Ἀγαπήσεις
Englishman's Concordance
Ἀγαπήσεις (Agapēseis) — 10 Occurrences

Matthew 5:43 V-FIA-2S
GRK: ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: that it was said, YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: it hath been said, Thou shalt love thy
INT: that it was said You will love neighbor

Matthew 19:19 V-FIA-2S
GRK: μητέρα καί Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: and, Thou shalt love thy
INT: mother and You will love neighbor

Matthew 22:37 V-FIA-2S
GRK: ἔφη αὐτῷ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν
NAS: And He said to him, 'YOU SHALL LOVE THE LORD
KJV: unto him, Thou shalt love the Lord
INT: he said to him You will love [the] Lord the

Matthew 22:39 V-FIA-2S
GRK: ὁμοία αὕτη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: is like it, 'YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: unto it, Thou shalt love thy
INT: [is] like it You will love the neighbor

Mark 12:30 V-FIA-2S
GRK: καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν
NAS: AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD
KJV: And thou shalt love the Lord thy
INT: And you will love [the] Lord

Mark 12:31 V-FIA-2S
GRK: δευτέρα αὕτη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: is this, YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: [namely] this, Thou shalt love thy
INT: [the] second this You will love the neighbor

Luke 10:27 V-FIA-2S
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν
NAS: And he answered, YOU SHALL LOVE THE LORD
KJV: said, Thou shalt love the Lord
INT: having answered he said You will love [the] Lord the

Romans 13:9 V-FIA-2S
GRK: ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: saying, YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: namely, Thou shalt love thy
INT: in this You will love the neighbor

Galatians 5:14 V-FIA-2S
GRK: ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: word, in the [statement], YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: [even] in this; Thou shalt love thy
INT: in this You will love the neighbor

James 2:8 V-FIA-2S
GRK: τὴν γραφήν Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: to the Scripture, YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: the scripture, Thou shalt love thy
INT: the Scripture You will love neighbor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page