2 Chronicles 33:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-וְאַחֲרֵי־Now afterAdv
3651 [e]ḵênכֵ֡ןthisAdj
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֣הhe buildVerb
2346 [e]ḥō-w-māhחוֹמָ֣הa wallNoun
2435 [e]ḥî-ṣō-w-nāhחִֽיצוֹנָ֣ה ׀outsideAdj
5892 [e]lə-‘îr-לְעִיר־of the cityNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֡ידof DavidNoun
4628 [e]ma‘-rā-ḇāhמַעְרָבָה֩on the westNoun
1521 [e]lə-ḡî-ḥō-wnלְגִיח֨וֹןof GihonNoun
5158 [e]ban-na-ḥalבַּנַּ֜חַלin the valleyNoun
935 [e]wə-lā-ḇō-wוְלָב֨וֹאand even to the entering inVerb
8179 [e]ḇə-ša-‘arבְשַׁ֤עַרgateNoun
1709 [e]had-dā-ḡîmהַדָּגִים֙at the fishNoun
5437 [e]wə-sā-ḇaḇוְסָבַ֣בand compassed aboutVerb
6077 [e]lā-‘ō-p̄el,לָעֹ֔פֶלOphelNoun
1361 [e]way-yaḡ-bî-he-hāוַיַּגְבִּיהֶ֖הָand raised it upVerb
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דa very great heightAdj
7760 [e]way-yā-śemוַיָּ֧שֶׂםand putVerb
8269 [e]śā-rê-שָֽׂרֵי־captainsNoun
2428 [e]ḥa-yilחַ֛יִלof warNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
5892 [e]he-‘ā-rîmהֶעָרִ֥יםcitiesNoun
1219 [e]hab-bə-ṣu-rō-wṯהַבְּצֻר֖וֹתthe fencedVerb
3063 [e]bî-hū-ḏāh.בִּיהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 33:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַחֲרֵי־כֵ֡ן בָּנָ֣ה חֹומָ֣ה חִֽיצֹונָ֣ה ׀ לְעִיר־דָּוִ֡יד מַעְרָבָה֩ לְגִיחֹ֨ון בַּנַּ֜חַל וְלָבֹ֨וא בְשַׁ֤עַר הַדָּגִים֙ וְסָבַ֣ב לָעֹ֔פֶל וַיַּגְבִּיהֶ֖הָ מְאֹ֑ד וַיָּ֧שֶׂם שָֽׂרֵי־חַ֛יִל בְּכָל־הֶעָרִ֥ים הַבְּצֻרֹ֖ות בִּיהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 33:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחרי־כן בנה חומה חיצונה ׀ לעיר־דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי־חיל בכל־הערים הבצרות ביהודה׃

Links
2 Chronicles 33:142 Chronicles 33:14 Text Analysis2 Chronicles 33:14 Interlinear2 Chronicles 33:14 Multilingual2 Chronicles 33:14 TSK2 Chronicles 33:14 Cross References2 Chronicles 33:14 Bible Hub2 Chronicles 33:14 Biblia Paralela2 Chronicles 33:14 Chinese Bible2 Chronicles 33:14 French Bible2 Chronicles 33:14 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 33:13
Top of Page
Top of Page