2 Kings 17:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֨תyearNoun
8671 [e]hat-tə-šî-‘îṯהַתְּשִׁיעִ֜יתIn the ninthAdj
1954 [e]lə-hō-wō-šê-a‘,לְהוֹשֵׁ֗עַof HosheaNoun
3920 [e]lā-ḵaḏלָכַ֤דtookVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁוּר֙of AssyriaNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8111 [e]šō-mə-rō-wn,שֹׁ֣מְר֔וֹןSamariaNoun
1540 [e]way-ye-ḡelוַיֶּ֥גֶלand awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
804 [e]’aš-šū-rāh;אַשּׁ֑וּרָהinto AssyriaNoun
3427 [e]way-yō-šeḇוַיֹּ֨שֶׁבand placedVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֜םthemAcc
2477 [e]baḥ-laḥבַּחְלַ֧חin HalahNoun
2249 [e]ū-ḇə-ḥā-ḇō-wrוּבְחָב֛וֹרand in HaborNoun
5104 [e]nə-harנְהַ֥ר[by] the riverNoun
1470 [e]gō-w-zānגּוֹזָ֖ןof GozanNoun
5892 [e]wə-‘ā-rêוְעָרֵ֥יand in the citiesNoun
4074 [e]mā-ḏāy.מָדָֽי׃of the MedesNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 17:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַ֨ת הַתְּשִׁיעִ֜ית לְהֹושֵׁ֗עַ לָכַ֤ד מֶֽלֶךְ־אַשּׁוּר֙ אֶת־שֹׁ֣מְרֹ֔ון וַיֶּ֥גֶל אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל אַשּׁ֑וּרָה וַיֹּ֨שֶׁב אֹתָ֜ם בַּחְלַ֧ח וּבְחָבֹ֛ור נְהַ֥ר גֹּוזָ֖ן וְעָרֵ֥י מָדָֽי׃ פ

מלכים ב 17:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת התשיעית להושע לכד מלך־אשור את־שמרון ויגל את־ישראל אשורה וישב אתם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי׃ פ

Links
2 Kings 17:62 Kings 17:6 Text Analysis2 Kings 17:6 Interlinear2 Kings 17:6 Multilingual2 Kings 17:6 TSK2 Kings 17:6 Cross References2 Kings 17:6 Bible Hub2 Kings 17:6 Biblia Paralela2 Kings 17:6 Chinese Bible2 Kings 17:6 French Bible2 Kings 17:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:5
Top of Page
Top of Page