1097. γινώσκω (ginóskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1097. γινώσκω (ginóskó) — 222 Occurrences

Matthew 1:25 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως
KJV: And knew her not
INT: and not knew her until

Matthew 6:3 V-AMA-3S
GRK: ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά
NAS: to the poor, do not let your left hand know what
KJV: thy left hand know what thy
INT: give to the needy not let know the left [hand]

Matthew 7:23 V-AIA-1S
GRK: ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς ἀποχωρεῖτε
NAS: to them, 'I never knew you; DEPART
KJV: I never knew you: depart
INT: Never knew I you depart you

Matthew 9:30 V-PMA-3S
GRK: Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω
NAS: that no one knows [about this]!
KJV: See [that] no man know [it].
INT: See that no one let know [it]

Matthew 10:26 V-FIP-3S
GRK: ὃ οὐ γνωσθήσεται
NAS: or hidden that will not be known.
KJV: shall not be known.
INT: which not will be known

Matthew 12:7 V-LIA-2P
GRK: εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν
NAS: But if you had known what this means,
KJV: if ye had known what
INT: if moreover you had known what is

Matthew 12:15 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
NAS: But Jesus, aware of [this], withdrew
KJV: when Jesus knew [it], he withdrew himself
INT: moreover Jesus having known withdrew from there

Matthew 12:33 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ δένδρον γινώσκεται
NAS: for the tree is known by its fruit.
KJV: for the tree is known by [his] fruit.
INT: the tree is known

Matthew 13:11 V-ANA
GRK: Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
NAS: them, To you it has been granted to know the mysteries
KJV: unto you to know the mysteries
INT: to you it has been given to know the mysteries

Matthew 16:3 V-PIA-2P
GRK: τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν τὰ
NAS: and threatening.' Do you know how to discern
KJV: O [ye] hypocrites, ye can discern
INT: of the sky you know [how] to discern

Matthew 16:8 V-APA-NMS
GRK: γνοὺς δὲ ὁ
NAS: But Jesus, aware of this, said,
KJV: Jesus perceived, he said
INT: having known [this] moreover

Matthew 21:45 V-AIA-3P
GRK: παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ
NAS: His parables, they understood that He was speaking
KJV: parables, they perceived that
INT: parables of him they knew that about

Matthew 22:18 V-APA-NMS
GRK: γνοὺς δὲ ὁ
NAS: But Jesus perceived their malice,
KJV: But Jesus perceived their wickedness,
INT: having known however

Matthew 24:32 V-PIA-2P
GRK: φύλλα ἐκφύῃ γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς
NAS: its leaves, you know that summer
KJV: leaves, ye know that
INT: leaves it puts forth you know that near [is]

Matthew 24:33 V-PIA-2P
GRK: πάντα ταῦτα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς
NAS: these things, recognize that He is near,
KJV: all these things, know that it is
INT: all these things know that near

Matthew 24:39 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν
NAS: and they did not understand until
KJV: And knew not until
INT: and not they knew until came

Matthew 24:43 V-PIA-2P
GRK: ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ
NAS: But be sure of this, that if
KJV: But know this, that
INT: this moreover know that if

Matthew 24:50 V-PIA-3S
GRK: ᾗ οὐ γινώσκει
NAS: which he does not know,
KJV: he is not aware of,
INT: which not he knows

Matthew 25:24 V-AIA-1S
GRK: εἶπεν Κύριε ἔγνων σε ὅτι
NAS: Master, I knew you to be a hard
KJV: and said, Lord, I knew thee that
INT: said Lord I knew you that

Matthew 26:10 V-APA-NMS
GRK: γνοὺς δὲ ὁ
NAS: But Jesus, aware of this, said
KJV: Jesus understood [it], he said
INT: having known [this] moreover

Mark 4:13 V-FIM-2P
GRK: τὰς παραβολὰς γνώσεσθε
NAS: How will you understand all
KJV: how then will ye know all
INT: the parables will you understand

