5577. ψευδομαρτυρία (pseudomarturia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5577. ψευδομαρτυρία (pseudomarturia) — 2 Occurrences

Matthew 15:19 N-NFP
GRK: πορνεῖαι κλοπαί ψευδομαρτυρίαι βλασφημίαι
NAS: thefts, FALSE witness, slanders.
KJV: thefts, false witness, blasphemies:
INT: sexual immorality thefts false witnessings slanders

Matthew 26:59 N-AFS
GRK: ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ
NAS: kept trying to obtain FALSE testimony against
KJV: sought false witness against
INT: whole sought false evidence against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page