Joshua 22:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1366 [e]ū-ḡə-ḇūlוּגְב֣וּלand a borderNoun
5414 [e]nā-ṯan-נָֽתַן־has madeVerb
3068 [e]Yah-wehיְ֠הוָהFor the LORDNoun
996 [e]bê-nê-nūבֵּינֵ֨נוּbetweenPrep
996 [e]ū-ḇê-nê-ḵemוּבֵינֵיכֶ֜םand between youPrep
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־childrenNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵ֤ןof ReubenNoun
1121 [e]ū-ḇə-nê-וּבְנֵי־and childrenNoun
1410 [e]ḡāḏגָד֙of GadNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֔ןJordanNoun
369 [e]’ên-אֵין־you have noPrt
  lā-ḵemלָכֶ֥םtoPrep
2506 [e]ḥê-leqחֵ֖לֶקpartNoun
3068 [e]Yah-weh;בַּֽיהוָ֑הin the LORDNoun
7673 [e]wə-hiš-bî-ṯūוְהִשְׁבִּ֤יתוּand ceaseVerb
1121 [e]ḇə-nê-ḵemבְנֵיכֶם֙so shall your childrenNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bā-nê-nū,בָּנֵ֔ינוּmake our childrenNoun
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֖יfromSubst
3372 [e]yə-rōיְרֹ֥אfearingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
יהושע 22:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּגְב֣וּל נָֽתַן־יְ֠הוָה בֵּינֵ֨נוּ וּבֵינֵיכֶ֜ם בְּנֵי־רְאוּבֵ֤ן וּבְנֵי־גָד֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֔ן אֵין־לָכֶ֥ם חֵ֖לֶק בַּֽיהוָ֑ה וְהִשְׁבִּ֤יתוּ בְנֵיכֶם֙ אֶת־בָּנֵ֔ינוּ לְבִלְתִּ֖י יְרֹ֥א אֶת־יְהוָֽה׃

יהושע 22:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגבול נתן־יהוה ביננו וביניכם בני־ראובן ובני־גד את־הירדן אין־לכם חלק ביהוה והשביתו בניכם את־בנינו לבלתי ירא את־יהוה׃

Links
Joshua 22:25Joshua 22:25 Text AnalysisJoshua 22:25 InterlinearJoshua 22:25 MultilingualJoshua 22:25 TSKJoshua 22:25 Cross ReferencesJoshua 22:25 Bible HubJoshua 22:25 Biblia ParalelaJoshua 22:25 Chinese BibleJoshua 22:25 French BibleJoshua 22:25 German Bible

Bible Hub
Joshua 22:24
Top of Page
Top of Page