1 Kings 4:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8010 [e]wə-liš-lō-mōhוְלִשְׁלֹמֹ֞הAnd SolomonNoun
8147 [e]šə-nêm-שְׁנֵים־had twoNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֤רand tenNoun
5324 [e]niṣ-ṣā-ḇîmנִצָּבִים֙officersVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
3557 [e]wə-ḵil-kə-lūוְכִלְכְּל֥וּand that provided foodVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְfor the kingNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1004 [e]bê-ṯōw;בֵּית֑וֹhis householdNoun
2320 [e]ḥō-ḏešחֹ֧דֶשׁhis in the monthNoun
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֛הyearNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הbecomeVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
  [’e-ḥāḏ[אֶחָד -  
  ḵ]כ] -  
259 [e](hā-’e-ḥāḏ(הָאֶחָ֖דeach manAdj
  q)ק) -  
3557 [e]lə-ḵal-kêl.לְכַלְכֵּֽל׃made provisionVerb
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 4:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִשְׁלֹמֹ֞ה שְׁנֵים־עָשָׂ֤ר נִצָּבִים֙ עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל וְכִלְכְּל֥וּ אֶת־הַמֶּ֖לֶךְ וְאֶת־בֵּיתֹ֑ו חֹ֧דֶשׁ בַּשָּׁנָ֛ה יִהְיֶ֥ה עַל־ [אֶחָד כ] (הָאֶחָ֖ד ק) לְכַלְכֵּֽל׃ ס

מלכים א 4:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולשלמה שנים־עשר נצבים על־כל־ישראל וכלכלו את־המלך ואת־ביתו חדש בשנה יהיה על־ [אחד כ] (האחד ק) לכלכל׃ ס

Links
1 Kings 4:71 Kings 4:7 Text Analysis1 Kings 4:7 Interlinear1 Kings 4:7 Multilingual1 Kings 4:7 TSK1 Kings 4:7 Cross References1 Kings 4:7 Bible Hub1 Kings 4:7 Biblia Paralela1 Kings 4:7 Chinese Bible1 Kings 4:7 French Bible1 Kings 4:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 4:6
Top of Page
Top of Page