Mark 5:29 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώματι
NAS: was dried up; and she felt in her body
KJV: and she felt in [her] body
INT: of her and she knew in [her] body

Mark 5:43 V-ASA-3S
GRK: ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο καὶ
NAS: that no one should know about this,
KJV: that no man should know it; and
INT: that no one should know this and

Mark 6:38 V-APA-NMP
GRK: ἴδετε καὶ γνόντες λέγουσιν Πέντε
NAS: look! And when they found out, they said,
KJV: And when they knew, they say,
INT: see And having known they say Five

Mark 7:24 V-ANA
GRK: οὐδένα ἤθελεν γνῶναι καὶ οὐκ
NAS: no one to know [of it]; yet
KJV: no man know [it]: but
INT: no one he wished to know [it] and not

Mark 8:17 V-APA-NMS
GRK: καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς
NAS: And Jesus, aware of this, said
KJV: when Jesus knew [it], he saith
INT: And having known [it] he says to them

Mark 9:30 V-ASA-3S
GRK: ἵνα τις γνοῖ
NAS: anyone to know [about it].
KJV: that any man should know [it].
INT: that anyone should know [it]

Mark 12:12 V-AIA-3P
GRK: τὸν ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ ὅτι
NAS: the people, for they understood that He spoke
KJV: for they knew that
INT: the crowd they knew indeed that

Mark 13:28 V-PIA-2P
GRK: τὰ φύλλα γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς
NAS: its leaves, you know that summer
KJV: leaves, ye know that
INT: the leaves you know that near

Mark 13:29 V-PMA-2P
GRK: ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς
NAS: happening, recognize that He is near,
KJV: come to pass, know that
INT: these things coming to pass know that near

Mark 15:10 V-IIA-3S
GRK: ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι
NAS: For he was aware that the chief priests
KJV: For he knew that the chief priests
INT: he knew indeed that

Mark 15:45 V-APA-NMS
GRK: καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ
NAS: And ascertaining this from the centurion,
KJV: And when he knew [it] of
INT: And having known [it] from the

Luke 1:18 V-FIM-1S
GRK: Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο ἐγὼ
NAS: How will I know this
KJV: Whereby shall I know this?
INT: By what will I know this I

Luke 1:34 V-PIA-1S
GRK: ἄνδρα οὐ γινώσκω
KJV: be, seeing I know not a man?
INT: a man not I know

Luke 2:43 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς
KJV: his mother knew not [of it].
INT: but not knew it the parents

Luke 6:44 V-PIM/P-3S
GRK: ἰδίου καρποῦ γινώσκεται οὐ γὰρ
NAS: tree is known by its own
KJV: every tree is known by his own
INT: own fruit is known not indeed

Luke 7:39 V-IIA-3S
GRK: ὁ προφήτης ἐγίνωσκεν ἂν τίς
NAS: were a prophet He would know who
KJV: a prophet, would have known who and
INT: a prophet would have known anyhow who

Luke 8:10 V-ANA
GRK: Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
NAS: To you it has been granted to know the mysteries
KJV: it is given to know the mysteries
INT: To you it has been given to know the mysteries

Luke 8:17 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς
NAS: [anything] secret that will not be known and come
KJV: shall not be known and come
INT: nothing not shall be known and to

Luke 8:46 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν
NAS: did touch Me, for I was aware that power
KJV: for I perceive that virtue is gone
INT: I indeed knew [that] power went out

Luke 9:11 V-APA-NMP
GRK: δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: But the crowds were aware of this and followed
KJV: the people, when they knew [it], followed
INT: moreover crowds having known [it] followed him

Luke 10:11 V-PMA-2P
GRK: πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν
NAS: [in protest] against you; yet be sure of this,
KJV: notwithstanding be ye sure of this,
INT: yet this know that has drawn near

Luke 10:22 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν
NAS: and no one knows who
KJV: and no man knoweth who the Son
INT: And no one knows who is

