2 Chronicles 2:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הnowAdv
7971 [e]šā-laḥ-tîשָׁלַ֧חְתִּיI have sentVerb
376 [e]’îš-אִישׁ־a manNoun
2450 [e]ḥā-ḵāmחָכָ֛םcunningAdj
3045 [e]yō-w-ḏê-a‘יוֹדֵ֥עַenduedVerb
998 [e]bî-nāhבִּינָ֖הwith understandingNoun
2361 [e]lə-ḥū-rāmלְחוּרָ֥םof HuramNoun
1 [e]’ā-ḇî.אָבִֽי׃of my fatherNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה שָׁלַ֧חְתִּי אִישׁ־חָכָ֛ם יֹודֵ֥עַ בִּינָ֖ה לְחוּרָ֥ם אָבִֽי׃

דברי הימים ב 2:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה שלחתי איש־חכם יודע בינה לחורם אבי׃

Links
2 Chronicles 2:132 Chronicles 2:13 Text Analysis2 Chronicles 2:13 Interlinear2 Chronicles 2:13 Multilingual2 Chronicles 2:13 TSK2 Chronicles 2:13 Cross References2 Chronicles 2:13 Bible Hub2 Chronicles 2:13 Biblia Paralela2 Chronicles 2:13 Chinese Bible2 Chronicles 2:13 French Bible2 Chronicles 2:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:12
Top of Page
Top of Page