2 Chronicles 32:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rə-’ūוַיִּקְרְא֨וּThen they criedVerb
6963 [e]ḇə-qō-wl-בְקוֹל־voiceNoun
1419 [e]gā-ḏō-wlגָּד֜וֹלwith a loudAdj
3066 [e]yə-hū-ḏîṯ,יְהוּדִ֗יתin the Jew speechAdj
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
5971 [e]‘amעַ֤םthe peopleNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֙ם֙of JerusalemNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5921 [e]‘al-עַל־on [were]Prep
2346 [e]ha-ḥō-w-māh,הַֽחוֹמָ֔הthe wallNoun
3372 [e]lə-yā-rə-’āmלְיָֽרְאָ֖םto frighten themVerb
926 [e]ū-lə-ḇa-hă-lām;וּֽלְבַהֲלָ֑םand to trouble themVerb
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֖עַןto the end thatSubst
3920 [e]yil-kə-ḏūיִלְכְּד֥וּthey might takeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5892 [e]hā-‘îr.הָעִֽיר׃the cityNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרְא֨וּ בְקֹול־גָּדֹ֜ול יְהוּדִ֗ית עַל־עַ֤ם יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ אֲשֶׁ֣ר עַל־הַֽחֹומָ֔ה לְיָֽרְאָ֖ם וּֽלְבַהֲלָ֑ם לְמַ֖עַן יִלְכְּד֥וּ אֶת־הָעִֽיר׃

דברי הימים ב 32:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקראו בקול־גדול יהודית על־עם ירושלם אשר על־החומה ליראם ולבהלם למען ילכדו את־העיר׃

Links
2 Chronicles 32:182 Chronicles 32:18 Text Analysis2 Chronicles 32:18 Interlinear2 Chronicles 32:18 Multilingual2 Chronicles 32:18 TSK2 Chronicles 32:18 Cross References2 Chronicles 32:18 Bible Hub2 Chronicles 32:18 Biblia Paralela2 Chronicles 32:18 Chinese Bible2 Chronicles 32:18 French Bible2 Chronicles 32:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:17
Top of Page
Top of Page