Genesis 28:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֤הAnd shall beVerb
2233 [e]zar-‘ă-ḵāזַרְעֲךָ֙your offspringNoun
6083 [e]ka-‘ă-p̄arכַּעֲפַ֣רas the dustNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the earthNoun
6555 [e]ū-p̄ā-raṣ-tāוּפָרַצְתָּ֛and you shall spread abroadVerb
3220 [e]yām-māhיָ֥מָּהto the westNoun
6924 [e]wā-qê-ḏə-māhוָקֵ֖דְמָהand to the eastNoun
6828 [e]wə-ṣā-p̄ō-nāhוְצָפֹ֣נָהand to the northNoun
5045 [e]wā-neḡ-bāh;וָנֶ֑גְבָּהand to the southNoun
1288 [e]wə-niḇ-ră-ḵūוְנִבְרֲכ֥וּand will be blessedVerb
  ḇə-ḵāבְךָ֛in youPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4940 [e]miš-pə-ḥōṯמִשְׁפְּחֹ֥תthe familiesNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָאֲדָמָ֖הof the earthNoun
2233 [e]ū-ḇə-zar-‘e-ḵā.וּבְזַרְעֶֽךָ׃and in your offspringNoun
Hebrew Texts
בראשית 28:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֤ה זַרְעֲךָ֙ כַּעֲפַ֣ר הָאָ֔רֶץ וּפָרַצְתָּ֛ יָ֥מָּה וָקֵ֖דְמָה וְצָפֹ֣נָה וָנֶ֑גְבָּה וְנִבְרֲכ֥וּ בְךָ֛ כָּל־מִשְׁפְּחֹ֥ת הָאֲדָמָ֖ה וּבְזַרְעֶֽךָ׃

בראשית 28:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל־משפחת האדמה ובזרעך׃

Links
Genesis 28:14Genesis 28:14 Text AnalysisGenesis 28:14 InterlinearGenesis 28:14 MultilingualGenesis 28:14 TSKGenesis 28:14 Cross ReferencesGenesis 28:14 Bible HubGenesis 28:14 Biblia ParalelaGenesis 28:14 Chinese BibleGenesis 28:14 French BibleGenesis 28:14 German Bible

Bible Hub
Genesis 28:13
Top of Page
Top of Page