Judges 20:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְא֤וּAnd went outVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
1144 [e]ḇin-yā-minבִנְיָמִן֙of BenjaminNoun
7125 [e]liq-raṯלִקְרַ֣אתagainstNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
5423 [e]hā-nə-tə-qūהָנְתְּק֖וּwere drawn awayVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
5892 [e]hā-‘îr;הָעִ֑ירthe cityNoun
2490 [e]way-yā-ḥêl-lūוַיָּחֵ֡לּוּand they beganVerb
5221 [e]lə-hak-kō-wṯלְהַכּוֹת֩to strikeVerb
5971 [e]mê-hā-‘āmמֵהָעָ֨םof the peopleNoun
2491 [e]ḥă-lā-lîmחֲלָלִ֜יםkillNoun
6471 [e]kə-p̄a-‘amכְּפַ֣עַם ׀as at otherNoun
6471 [e]bə-p̄a-‘am,בְּפַ֗עַםtimesNoun
4546 [e]bam-sil-lō-wṯבַּֽמְסִלּוֹת֙on the highwaysNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רof whomPrt
259 [e]’a-ḥaṯאַחַ֜תoneAdj
5927 [e]‘ō-lāhעֹלָ֣הgoes upVerb
  ḇêṯ-בֵֽית־inPrep
1008 [e]’êl,אֵ֗לto the house of GodNoun
259 [e]wə-’a-ḥaṯוְאַחַ֤תand the otherAdj
1390 [e]giḇ-‘ā-ṯāhגִּבְעָ֙תָה֙to GibeahNoun
7704 [e]baś-śā-ḏeh,בַּשָּׂדֶ֔הin the fieldNoun
7970 [e]kiš-lō-šîmכִּשְׁלֹשִׁ֥יםabout thirtyNoun
376 [e]’îšאִ֖ישׁmenNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl.בְּיִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
שופטים 20:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצְא֤וּ בְנֵֽי־בִנְיָמִן֙ לִקְרַ֣את הָעָ֔ם הָנְתְּק֖וּ מִן־הָעִ֑יר וַיָּחֵ֡לּוּ לְהַכֹּות֩ מֵהָעָ֨ם חֲלָלִ֜ים כְּפַ֣עַם ׀ בְּפַ֗עַם בַּֽמְסִלֹּות֙ אֲשֶׁ֨ר אַחַ֜ת עֹלָ֣ה בֵֽית־אֵ֗ל וְאַחַ֤ת גִּבְעָ֙תָה֙ בַּשָּׂדֶ֔ה כִּשְׁלֹשִׁ֥ים אִ֖ישׁ בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

שופטים 20:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו בני־בנימן לקראת העם הנתקו מן־העיר ויחלו להכות מהעם חללים כפעם ׀ בפעם במסלות אשר אחת עלה בית־אל ואחת גבעתה בשדה כשלשים איש בישראל׃

Links
Judges 20:31Judges 20:31 Text AnalysisJudges 20:31 InterlinearJudges 20:31 MultilingualJudges 20:31 TSKJudges 20:31 Cross ReferencesJudges 20:31 Bible HubJudges 20:31 Biblia ParalelaJudges 20:31 Chinese BibleJudges 20:31 French BibleJudges 20:31 German Bible

Bible Hub
Judges 20:30
Top of Page
Top of Page