Proverbs 25:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4650 [e]mê-p̄îṣמֵפִ֣יץ[is] a maulNoun
2719 [e]wə-ḥe-reḇוְ֭חֶרֶבand a swordNoun
2671 [e]wə-ḥêṣוְחֵ֣ץand arrowNoun
8150 [e]šā-nūn;שָׁנ֑וּןa sharpVerb
376 [e]’îšאִ֥ישׁA manNoun
6030 [e]‘ō-nehעֹנֶ֥הthat bearsVerb
7453 [e]ḇə-rê-‘ê-hū,בְ֝רֵעֵ֗הוּagainst his neighborNoun
5707 [e]‘êḏעֵ֣דwitnessNoun
8267 [e]šā-qer.שָֽׁקֶר׃FALSENoun
Hebrew Texts
משלי 25:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵפִ֣יץ וְ֭חֶרֶב וְחֵ֣ץ שָׁנ֑וּן אִ֥ישׁ עֹנֶ֥ה בְ֝רֵעֵ֗הוּ עֵ֣ד שָֽׁקֶר׃

משלי 25:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃

Links
Proverbs 25:18Proverbs 25:18 Text AnalysisProverbs 25:18 InterlinearProverbs 25:18 MultilingualProverbs 25:18 TSKProverbs 25:18 Cross ReferencesProverbs 25:18 Bible HubProverbs 25:18 Biblia ParalelaProverbs 25:18 Chinese BibleProverbs 25:18 French BibleProverbs 25:18 German Bible

Bible Hub
Proverbs 25:17
Top of Page
Top of Page