2 Kings 19:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣ה ׀BeholdPrt
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
8085 [e]šā-ma‘-tā,שָׁמַ֗עְתָּhave heardVerb
853 [e]’êṯאֵת֩ - Acc
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֜וּhave doneVerb
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֥יthe kingsNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁ֛וּרof AssyriaNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־to allNoun
776 [e]hā-’ă-rā-ṣō-wṯהָאֲרָצ֖וֹתlandsNoun
2763 [e]lə-ha-ḥă-rî-mām;לְהַֽחֲרִימָ֑םby destroying them utterlyVerb
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֖הand shall youPro
5337 [e]tin-nā-ṣêl.תִּנָּצֵֽל׃be deliveredVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 19:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֣ה ׀ אַתָּ֣ה שָׁמַ֗עְתָּ אֵת֩ אֲשֶׁ֨ר עָשׂ֜וּ מַלְכֵ֥י אַשּׁ֛וּר לְכָל־הָאֲרָצֹ֖ות לְהַֽחֲרִימָ֑ם וְאַתָּ֖ה תִּנָּצֵֽל׃

מלכים ב 19:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה ׀ אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל־הארצות להחרימם ואתה תנצל׃

Links
2 Kings 19:112 Kings 19:11 Text Analysis2 Kings 19:11 Interlinear2 Kings 19:11 Multilingual2 Kings 19:11 TSK2 Kings 19:11 Cross References2 Kings 19:11 Bible Hub2 Kings 19:11 Biblia Paralela2 Kings 19:11 Chinese Bible2 Kings 19:11 French Bible2 Kings 19:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:10
Top of Page
Top of Page