gə·ḇū·l·śa-
Englishman's Concordance
gə·ḇū·l·śa- — 1 Occurrence

Psalm 104:9
HEB: גְּֽבוּל־ שַׂ֭מְתָּ בַּל־
NAS: You set a boundary that they may not pass over,
KJV: Thou hast set a bound that they may not pass over;
INT: A boundary set may not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1366
241 Occurrences


biḡ·ḇūl — 7 Occ.
biḡ·ḇū·lām — 1 Occ.
biḡ·ḇū·lā·yiḵ — 1 Occ.
biḡ·ḇu·le·ḵā — 1 Occ.
biḡ·ḇū·lê·nū — 1 Occ.
biḡ·ḇu·lōw — 3 Occ.
gə·ḇūl — 99 Occ.
gə·ḇū·lāh — 5 Occ.
ḡə·ḇū·lām — 15 Occ.
gə·ḇū·lān — 1 Occ.
gə·ḇū·lā·yiḵ — 1 Occ.
gə·ḇul·ḵā — 3 Occ.
gə·ḇul·ḵem — 1 Occ.
gə·ḇū·lêḵ — 2 Occ.
gə·ḇū·lə·ḵā — 8 Occ.
gə·ḇū·lə·ḵem — 1 Occ.
gə·ḇū·le·ḵā — 2 Occ.
gə·ḇū·le·hā — 3 Occ.
gə·ḇū·lî — 1 Occ.
gə·ḇu·lōw — 6 Occ.
gə·ḇū·l·śa- — 1 Occ.
hag·gā·ḏō·wl — 1 Occ.
hag·gə·ḇūl — 47 Occ.
liḡ·ḇūl — 4 Occ.
liḡ·ḇū·lām — 1 Occ.
mig·gə·ḇūl — 4 Occ.
mig·gə·ḇul·ḵem — 1 Occ.
ū·ḡə·ḇūl — 18 Occ.
ū·ḡə·ḇū·lāh — 1 Occ.
wə·hag·gə·ḇūl — 1 Occ.
Additional Entries
gə·ḇū·lā·yiḵ — 1 Occ.
gə·ḇul·ḵā — 3 Occ.
gə·ḇul·ḵem — 1 Occ.
gə·ḇū·lêḵ — 2 Occ.
gə·ḇū·lə·ḵā — 8 Occ.
gə·ḇū·lə·ḵem — 1 Occ.
gə·ḇū·le·ḵā — 2 Occ.
gə·ḇū·le·hā — 3 Occ.
gə·ḇū·lî — 1 Occ.
gə·ḇu·lōw — 6 Occ.
hag·gā·ḏō·wl — 1 Occ.
hag·gə·ḇūl — 47 Occ.
liḡ·ḇūl — 4 Occ.
liḡ·ḇū·lām — 1 Occ.
mig·gə·ḇūl — 4 Occ.
mig·gə·ḇul·ḵem — 1 Occ.
ū·ḡə·ḇūl — 18 Occ.
ū·ḡə·ḇū·lāh — 1 Occ.
wə·hag·gə·ḇūl — 1 Occ.
biḡ·ḇu·lōṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page