2 Chronicles 35:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7891 [e]wə-ham-šō-ră-rîmוְהַמְשֹֽׁרֲרִ֨יםAnd the singersVerb
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־the sonsNoun
623 [e]’ā-sāp̄אָסָ֜ףof AsaphNoun
5921 [e]‘al-עַל־in [were]Prep
4612 [e]ma-‘ă-mā-ḏām,מַעֲמָדָ֗םtheir placeNoun
4687 [e]kə-miṣ-waṯכְּמִצְוַ֤תaccording to the commandNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִיד֙of DavidNoun
623 [e]wə-’ā-sāp̄וְאָסָ֞ףand AsaphNoun
1968 [e]wə-hê-mānוְהֵימָ֤ןand HemanNoun
3038 [e]wî-ḏu-ṯūnוִֽידֻתוּן֙JeduthunNoun
2374 [e]ḥō-w-zêhחוֹזֵ֣הseerNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְof the kingNoun
7778 [e]wə-haš-šō-‘ă-rîmוְהַשֹּׁעֲרִ֖יםand the portersNoun
8179 [e]lə-ša-‘arלְשַׁ֣עַרat eachNoun
8179 [e]wā-šā-‘ar;וָשָׁ֑עַרand gateNoun
369 [e]’ênאֵ֣יןthey might notPrt
  lā-hem,לָהֶ֗םtoPrep
5493 [e]lā-sūrלָסוּר֙departVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfromPrep
5656 [e]‘ă-ḇō-ḏā-ṯām,עֲבֹֽדָתָ֔םtheir serviceNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
251 [e]’ă-ḥê-hemאֲחֵיהֶ֥םthe their brothersNoun
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּ֖םLevitesAdj
3559 [e]hê-ḵî-nūהֵכִ֥ינוּpreparedVerb
  lā-hem.לָהֶֽם׃toPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַמְשֹֽׁרֲרִ֨ים בְּנֵי־אָסָ֜ף עַל־מַעֲמָדָ֗ם כְּמִצְוַ֤ת דָּוִיד֙ וְאָסָ֞ף וְהֵימָ֤ן וִֽידֻתוּן֙ חֹוזֵ֣ה הַמֶּ֔לֶךְ וְהַשֹּׁעֲרִ֖ים לְשַׁ֣עַר וָשָׁ֑עַר אֵ֣ין לָהֶ֗ם לָסוּר֙ מֵעַ֣ל עֲבֹֽדָתָ֔ם כִּֽי־אֲחֵיהֶ֥ם הַלְוִיִּ֖ם הֵכִ֥ינוּ לָהֶֽם׃

דברי הימים ב 35:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והמשררים בני־אסף על־מעמדם כמצות דויד ואסף והימן וידתון חוזה המלך והשערים לשער ושער אין להם לסור מעל עבדתם כי־אחיהם הלוים הכינו להם׃

Links
2 Chronicles 35:152 Chronicles 35:15 Text Analysis2 Chronicles 35:15 Interlinear2 Chronicles 35:15 Multilingual2 Chronicles 35:15 TSK2 Chronicles 35:15 Cross References2 Chronicles 35:15 Bible Hub2 Chronicles 35:15 Biblia Paralela2 Chronicles 35:15 Chinese Bible2 Chronicles 35:15 French Bible2 Chronicles 35:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:14
Top of Page
Top of Page