Isaiah 34:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4743 [e]wə-nā-maq-qūוְנָמַ֙קּוּ֙And shall be dissolvedVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6635 [e]ṣə-ḇāצְבָ֣אthe hostNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםof heavenNoun
1556 [e]wə-nā-ḡōl-lūוְנָגֹ֥לּוּand shall be rolled togetherVerb
5612 [e]ḵas-sê-p̄erכַסֵּ֖פֶרas a scrollNoun
8064 [e]haš-šā-mā-yim;הַשָּׁמָ֑יִםthe heavensNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’āmצְבָאָ֣םtheir hostNoun
5034 [e]yib-bō-wl,יִבּ֔וֹלshall fall downVerb
5034 [e]kin-ḇōlכִּנְבֹ֤לfalls offVerb
5929 [e]‘ā-lehעָלֶה֙as the leafNoun
1612 [e]mig-ge-p̄en,מִגֶּ֔פֶןfrom the vineNoun
5034 [e]ū-ḵə-nō-ḇe-leṯוּכְנֹבֶ֖לֶתand as a fallingVerb
8384 [e]mit-tə-’ê-nāh.מִתְּאֵנָֽה׃from the figNoun
Hebrew Texts
ישעה 34:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָמַ֙קּוּ֙ כָּל־צְבָ֣א הַשָּׁמַ֔יִם וְנָגֹ֥לּוּ כַסֵּ֖פֶר הַשָּׁמָ֑יִם וְכָל־צְבָאָ֣ם יִבֹּ֔ול כִּנְבֹ֤ל עָלֶה֙ מִגֶּ֔פֶן וּכְנֹבֶ֖לֶת מִתְּאֵנָֽה׃

ישעה 34:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונמקו כל־צבא השמים ונגלו כספר השמים וכל־צבאם יבול כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה׃

Links
Isaiah 34:4Isaiah 34:4 Text AnalysisIsaiah 34:4 InterlinearIsaiah 34:4 MultilingualIsaiah 34:4 TSKIsaiah 34:4 Cross ReferencesIsaiah 34:4 Bible HubIsaiah 34:4 Biblia ParalelaIsaiah 34:4 Chinese BibleIsaiah 34:4 French BibleIsaiah 34:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 34:3
Top of Page
Top of Page