2 Chronicles 28:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6430 [e]ū-p̄ə-liš-tîmוּפְלִשְׁתִּ֣יםand The PhilistinesAdj
6584 [e]pā-šə-ṭū,פָּשְׁט֗וּalso had invadedVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֨יthe citiesNoun
8219 [e]haš-šə-p̄ê-lāhהַשְּׁפֵלָ֣הof the low countryNoun
5045 [e]wə-han-ne-ḡeḇוְהַנֶּגֶב֮and of the southNoun
3063 [e]lî-hū-ḏāhלִֽיהוּדָה֒of JudahNoun
3920 [e]way-yil-kə-ḏūוַֽ֠יִּלְכְּדוּand had takenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
  bêṯ-בֵּֽית־inPrep
1053 [e]še-mešשֶׁ֨מֶשׁBeth-shemeshNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
357 [e]’ay-yā-lō-wnאַיָּל֜וֹןAjalonNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1450 [e]hag-gə-ḏê-rō-wṯ,הַגְּדֵר֗וֹתGederothNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
7755 [e]śō-w-ḵōwשׂוֹכ֤וֹShochoNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-hāוּבְנוֹתֶ֙יהָ֙and with the villagesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8553 [e]tim-nāhתִּמְנָ֣הTimnahNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā,וּבְנוֹתֶ֔יהָand with the villagesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1579 [e]gim-zōwגִּמְז֖וֹGimzoNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1323 [e]bə-nō-ṯe-hā;בְּנֹתֶ֑יהָwith its villagesNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁב֖וּand they dwelledVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְלִשְׁתִּ֣ים פָּשְׁט֗וּ בְּעָרֵ֨י הַשְּׁפֵלָ֣ה וְהַנֶּגֶב֮ לִֽיהוּדָה֒ וַֽ֠יִּלְכְּדוּ אֶת־בֵּֽית־שֶׁ֨מֶשׁ וְאֶת־אַיָּלֹ֜ון וְאֶת־הַגְּדֵרֹ֗ות וְאֶת־שֹׂוכֹ֤ו וּבְנֹותֶ֙יהָ֙ וְאֶת־תִּמְנָ֣ה וּבְנֹותֶ֔יהָ וְאֶת־גִּמְזֹ֖ו וְאֶת־בְּנֹתֶ֑יהָ וַיֵּשְׁב֖וּ שָֽׁם׃

דברי הימים ב 28:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את־בית־שמש ואת־אילון ואת־הגדרות ואת־שוכו ובנותיה ואת־תמנה ובנותיה ואת־גמזו ואת־בנתיה וישבו שם׃

Links
2 Chronicles 28:182 Chronicles 28:18 Text Analysis2 Chronicles 28:18 Interlinear2 Chronicles 28:18 Multilingual2 Chronicles 28:18 TSK2 Chronicles 28:18 Cross References2 Chronicles 28:18 Bible Hub2 Chronicles 28:18 Biblia Paralela2 Chronicles 28:18 Chinese Bible2 Chronicles 28:18 French Bible2 Chronicles 28:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:17
Top of Page
Top of Page