1 Samuel 24:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְרוּ֩And saidVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֨יthe menNoun
1732 [e]ḏā-wiḏדָוִ֜דof DavidNoun
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֜וֹםthe dayNoun
834 [e]’ăšer-אֲ‍ֽשֶׁר־of whomPrt
559 [e]’ā-marאָמַ֧רsaidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֗יךָunto youPrep
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֜יI [am]Pro
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֤ןwill deliverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
  [’ō-yə-ḇê-ḵā[אֹיְבֵיךָ -  
  ḵ]כ] -  
341 [e](’ō-yiḇ-ḵā(אֹֽיִבְךָ֙your enemyNoun
  q)ק) -  
3027 [e]bə-yā-ḏe-ḵā,בְּיָדֶ֔ךָinto your handNoun
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֣יתָthat you may doVerb
  lōw,לּ֔וֹto himPrep
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
3190 [e]yi-ṭaḇיִטַ֣בto him as it shall seem goodVerb
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵā;בְּעֵינֶ֑יךָto youNoun
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּ֣קָםthen aroseVerb
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֗דDavidNoun
3772 [e]way-yiḵ-rōṯוַיִּכְרֹ֛תand cut offVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3671 [e]kə-nap̄-כְּנַֽף־the skirtNoun
4598 [e]ham-mə-‘îlהַמְּעִ֥ילrobeNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־of whichPrt
7586 [e]lə-šā-’ūlלְשָׁא֖וּלof SaulNoun
3909 [e]bal-lāṭ.בַּלָּֽט׃privatelyNoun
Hebrew Texts
שמואל א 24:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְרוּ֩ אַנְשֵׁ֨י דָוִ֜ד אֵלָ֗יו הִנֵּ֨ה הַיֹּ֜ום אֲ‍ֽשֶׁר־אָמַ֧ר יְהוָ֣ה אֵלֶ֗יךָ הִנֵּ֨ה אָנֹכִ֜י נֹתֵ֤ן אֶת־ [אֹיְבֵיךָ כ] (אֹֽיִבְךָ֙ ק) בְּיָדֶ֔ךָ וְעָשִׂ֣יתָ לֹּ֔ו כַּאֲשֶׁ֖ר יִטַ֣ב בְּעֵינֶ֑יךָ וַיָּ֣קָם דָּוִ֗ד וַיִּכְרֹ֛ת אֶת־כְּנַֽף־הַמְּעִ֥יל אֲשֶׁר־לְשָׁא֖וּל בַּלָּֽט׃

שמואל א 24:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום א‍שר־אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את־ [איביך כ] (איבך ק) בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את־כנף־המעיל אשר־לשאול בלט׃

Links
1 Samuel 24:41 Samuel 24:4 Text Analysis1 Samuel 24:4 Interlinear1 Samuel 24:4 Multilingual1 Samuel 24:4 TSK1 Samuel 24:4 Cross References1 Samuel 24:4 Bible Hub1 Samuel 24:4 Biblia Paralela1 Samuel 24:4 Chinese Bible1 Samuel 24:4 French Bible1 Samuel 24:4 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 24:3
Top of Page
Top of Page