Isaiah 28:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1767 [e]mid-dêמִדֵּ֤יAs oftenPrep
5674 [e]‘ā-ḇə-rōwעָבְרוֹ֙that it goes forthVerb
3947 [e]yiq-qaḥיִקַּ֣חit shall takeVerb
853 [e]’eṯ-ḵem,אֶתְכֶ֔םyouAcc
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1242 [e]ḇab-bō-qerבַבֹּ֧קֶרmorningNoun
1242 [e]bab-bō-qerבַּבֹּ֛קֶרby morningNoun
5674 [e]ya-‘ă-ḇōrיַעֲבֹ֖רshall it pass overVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםby dayNoun
3915 [e]ū-ḇal-lā-yə-lāh;וּבַלָּ֑יְלָהand by nightNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֥הand it shall beVerb
7535 [e]raq-רַק־onlyAdv
2113 [e]zə-wā-‘āhזְוָעָ֖הa vexationNoun
995 [e]hā-ḇînהָבִ֥ין[to] understandVerb
8052 [e]šə-mū-‘āh.שְׁמוּעָֽה׃the reportNoun
Hebrew Texts
ישעה 28:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִדֵּ֤י עָבְרֹו֙ יִקַּ֣ח אֶתְכֶ֔ם כִּֽי־בַבֹּ֧קֶר בַּבֹּ֛קֶר יַעֲבֹ֖ר בַּיֹּ֣ום וּבַלָּ֑יְלָה וְהָיָ֥ה רַק־זְוָעָ֖ה הָבִ֥ין שְׁמוּעָֽה׃

ישעה 28:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מדי עברו יקח אתכם כי־בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק־זועה הבין שמועה׃

Links
Isaiah 28:19Isaiah 28:19 Text AnalysisIsaiah 28:19 InterlinearIsaiah 28:19 MultilingualIsaiah 28:19 TSKIsaiah 28:19 Cross ReferencesIsaiah 28:19 Bible HubIsaiah 28:19 Biblia ParalelaIsaiah 28:19 Chinese BibleIsaiah 28:19 French BibleIsaiah 28:19 German Bible

Bible Hub
Isaiah 28:18
Top of Page
Top of Page