro-N1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα
INT: And we to you preach the gospel

Acts 14:15 PPro-N1P
GRK: ποιεῖτε καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν
INT: do you also we of like nature are

Acts 15:10 PPro-N1P
GRK: ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
INT: of us nor we were able to bear

Acts 20:6 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν
INT: we moreover sailed away

Acts 20:13 PPro-N1P
GRK: Ἡμεῖς δὲ προελθόντες
INT: we moreover having gone before

Acts 21:7 PPro-N1P
GRK: Ἡμεῖς δὲ τὸν
INT: we moreover the

Acts 21:12 PPro-N1P
GRK: ταῦτα παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ
INT: these things begged we both and

Acts 21:25 PPro-N1P
GRK: πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν κρίναντες
INT: who have believed of the Gentiles we wrote having judged

Acts 23:15 PPro-N1P
GRK: περὶ αὐτοῦ ἡμεῖς δὲ πρὸ
INT: concerning him we moreover before

Acts 24:8 PPro-N1P
GRK: ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ
INT: to know of which we accuse him

Acts 28:21 PPro-N1P
GRK: αὐτὸν εἶπαν Ἡμεῖς οὔτε γράμματα
INT: him they said We neither letters

Romans 6:4 PPro-N1P
GRK: οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι
INT: so also we in newness

Romans 8:23 PPro-N1P
GRK: πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ
INT: Spirit having we also ourselves

Romans 15:1 PPro-N1P
GRK: Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ
INT: we ought moreover we who [are] strong

1 Corinthians 1:23 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν
INT: we however preach

1 Corinthians 2:12 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ οὐ
INT: we moreover not

1 Corinthians 2:16 PPro-N1P
GRK: συμβιβάσει αὐτόν ἡμεῖς δὲ νοῦν
INT: will instruct him we however [the] mind

1 Corinthians 4:8 PPro-N1P
GRK: ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν
INT: that also we you might reign with

1 Corinthians 4:10 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς μωροὶ διὰ
INT: We [are] fools on account of

1 Corinthians 4:10 PPro-N1P
GRK: ἐν Χριστῷ ἡμεῖς ἀσθενεῖς ὑμεῖς
INT: in Christ we weak you

1 Corinthians 4:10 PPro-N1P
GRK: ὑμεῖς ἔνδοξοι ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι
INT: you honored we however without honor

1 Corinthians 8:6 PPro-N1P
GRK: πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν
INT: all and we for him

1 Corinthians 8:6 PPro-N1P
GRK: πάντα καὶ ἡμεῖς δι' αὐτοῦ
INT: all and we by him

1 Corinthians 9:11 PPro-N1P
GRK: Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ
INT: If we to you

1 Corinthians 9:11 PPro-N1P
GRK: μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ
INT: [is it] a great thing if we your

1 Corinthians 9:12 PPro-N1P
GRK: οὐ μᾶλλον ἡμεῖς ἀλλ' οὐκ
INT: [should] not rather we But not

1 Corinthians 9:25 PPro-N1P
GRK: στέφανον λάβωσιν ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον
INT: crown they might receive we moreover an imperishable

1 Corinthians 11:16 PPro-N1P
GRK: φιλόνεικος εἶναι ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν
INT: contentious to be we such custom

1 Corinthians 12:13 PPro-N1P
GRK: ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς
INT: one Spirit we all into

1 Corinthians 15:30 PPro-N1P
GRK: τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν
INT: Why also we are in danger every

1 Corinthians 15:52 PPro-N1P
GRK: ἄφθαρτοι καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα
INT: imperishable and we will be changed

2 Corinthians 1:6 PPro-N1P
GRK: ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν
INT: which also we suffer

2 Corinthians 3:18 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ πάντες
INT: we moreover all

2 Corinthians 4:11 PPro-N1P
GRK: ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες
INT: always indeed we who live

2 Corinthians 4:13 PPro-N1P
GRK: ἐλάλησα καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ
INT: I spoke also we believe therefore

2 Corinthians 5:16 PPro-N1P
GRK: Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ
INT: So that we from

2 Corinthians 5:21 PPro-N1P
GRK: ἐποίησεν ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη
INT: he made that we might become righteousness

2 Corinthians 6:16 PPro-N1P
GRK: μετὰ εἰδώλων ἡμεῖς γὰρ ναὸς
INT: with idols we indeed a temple

2 Corinthians 9:4 PPro-N1P
GRK: ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα μὴ
INT: unprepared should be put to shame we that not

