τυφλοῦ
Englishman's Concordance
τυφλοῦ (typhlou) — 3 Occurrences

Mark 8:23 Adj-GMS
GRK: χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν
NAS: Taking the blind man by the hand,
KJV: he took the blind man by the hand,
INT: hand of the blind [man] he led forth him

John 9:32 Adj-GMS
GRK: τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου
NAS: the eyes of a person born
KJV: the eyes of one that was born blind.
INT: anyone [the] eyes of [one] blind having been born

John 11:37 Adj-GMS
GRK: ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα
NAS: the eyes of the blind man,
KJV: the eyes of the blind, have caused
INT: eyes of the blind [man] to have caused that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page