θελήματος
Englishman's Concordance
θελήματος (thelēmatos) — 14 Occurrences

John 1:13 N-GNS
GRK: οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ
NAS: nor of the will of the flesh
KJV: nor of the will of the flesh, nor
INT: nor of will of flesh nor

John 1:13 N-GNS
GRK: οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ'
NAS: nor of the will of man,
KJV: nor of the will of man, but
INT: nor of will of man but

Romans 15:32 N-GNS
GRK: ὑμᾶς διὰ θελήματος θεοῦ συναναπαύσωμαι
NAS: to you in joy by the will of God
KJV: joy by the will of God, and
INT: you by [the] will of God I might be refreshed with

1 Corinthians 1:1 N-GNS
GRK: Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ
NAS: Christ by the will of God,
KJV: Christ through the will of God, and
INT: Christ by [the] will of God and

1 Corinthians 7:37 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο
NAS: his own will, and has decided
KJV: over his own will, and hath
INT: the own will and this

2 Corinthians 1:1 N-GNS
GRK: Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ
NAS: Jesus by the will of God,
KJV: Christ by the will of God, and
INT: Jesus by will of God and

2 Corinthians 8:5 N-GNS
GRK: ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ
NAS: to the Lord and to us by the will of God.
KJV: unto us by the will of God.
INT: to us by [the] will of God

Ephesians 1:1 N-GNS
GRK: Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς
NAS: Jesus by the will of God,
KJV: by the will of God,
INT: Jesus by will of God to the

Ephesians 1:5 N-GNS
GRK: εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ
KJV: to the good pleasure of his will,
INT: good pleasure of the will of him

Ephesians 1:9 N-GNS
GRK: μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ κατὰ
KJV: of his will, according to
INT: mystery the will of him according to

Ephesians 1:11 N-GNS
GRK: βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ
KJV: the counsel of his own will:
INT: counsel of the will of him

Colossians 1:1 N-GNS
GRK: Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ
NAS: Christ by the will of God,
KJV: Christ by the will of God, and
INT: Jesus by [the] will of God and

Colossians 1:9 N-GNS
GRK: ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν
NAS: with the knowledge of His will in all
KJV: with the knowledge of his will in all
INT: knowledge of the will of him in

2 Timothy 1:1 N-GNS
GRK: Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ'
NAS: Jesus by the will of God,
KJV: by the will of God,
INT: Jesus by [the] will of God according to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page