ἀγαπῶμεν
Englishman's Concordance
ἀγαπῶμεν (agapōmen) — 10 Occurrences

1 John 3:11 V-PSA-1P
GRK: ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
NAS: from the beginning, that we should love one another;
KJV: that we should love one another.
INT: [the] beginning that we should love one another

1 John 3:14 V-PIA-1P
GRK: ζωήν ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς
NAS: because we love the brethren.
KJV: because we love the brethren.
INT: life because we love the brothers

1 John 3:18 V-PSA-1P
GRK: Τεκνία μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ
NAS: Little children, let us not love with word
KJV: let us not love in word, neither
INT: Little children not we should love in word nor

1 John 3:23 V-PSA-1P
GRK: Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους καθὼς
NAS: Christ, and love one another,
KJV: Christ, and love one another, as
INT: Christ and should love one another even as

1 John 4:7 V-PSA-1P
GRK: Ἀγαπητοί ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὅτι
NAS: Beloved, let us love one another,
KJV: Beloved, let us love one another: for
INT: Beloved we should love one another because

1 John 4:12 V-PSA-1P
GRK: τεθέαται ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὁ
NAS: if we love one another,
KJV: If we love one another,
INT: has seen if we should love one another

1 John 4:19 V-PIA-1P
GRK: Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν ὅτι αὐτὸς
NAS: We love, because He first
KJV: We love him, because
INT: We love because he

1 John 5:2 V-PIA-1P
GRK: γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα
NAS: we know that we love the children
KJV: that we love the children
INT: we know that we love the children

1 John 5:2 V-PIA-1P
GRK: τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς
NAS: of God, when we love God and observe
KJV: of God, when we love God, and
INT: God we love and the

2 John 1:5 V-PSA-1P
GRK: ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
NAS: from the beginning, that we love one another.
KJV: that we love one another.
INT: [the] beginning that we should love one another

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page