Luke 12:2 V-FIP-3S
GRK: ὃ οὐ γνωσθήσεται
NAS: and hidden that will not be known.
KJV: shall not be known.
INT: which not will be known

Luke 12:39 V-PMA-2P
GRK: τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ
NAS: But be sure of this, that if
KJV: And this know, that if
INT: this moreover know that if

Luke 12:46 V-PIA-3S
GRK: ᾗ οὐ γινώσκει καὶ διχοτομήσει
NAS: [him] and at an hour he does not know, and will cut him in pieces,
KJV: he is not aware, and will cut
INT: which not he knows and will cut in two

Luke 12:47 V-APA-NMS
GRK: δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα
NAS: And that slave who knew his master's
KJV: servant, which knew his lord's
INT: servant who having known the will

Luke 12:48 V-APA-NMS
GRK: δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ
NAS: but the one who did not know [it], and committed
KJV: [stripes].But he that knew not, and
INT: moreover not having known having done however

Luke 16:4 V-AIA-1S
GRK: ἔγνων τί ποιήσω
NAS: I know what I shall do,
KJV: I am resolved what to do,
INT: I know what I will do

Luke 16:15 V-PIA-3S
GRK: δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας
NAS: but God knows your hearts;
KJV: but God knoweth your hearts:
INT: but God knows the hearts

Luke 18:34 V-IIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα
NAS: was hidden from them, and they did not comprehend the things that were said.
KJV: neither knew they the things which were spoken.
INT: and neither they knew that which was said

Luke 19:15 V-ASA-3S
GRK: ἀργύριον ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο
NAS: to him so that he might know what
KJV: that he might know how much
INT: money in order that he might know what each had gained by trading

Luke 19:42 V-AIA-2S
GRK: ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ
NAS: saying, If you had known in this day,
KJV: If thou hadst known, even
INT: If you had known in the

Luke 19:44 V-AIA-2S
GRK: ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν
NAS: because you did not recognize the time
KJV: because thou knewest not
INT: which not you knew the season

Luke 20:19 V-AIA-3P
GRK: τὸν λαόν ἔγνωσαν γὰρ ὅτι
NAS: the people; for they understood that He spoke
KJV: for they perceived that
INT: the people they knew indeed that

Luke 21:20 V-AMA-2P
GRK: Ἰερουσαλήμ τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν
NAS: then recognize that her desolation
KJV: armies, then know that the desolation
INT: Jerusalem then know that has drawn near

Luke 21:30 V-PIA-2P
GRK: ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη
NAS: [leaves], you see it and know for yourselves
KJV: ye see and know of
INT: of yourselves you know that already

Luke 21:31 V-PMA-2P
GRK: ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς
NAS: happening, recognize that the kingdom
KJV: come to pass, know ye that
INT: these things coming to pass know that near

Luke 24:18 V-AIA-2S
GRK: καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα
KJV: not known the things which are come to pass
INT: and not have known the things which have come to pass

Luke 24:35 V-AIP-3S
GRK: καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν
NAS: and how He was recognized by them in the breaking
KJV: and how he was known of them in
INT: and how he was known to them in

John 1:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν οὐκ ἔγνω
NAS: Him, and the world did not know Him.
KJV: and the world knew him not.
INT: him not knew

John 1:48 V-PIA-2S
GRK: Πόθεν με γινώσκεις ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
NAS: to Him, How do You know me? Jesus
KJV: Whence knowest thou me?
INT: from where me know you Answered Jesus

John 2:24 V-PNA
GRK: τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας
NAS: Himself to them, for He knew all men,
KJV: because he knew all [men],
INT: him knowing all [men]

John 2:25 V-IIA-3S
GRK: αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν
NAS: for He Himself knew what
KJV: for he knew what was
INT: he indeed knew what was

John 3:10 V-PIA-2S
GRK: ταῦτα οὐ γινώσκεις
NAS: of Israel and do not understand these things?
KJV: and knowest not
INT: these things not know

