1 Kings 22:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand saidVerb
3318 [e]’ê-ṣêאֵצֵא֙I will go forthVerb
1961 [e]wə-hā-yî-ṯîוְהָיִ֙יתִי֙and I will beVerb
7307 [e]rū-aḥר֣וּחַspiritNoun
8267 [e]še-qer,שֶׁ֔קֶרa lyingNoun
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֖יin the mouthNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5030 [e]nə-ḇî-’āw;נְבִיאָ֑יוhis prophetsNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
6601 [e]tə-p̄at-tehתְּפַתֶּה֙you shall persuadeVerb
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and alsoAdv
3201 [e]tū-ḵāl,תּוּכָ֔ל[him] and prevailVerb
3318 [e]ṣêצֵ֖אgo forthVerb
6213 [e]wa-‘ă-śêh-וַעֲשֵׂה־and doVerb
3651 [e]ḵên.כֵֽן׃soAdj
Hebrew Texts
מלכים א 22:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר אֵצֵא֙ וְהָיִ֙יתִי֙ ר֣וּחַ שֶׁ֔קֶר בְּפִ֖י כָּל־נְבִיאָ֑יו וַיֹּ֗אמֶר תְּפַתֶּה֙ וְגַם־תּוּכָ֔ל צֵ֖א וַעֲשֵׂה־כֵֽן׃

מלכים א 22:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל־נביאיו ויאמר תפתה וגם־תוכל צא ועשה־כן׃

Links
1 Kings 22:221 Kings 22:22 Text Analysis1 Kings 22:22 Interlinear1 Kings 22:22 Multilingual1 Kings 22:22 TSK1 Kings 22:22 Cross References1 Kings 22:22 Bible Hub1 Kings 22:22 Biblia Paralela1 Kings 22:22 Chinese Bible1 Kings 22:22 French Bible1 Kings 22:22 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:21
Top of Page
Top of Page