Leviticus 26:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7604 [e]wə-han-niš-’ā-rîmוְהַנִּשְׁאָרִ֣יםAnd on those who are leftVerb
  bā-ḵem,בָּכֶ֔םof youPrep
935 [e]wə-hê-ḇê-ṯîוְהֵבֵ֤אתִיI will sendVerb
4816 [e]mō-reḵמֹ֙רֶךְ֙a faintnessNoun
3824 [e]bil-ḇā-ḇām,בִּלְבָבָ֔םinto their heartsNoun
776 [e]bə-’ar-ṣōṯבְּאַרְצֹ֖תin the landsNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem;אֹיְבֵיהֶ֑םof their enemiesNoun
7291 [e]wə-rā-ḏap̄וְרָדַ֣ףand shall chaseVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֗םthemAcc
6963 [e]qō-wlק֚וֹלthe soundNoun
5929 [e]‘ā-lehעָלֶ֣הof a leafNoun
5086 [e]nid-dāp̄,נִדָּ֔ףshakenVerb
5127 [e]wə-nā-sūוְנָס֧וּand they shall fleeVerb
4499 [e]mə-nu-saṯ-מְנֻֽסַת־as thoughNoun
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֛רֶבfrom a swordNoun
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lūוְנָפְל֖וּand they shall fallVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןwhen nonePrt
7291 [e]rō-ḏêp̄.רֹדֵֽף׃pursuesVerb
Hebrew Texts
ויקרא 26:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנִּשְׁאָרִ֣ים בָּכֶ֔ם וְהֵבֵ֤אתִי מֹ֙רֶךְ֙ בִּלְבָבָ֔ם בְּאַרְצֹ֖ת אֹיְבֵיהֶ֑ם וְרָדַ֣ף אֹתָ֗ם קֹ֚ול עָלֶ֣ה נִדָּ֔ף וְנָס֧וּ מְנֻֽסַת־חֶ֛רֶב וְנָפְל֖וּ וְאֵ֥ין רֹדֵֽף׃

ויקרא 26:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת־חרב ונפלו ואין רדף׃

Links
Leviticus 26:36Leviticus 26:36 Text AnalysisLeviticus 26:36 InterlinearLeviticus 26:36 MultilingualLeviticus 26:36 TSKLeviticus 26:36 Cross ReferencesLeviticus 26:36 Bible HubLeviticus 26:36 Biblia ParalelaLeviticus 26:36 Chinese BibleLeviticus 26:36 French BibleLeviticus 26:36 German Bible

Bible Hub
Leviticus 26:35
Top of Page
Top of Page