1 Samuel 14:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3129 [e]wə-yō-w-nā-ṯānוְיוֹנָתָ֣ןBut JonathanNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
8085 [e]šā-ma‘,שָׁמַ֗עdo heardVerb
7650 [e]bə-haš-bî-a‘בְּהַשְׁבִּ֣יעַwith the oathVerb
1 [e]’ā-ḇîwאָבִיו֮when his fatherNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֒the peopleNoun
7971 [e]way-yiš-laḥ,וַיִּשְׁלַ֗חand Why he put forthVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵ֤הthe endNoun
4294 [e]ham-maṭ-ṭehהַמַּטֶּה֙of the staffNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat [was]Prt
3027 [e]bə-yā-ḏōw,בְּיָד֔וֹin his handNoun
2881 [e]way-yiṭ-bōlוַיִּטְבֹּ֥לand dippedVerb
853 [e]’ō-w-ṯāhאוֹתָ֖הּ - Acc
3295 [e]bə-ya‘-raṯבְּיַעְרַ֣תitin a honeycombNoun
1706 [e]had-də-ḇāš;הַדְּבָ֑שׁ.. .. ..Noun
7725 [e]way-yā-šeḇוַיָּ֤שֶׁבand putVerb
3027 [e]yā-ḏōwיָדוֹ֙his handNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
6310 [e]pîw,פִּ֔יוhis mouthNoun
  [wat-tā-rō-nāh[וַתָּרֹאנָה -  
  ḵ]כ] -  
7200 [e](wat-tā-’ō-rə-nāh(וַתָּאֹ֖רְנָהadvise selfVerb
  q)ק) -  
5869 [e]‘ê-nāw.עֵינָֽיו׃his eyesNoun
Hebrew Texts
שמואל א 14:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֹונָתָ֣ן לֹֽא־שָׁמַ֗ע בְּהַשְׁבִּ֣יעַ אָבִיו֮ אֶת־הָעָם֒ וַיִּשְׁלַ֗ח אֶת־קְצֵ֤ה הַמַּטֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר בְּיָדֹ֔ו וַיִּטְבֹּ֥ל אֹותָ֖הּ בְּיַעְרַ֣ת הַדְּבָ֑שׁ וַיָּ֤שֶׁב יָדֹו֙ אֶל־פִּ֔יו [וַתָּרֹאנָה כ] (וַתָּאֹ֖רְנָה ק) עֵינָֽיו׃

שמואל א 14:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויונתן לא־שמע בהשביע אביו את־העם וישלח את־קצה המטה אשר בידו ויטבל אותה ביערת הדבש וישב ידו אל־פיו [ותראנה כ] (ותארנה ק) עיניו׃

Links
1 Samuel 14:271 Samuel 14:27 Text Analysis1 Samuel 14:27 Interlinear1 Samuel 14:27 Multilingual1 Samuel 14:27 TSK1 Samuel 14:27 Cross References1 Samuel 14:27 Bible Hub1 Samuel 14:27 Biblia Paralela1 Samuel 14:27 Chinese Bible1 Samuel 14:27 French Bible1 Samuel 14:27 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 14:26
Top of Page
Top of Page