2 Corinthians 10:7 PPro-N1P
GRK: οὕτως καὶ ἡμεῖς
INT: so also [are] we

2 Corinthians 10:13 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ οὐκ
INT: We however not

2 Corinthians 11:12 PPro-N1P
GRK: καθὼς καὶ ἡμεῖς
INT: as also we

2 Corinthians 11:21 PPro-N1P
GRK: ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν ἐν
INT: as that we were weak wherein

2 Corinthians 13:4 PPro-N1P
GRK: καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν
INT: and indeed we are weak in

2 Corinthians 13:6 PPro-N1P
GRK: γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν
INT: you will know that we not are

2 Corinthians 13:7 PPro-N1P
GRK: οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν
INT: not that we approved might appear

2 Corinthians 13:7 PPro-N1P
GRK: καλὸν ποιῆτε ἡμεῖς δὲ ὡς
INT: right might do we however as

2 Corinthians 13:9 PPro-N1P
GRK: γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν ὑμεῖς
INT: indeed when we might be weak you

Galatians 1:8 PPro-N1P
GRK: καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος
INT: even if we or an angel

Galatians 2:9 PPro-N1P
GRK: κοινωνίας ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ
INT: of fellowship that we [should go] to the

Galatians 2:15 PPro-N1P
GRK: Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι
INT: We by nature Jews

Galatians 2:16 PPro-N1P
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν
INT: Jesus also we on Christ

Galatians 4:3 PPro-N1P
GRK: οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅτε ἦμεν
INT: So also we when we were

Galatians 5:5 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς γὰρ πνεύματι
INT: we indeed by [the] Spirit

Ephesians 2:3 PPro-N1P
GRK: οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν
INT: whom also we all had our conduct

Philippians 3:3 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς γάρ ἐσμεν
INT: we indeed are

Colossians 1:9 PPro-N1P
GRK: τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἧς
INT: this also we from the

Colossians 1:28 PPro-N1P
GRK: ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες
INT: whom we preach admonishing

1 Thessalonians 2:13 PPro-N1P
GRK: τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ
INT: this also we give thanks

1 Thessalonians 2:17 PPro-N1P
GRK: Ἡμεῖς δέ ἀδελφοί
INT: we moreover brothers

1 Thessalonians 3:6 PPro-N1P
GRK: καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς
INT: even as also we you

1 Thessalonians 3:12 PPro-N1P
GRK: καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς
INT: even as also we toward you

1 Thessalonians 4:15 PPro-N1P
GRK: κυρίου ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες
INT: of [the] Lord that we the living

1 Thessalonians 4:17 PPro-N1P
GRK: ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες
INT: then we the living

1 Thessalonians 5:8 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ ἡμέρας
INT: we moreover of day

2 Thessalonians 2:13 PPro-N1P
GRK: Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν
INT: we moreover ought

Titus 3:3 PPro-N1P
GRK: ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι ἀπειθεῖς
INT: once also we foolish disobedient

Titus 3:5 PPro-N1P
GRK: ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ
INT: which practiced we but according to

Hebrews 2:3 PPro-N1P
GRK: πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης
INT: how we will escape so great

Hebrews 3:6 PPro-N1P
GRK: οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς ἐάνπερ τὴν
INT: house are we if indeed the

Hebrews 10:39 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς δὲ οὐκ
INT: we moreover not

Hebrews 12:1 PPro-N1P
GRK: Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες
INT: Therefore also we so great having

Hebrews 12:25 PPro-N1P
GRK: πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν
INT: much less we who the [one]

2 Peter 1:18 PPro-N1P
GRK: τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ
INT: voice we heard from

1 John 1:4 PPro-N1P
GRK: ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ
INT: these things write we that the

1 John 3:14 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι
INT: We know that

1 John 3:16 PPro-N1P
GRK: ἔθηκεν καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ
INT: laid down and we ought for

1 John 4:6 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς ἐκ τοῦ
INT: We of

1 John 4:10 PPro-N1P
GRK: οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν
INT: not that we loved

1 John 4:11 PPro-N1P
GRK: ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους
INT: us also we ought one another

1 John 4:14 PPro-N1P
GRK: Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ
INT: And we have seen and

1 John 4:16 PPro-N1P
GRK: Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ
INT: And we have known and

1 John 4:17 PPro-N1P
GRK: ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν
INT: is also we are in

1 John 4:19 PPro-N1P
GRK: Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν ὅτι
INT: We love because

3 John 1:8 PPro-N1P
GRK: ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν
INT: We therefore ought

3 John 1:12 PPro-N1P
GRK: ἀληθείας καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν
INT: truth and we also bear witness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page