2 Chronicles 20:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3289 [e]way-yiw-wā-‘aṣוַיִּוָּעַץ֙when he had consultedVerb
413 [e]’el-אֶל־withPrep
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
5975 [e]way-ya-‘ă-mêḏוַיַּעֲמֵ֤דand he appointedVerb
7891 [e]mə-šō-ră-rîmמְשֹֽׁרֲרִים֙singersVerb
3068 [e]Yah-weh,לַיהוָ֔הto the LORDNoun
1984 [e]ū-mə-hal-lîmוּֽמְהַֽלְלִ֖יםthat should praiseVerb
1927 [e]lə-haḏ-raṯ-לְהַדְרַת־the beautyNoun
6944 [e]qō-ḏeš;קֹ֑דֶשׁof holinessNoun
3318 [e]bə-ṣêṯבְּצֵאת֙as they wentVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
2502 [e]he-ḥā-lūṣ,הֶֽחָל֔וּץthe armyVerb
559 [e]wə-’ō-mə-rîmוְאֹֽמְרִים֙and to sayVerb
3034 [e]hō-w-ḏūהוֹד֣וּPraiseVerb
3068 [e]Yah-weh,לַיהוָ֔הthe LORDNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֖ם[endureth] foreverNoun
2617 [e]ḥas-dōw.חַסְדּֽוֹ׃his covenant loyaltyNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּוָּעַץ֙ אֶל־הָעָ֔ם וַיַּעֲמֵ֤ד מְשֹֽׁרֲרִים֙ לַיהוָ֔ה וּֽמְהַֽלְלִ֖ים לְהַדְרַת־קֹ֑דֶשׁ בְּצֵאת֙ לִפְנֵ֣י הֶֽחָל֔וּץ וְאֹֽמְרִים֙ הֹוד֣וּ לַיהוָ֔ה כִּ֥י לְעֹולָ֖ם חַסְדֹּֽו׃

דברי הימים ב 20:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויועץ אל־העם ויעמד משררים ליהוה ומהללים להדרת־קדש בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו ליהוה כי לעולם חסדו׃

Links
2 Chronicles 20:212 Chronicles 20:21 Text Analysis2 Chronicles 20:21 Interlinear2 Chronicles 20:21 Multilingual2 Chronicles 20:21 TSK2 Chronicles 20:21 Cross References2 Chronicles 20:21 Bible Hub2 Chronicles 20:21 Biblia Paralela2 Chronicles 20:21 Chinese Bible2 Chronicles 20:21 French Bible2 Chronicles 20:21 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:20
Top of Page
Top of Page