1 Chronicles 27:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יNow the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֣ל ׀of IsraelNoun
4557 [e]lə-mis-pā-rāmלְֽמִסְפָּרָ֡םafter their numberNoun
7218 [e]rā-šêרָאשֵׁ֣י[to wit] the chiefNoun
1 [e]hā-’ā-ḇō-wṯהָאָב֣וֹתfathersNoun
8269 [e]wə-śā-rêוְשָׂרֵ֣יand captainsNoun
505 [e]hā-’ă-lā-p̄îmהָֽאֲלָפִ֣ים ׀of thousandsNoun
3967 [e]wə-ham-mê-’ō-wṯוְהַמֵּא֡וֹתand hundredsNoun
7860 [e]wə-šō-ṭə-rê-hemוְשֹׁטְרֵיהֶם֩that their officersNoun
8334 [e]ham-šā-rə-ṯîmהַמְשָׁרְתִ֨יםservedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֣ל ׀in allNoun
1697 [e]də-ḇarדְּבַ֣רmatterNoun
4256 [e]ham-maḥ-lə-qō-wṯ,הַֽמַּחְלְק֗וֹתof the coursesNoun
935 [e]hab-bā-’āhהַבָּאָ֤הthat came inVerb
3318 [e]wə-hay-yō-ṣêṯוְהַיֹּצֵאת֙and went outVerb
2320 [e]ḥō-ḏešחֹ֣דֶשׁmonthNoun
2320 [e]bə-ḥō-ḏeš,בְּחֹ֔דֶשׁby monthNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֖לthroughout allNoun
2320 [e]ḥā-ḏə-šêחָדְשֵׁ֣יthe monthsNoun
8141 [e]haš-šā-nāh;הַשָּׁנָ֑הof the yearNoun
4256 [e]ham-ma-ḥă-lō-qeṯהַֽמַּחֲלֹ֙קֶת֙courseNoun
259 [e]hā-’a-ḥaṯ,הָֽאַחַ֔תof every [were]Adj
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֥יםtwentyNoun
702 [e]wə-’ar-bā-‘āhוְאַרְבָּעָ֖הand fourNoun
505 [e]’ā-lep̄.אָֽלֶף׃thousandNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 27:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֣ל ׀ לְֽמִסְפָּרָ֡ם רָאשֵׁ֣י הָאָבֹ֣ות וְשָׂרֵ֣י הָֽאֲלָפִ֣ים ׀ וְהַמֵּאֹ֡ות וְשֹׁטְרֵיהֶם֩ הַמְשָׁרְתִ֨ים אֶת־הַמֶּ֜לֶךְ לְכֹ֣ל ׀ דְּבַ֣ר הַֽמַּחְלְקֹ֗ות הַבָּאָ֤ה וְהַיֹּצֵאת֙ חֹ֣דֶשׁ בְּחֹ֔דֶשׁ לְכֹ֖ל חָדְשֵׁ֣י הַשָּׁנָ֑ה הַֽמַּחֲלֹ֙קֶת֙ הָֽאַחַ֔ת עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס

דברי הימים א 27:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ישראל ׀ למספרם ראשי האבות ושרי האלפים ׀ והמאות ושטריהם המשרתים את־המלך לכל ׀ דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף׃ ס

Links
1 Chronicles 27:11 Chronicles 27:1 Text Analysis1 Chronicles 27:1 Interlinear1 Chronicles 27:1 Multilingual1 Chronicles 27:1 TSK1 Chronicles 27:1 Cross References1 Chronicles 27:1 Bible Hub1 Chronicles 27:1 Biblia Paralela1 Chronicles 27:1 Chinese Bible1 Chronicles 27:1 French Bible1 Chronicles 27:1 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 26:32
Top of Page
Top of Page