1 Kings 10:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֣מָּהAnd theyPro
935 [e]mə-ḇi-’îmמְבִאִ֣יםbroughtVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
4503 [e]min-ḥā-ṯōwמִנְחָת֡וֹhis presentNoun
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֣יvesselsNoun
3701 [e]ḵe-sep̄כֶסֶף֩of silverNoun
3627 [e]ū-ḵə-lêוּכְלֵ֨יand vesselsNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֤בof goldNoun
8008 [e]ū-śə-lā-mō-wṯוּשְׂלָמוֹת֙and garmentsNoun
5402 [e]wə-nê-šeqוְנֵ֣שֶׁקand armorNoun
1314 [e]ū-ḇə-śā-mîm,וּבְשָׂמִ֔יםand spicesNoun
5483 [e]sū-sîmסוּסִ֖יםhorsesNoun
6505 [e]ū-p̄ə-rā-ḏîm;וּפְרָדִ֑יםand mulesNoun
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־a rateNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearNoun
8141 [e]bə-šā-nāh.בְּשָׁנָֽה׃by yearNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 10:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֣מָּה מְבִאִ֣ים אִ֣ישׁ מִנְחָתֹ֡ו כְּלֵ֣י כֶסֶף֩ וּכְלֵ֨י זָהָ֤ב וּשְׂלָמֹות֙ וְנֵ֣שֶׁק וּבְשָׂמִ֔ים סוּסִ֖ים וּפְרָדִ֑ים דְּבַר־שָׁנָ֖ה בְּשָׁנָֽה׃ ס

מלכים א 10:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והמה מבאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים סוסים ופרדים דבר־שנה בשנה׃ ס

Links
1 Kings 10:251 Kings 10:25 Text Analysis1 Kings 10:25 Interlinear1 Kings 10:25 Multilingual1 Kings 10:25 TSK1 Kings 10:25 Cross References1 Kings 10:25 Bible Hub1 Kings 10:25 Biblia Paralela1 Kings 10:25 Chinese Bible1 Kings 10:25 French Bible1 Kings 10:25 German Bible

Bible Hub
1 Kings 10:24
Top of Page
Top of Page