2390. ἰάομαι (iaomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2390. ἰάομαι (iaomai) — 27 Occurrences

Matthew 8:8 V-FIP-3S
GRK: λόγῳ καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς
NAS: and my servant will be healed.
KJV: my servant shall be healed.
INT: the word And will be healed the servant

Matthew 8:13 V-AIP-3S
GRK: σοι καὶ ἰάθη ὁ παῖς
NAS: And the servant was healed that [very] moment.
KJV: his servant was healed in the selfsame
INT: to you And was healed the servant

Matthew 13:15 V-FIM-1S
GRK: ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς
NAS: AND RETURN, AND I WOULD HEAL THEM.'
KJV: and I should heal them.
INT: should return and I should heal them

Matthew 15:28 V-AIP-3S
GRK: θέλεις καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ
NAS: And her daughter was healed at once.
KJV: daughter was made whole from
INT: you desire And was healed the daughter

Mark 5:29 V-RIM/P-3S
GRK: σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς
NAS: in her body that she was healed of her affliction.
KJV: that she was healed of
INT: body that she was healed from the

Luke 4:18 V-ANM
GRK: ἀπέσταλκέν με ἰὰσασθαι τοὺς συντετριμμένους
KJV: me to heal the brokenhearted,
INT: he has sent me to heal the broken

Luke 5:17 V-PNM/P
GRK: εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν
NAS: of the Lord was [present] for Him to perform healing.
KJV: was [present] to heal them.
INT: for [him] to heal them

Luke 6:18 V-ANP
GRK: αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν
NAS: to hear Him and to be healed of their diseases;
INT: him and to be healed of the

Luke 6:19 V-IIM/P-3S
GRK: ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας
NAS: was coming from Him and healing [them] all.
KJV: of him, and healed [them] all.
INT: went out and healed all

Luke 7:7 V-AMP-3S
GRK: λόγῳ καὶ ἰαθήτω ὁ παῖς
NAS: and my servant will be healed.
KJV: my servant shall be healed.
INT: by a word and shall be healed the servant

Luke 8:47 V-AIP-3S
GRK: καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα
NAS: she had been immediately healed.
KJV: and how she was healed immediately.
INT: and how she was healed immediately

Luke 9:2 V-PNM/P
GRK: θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς
NAS: of God and to perform healing.
KJV: of God, and to heal the sick.
INT: of God and to heal the sick

Luke 9:11 V-IIM/P-3S
GRK: ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο
NAS: of God and curing those
KJV: of God, and healed them that had need
INT: having of healing he cured

Luke 9:42 V-AIM-3S
GRK: ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα
NAS: spirit, and healed the boy
KJV: spirit, and healed the child, and
INT: unclean and healed the boy

Luke 14:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ
NAS: And He took hold of him and healed him, and sent him away.
KJV: And he took [him], and healed him, and
INT: And having taken hold [of him] he healed him and

Luke 17:15 V-AIP-3S
GRK: ἰδὼν ὅτι ἰάθη ὑπέστρεψεν μετὰ
NAS: of them, when he saw that he had been healed, turned back,
KJV: that he was healed, turned back,
INT: having seen that he was healed turned back with

Luke 22:51 V-AIM-3S
GRK: τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν
NAS: And He touched his ear and healed him.
KJV: his ear, and healed him.
INT: the ear he healed him

John 4:47 V-ASM-3S
GRK: καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν
NAS: [Him] to come down and heal his son;
KJV: he would come down, and heal his son:
INT: he would come down and heal his

John 5:13 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει
NAS: But the man who was healed did not know
KJV: And he that was healed wist not
INT: the [one] moreover having been healed not knew

John 12:40 V-FIM-1S
GRK: στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς
NAS: AND BE CONVERTED AND I HEAL THEM.
KJV: be converted, and I should heal them.
INT: be converted and I should heal them

Acts 9:34 V-PIM/P-3S
GRK: Πέτρος Αἰνέα ἰᾶταί σε Ἰησοῦς
NAS: Christ heals you; get
KJV: maketh thee whole: arise, and
INT: Peter Aeneas heals you Jesus

Acts 10:38 V-PPM/P-NMS
GRK: εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς
NAS: doing good and healing all
KJV: and healing all
INT: doing good and healing all that

Acts 28:8 V-AIM-3S
GRK: χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν
NAS: his hands on him and healed him.
KJV: on him, and healed him.
INT: hands of him healed him

Acts 28:27 V-FIM-1S
GRK: ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς
NAS: AND RETURN, AND I WOULD HEAL THEM.'
KJV: and I should heal them.
INT: should turn and I should heal them

Hebrews 12:13 V-ASP-3S
GRK: χωλὸν ἐκτραπῇ ἰαθῇ δὲ μᾶλλον
NAS: but rather be healed.
KJV: let it rather be healed.
INT: lame be turned aside might be healed however rather

James 5:16 V-ASP-2P
GRK: ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε πολὺ ἰσχύει
NAS: so that you may be healed. The effective
KJV: that ye may be healed. The effectual fervent
INT: one another that you might be healed Much prevails

1 Peter 2:24 V-AIP-2P
GRK: τῷ μώλωπι ἰάθητε
NAS: for by His wounds you were healed.
KJV: whose stripes ye were healed.
INT: wounds you were healed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page