Ezekiel 23:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֨יAnd I will setVerb
7068 [e]qin-’ā-ṯîקִנְאָתִ֜יmy jealousyNoun
  bāḵ,בָּ֗ךְinPrep
6213 [e]wə-‘ā-śūוְעָשׂ֤וּand they shall dealVerb
854 [e]’ō-w-ṯāḵאוֹתָךְ֙with youPrep
2534 [e]bə-ḥê-māh,בְּחֵמָ֔הin wrathNoun
639 [e]’ap-pêḵאַפֵּ֤ךְyour noseNoun
241 [e]wə-’ā-zə-na-yiḵוְאָזְנַ֙יִךְ֙and your earsNoun
5493 [e]yā-sî-rū,יָסִ֔ירוּthey shall take awayVerb
319 [e]wə-’a-ḥă-rî-ṯêḵוְאַחֲרִיתֵ֖ךְand your remnantNoun
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֣רֶבby the swordNoun
5307 [e]tip-pō-wl;תִּפּ֑וֹלshall fallVerb
1992 [e]hêm-māh,הֵ֗מָּהtheyPro
1121 [e]bā-na-yiḵבָּנַ֤יִךְyour sonsNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯa-yiḵוּבְנוֹתַ֙יִךְ֙and your daughersNoun
3947 [e]yiq-qā-ḥū,יִקָּ֔חוּshall takeVerb
319 [e]wə-’a-ḥă-rî-ṯêḵוְאַחֲרִיתֵ֖ךְand your residueNoun
398 [e]tê-’ā-ḵêlתֵּאָכֵ֥לshall be devouredVerb
784 [e]bā-’êš.בָּאֵֽשׁ׃by the fireNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 23:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֨י קִנְאָתִ֜י בָּ֗ךְ וְעָשׂ֤וּ אֹותָךְ֙ בְּחֵמָ֔ה אַפֵּ֤ךְ וְאָזְנַ֙יִךְ֙ יָסִ֔ירוּ וְאַחֲרִיתֵ֖ךְ בַּחֶ֣רֶב תִּפֹּ֑ול הֵ֗מָּה בָּנַ֤יִךְ וּבְנֹותַ֙יִךְ֙ יִקָּ֔חוּ וְאַחֲרִיתֵ֖ךְ תֵּאָכֵ֥ל בָּאֵֽשׁ׃

יחזקאל 23:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי קנאתי בך ועשו אותך בחמה אפך ואזניך יסירו ואחריתך בחרב תפול המה בניך ובנותיך יקחו ואחריתך תאכל באש׃

Links
Ezekiel 23:25Ezekiel 23:25 Text AnalysisEzekiel 23:25 InterlinearEzekiel 23:25 MultilingualEzekiel 23:25 TSKEzekiel 23:25 Cross ReferencesEzekiel 23:25 Bible HubEzekiel 23:25 Biblia ParalelaEzekiel 23:25 Chinese BibleEzekiel 23:25 French BibleEzekiel 23:25 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 23:24
Top of Page
Top of Page