Isaiah 19:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2186 [e]wə-he-’ez-nî-ḥūוְהֶאֶזְנִ֣יחוּand far awayVerb
5104 [e]nə-hā-rō-wṯ,נְהָר֔וֹתthe riversNoun
1809 [e]dā-lă-lūדָּלֲל֥וּshall be emptiedVerb
2717 [e]wə-ḥā-rə-ḇūוְחָרְב֖וּand dried upVerb
2975 [e]yə-’ō-rêיְאֹרֵ֣יthe brooksNoun
4693 [e]mā-ṣō-wr;מָצ֑וֹרof EgyptNoun
7070 [e]qā-nehקָנֶ֥הthe reedsNoun
5488 [e]wā-sūp̄וָס֖וּףand reedsNoun
7060 [e]qā-mê-lū.קָמֵֽלוּ׃shall witherVerb
Hebrew Texts
ישעה 19:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶאֶזְנִ֣יחוּ נְהָרֹ֔ות דָּלֲל֥וּ וְחָרְב֖וּ יְאֹרֵ֣י מָצֹ֑ור קָנֶ֥ה וָס֖וּף קָמֵֽלוּ׃

ישעה 19:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו׃

Links
Isaiah 19:6Isaiah 19:6 Text AnalysisIsaiah 19:6 InterlinearIsaiah 19:6 MultilingualIsaiah 19:6 TSKIsaiah 19:6 Cross ReferencesIsaiah 19:6 Bible HubIsaiah 19:6 Biblia ParalelaIsaiah 19:6 Chinese BibleIsaiah 19:6 French BibleIsaiah 19:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 19:5
Top of Page
Top of Page