Isaiah 22:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֨תandAcc
1233 [e]bə-qî-‘êבְּקִיעֵ֧יthe breachesNoun
5892 [e]‘îr-עִיר־of the cityNoun
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֛דof DavidNoun
7200 [e]rə-’î-ṯemרְאִיתֶ֖םyou have seenVerb
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
7235 [e]rāb-bū;רָ֑בּוּabundanceVerb
6908 [e]wat-tə-qab-bə-ṣū,וַֽתְּקַבְּצ֔וּand you gathered togetherVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4325 [e]מֵ֥יthe watersNoun
1295 [e]hab-bə-rê-ḵāhהַבְּרֵכָ֖הpoolNoun
8481 [e]hat-taḥ-tō-w-nāh.הַתַּחְתּוֹנָֽה׃of the lowerAdj
Hebrew Texts
ישעה 22:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֨ת בְּקִיעֵ֧י עִיר־דָּוִ֛ד רְאִיתֶ֖ם כִּי־רָ֑בּוּ וַֽתְּקַבְּצ֔וּ אֶת־מֵ֥י הַבְּרֵכָ֖ה הַתַּחְתֹּונָֽה׃

ישעה 22:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת בקיעי עיר־דוד ראיתם כי־רבו ותקבצו את־מי הברכה התחתונה׃

Links
Isaiah 22:9Isaiah 22:9 Text AnalysisIsaiah 22:9 InterlinearIsaiah 22:9 MultilingualIsaiah 22:9 TSKIsaiah 22:9 Cross ReferencesIsaiah 22:9 Bible HubIsaiah 22:9 Biblia ParalelaIsaiah 22:9 Chinese BibleIsaiah 22:9 French BibleIsaiah 22:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 22:8
Top of Page
Top of Page