Jeremiah 16:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֨יI am goingAdv
7971 [e]šō-lê-aḥשֹׁלֵ֜חַI will sendVerb
  [lə-ḏaw-wā-ḡîm[לְדַוָּגִים -  
  ḵ]כ] -  
1771 [e](lə-ḏay-yā-ḡîm(לְדַיָּגִ֥יםfishersNoun
  q)ק) -  
7227 [e]rab-bîmרַבִּ֛יםfor manyAdj
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
1770 [e]wə-ḏî-ḡūm;וְדִיג֑וּםand they shall fish themVerb
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-וְאַֽחֲרֵי־and afterAdv
3651 [e]ḵên,כֵ֗ן.. .. ..Adj
7971 [e]’eš-laḥאֶשְׁלַח֙will I sendVerb
7227 [e]lə-rab-bîmלְרַבִּ֣יםfor manyAdj
6719 [e]ṣay-yā-ḏîm,צַיָּדִ֔יםhuntersNoun
6679 [e]wə-ṣā-ḏūmוְצָד֞וּםand they shall hunt themVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֤לfromPrep
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
2022 [e]harהַר֙mountainNoun
5921 [e]ū-mê-‘alוּמֵעַ֣לand fromPrep
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
1389 [e]giḇ-‘āh,גִּבְעָ֔הhillNoun
5357 [e]ū-min-nə-qî-qêוּמִנְּקִיקֵ֖יand out of the holesNoun
5553 [e]has-sə-lā-‘îm.הַסְּלָעִֽים׃of the rocksNoun
Hebrew Texts
ירמיה 16:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנְנִ֨י שֹׁלֵ֜חַ [לְדַוָּגִים כ] (לְדַיָּגִ֥ים ק) רַבִּ֛ים נְאֻם־יְהוָ֖ה וְדִיג֑וּם וְאַֽחֲרֵי־כֵ֗ן אֶשְׁלַח֙ לְרַבִּ֣ים צַיָּדִ֔ים וְצָד֞וּם מֵעַ֤ל כָּל־הַר֙ וּמֵעַ֣ל כָּל־גִּבְעָ֔ה וּמִנְּקִיקֵ֖י הַסְּלָעִֽים׃

ירמיה 16:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנני שלח [לדוגים כ] (לדיגים ק) רבים נאם־יהוה ודיגום ואחרי־כן אשלח לרבים צידים וצדום מעל כל־הר ומעל כל־גבעה ומנקיקי הסלעים׃

Links
Jeremiah 16:16Jeremiah 16:16 Text AnalysisJeremiah 16:16 InterlinearJeremiah 16:16 MultilingualJeremiah 16:16 TSKJeremiah 16:16 Cross ReferencesJeremiah 16:16 Bible HubJeremiah 16:16 Biblia ParalelaJeremiah 16:16 Chinese BibleJeremiah 16:16 French BibleJeremiah 16:16 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 16:15
Top of Page
Top of Page