John 4:1 V-AIA-3S
GRK: Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς
NAS: the Lord knew that the Pharisees
KJV: the Lord knew how
INT: When therefore knew Jesus

John 4:53 V-AIA-3S
GRK: ἔγνω οὖν ὁ
NAS: the father knew that [it was] at that hour
KJV: So the father knew that [it was] at
INT: Knew therefore the

John 5:6 V-APA-NMS
GRK: κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν
NAS: him lying [there], and knew that he had already
KJV: lie, and knew that he had been
INT: lying and having known that a long

John 5:42 V-RIA-1S
GRK: ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι
NAS: but I know you, that you do not have
KJV: But I know you, that
INT: but I have known you that

John 6:15 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν
NAS: Jesus, perceiving that they were intending
KJV: therefore perceived that
INT: Jesus therefore having known that they are about

John 6:69 V-RIA-1P
GRK: πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ
NAS: We have believed and have come to know that You are the Holy One
KJV: believe and are sure that thou
INT: have believed and have known that you

John 7:17 V-FIM-3S
GRK: αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς
NAS: His will, he will know of the teaching,
KJV: will, he shall know of
INT: of him to practice he will know concerning the

John 7:26 V-AIA-3P
GRK: ποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες
NAS: do not really know that this
KJV: Do the rulers know indeed that
INT: ever Truly have recognized those who rule

John 7:27 V-PIA-3S
GRK: ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν
NAS: no one knows where
KJV: cometh, no man knoweth whence he is.
INT: he might come no one knows from where he is

John 7:49 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον
NAS: crowd which does not know the Law
KJV: people who knoweth not the law
INT: which not knows the law

John 7:51 V-ASA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ
NAS: hears from him and knows what
KJV: him, and know what he doeth?
INT: himself and known what he does

John 8:27 V-AIA-3P
GRK: οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν
NAS: They did not realize that He had been speaking
KJV: They understood not that
INT: not They knew that the

John 8:28 V-FIM-2P
GRK: ἀνθρώπου τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ
NAS: then you will know that I am
KJV: of man, then shall ye know that I
INT: of man then you will know that I

John 8:32 V-FIM-2P
GRK: καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν
NAS: and you will know the truth,
KJV: And ye shall know the truth, and
INT: And you will know the truth

John 8:43 V-PIA-2P
GRK: ἐμὴν οὐ γινώσκετε ὅτι οὐ
NAS: Why do you not understand what I am saying?
KJV: do ye not understand my speech?
INT: my not do you know Because not

John 8:52 V-RIA-1P
GRK: Ἰουδαῖοι Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον
NAS: to Him, Now we know that You have
KJV: unto him, Now we know that thou hast
INT: Jews Now we know that a demon

John 8:55 V-RIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν ἐγὼ
NAS: and you have not come to know Him, but I know
KJV: ye have not known him; but
INT: And not you have known him I

John 10:6 V-AIA-3P
GRK: δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν
NAS: spoke to them, but they did not understand what
KJV: but they understood not what things
INT: however not knew what it was

John 10:14 V-PIA-1S
GRK: καλός καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ
NAS: shepherd, and I know My own
KJV: shepherd, and know my [sheep], and
INT: good and I know those that [are] my

John 10:14 V-PIA-3P
GRK: ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ
NAS: My own and My own know Me,
KJV: my [sheep], and am known of mine.
INT: [are] my and am known of those that

John 10:15 V-PIA-3S
GRK: καθὼς γινώσκει με ὁ
NAS: as the Father knows Me and I know
KJV: As the Father knoweth me, even so
INT: As knows me the

John 10:15 V-PIA-1S
GRK: πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα
NAS: knows Me and I know the Father;
KJV: me, even so know I the Father:
INT: Father I also know the Father

John 10:27 V-PIA-1S
GRK: ἀκούουσιν κἀγὼ γινώσκω αὐτά καὶ
NAS: My voice, and I know them, and they follow
KJV: voice, and I know them, and
INT: hear and I know them and

John 10:38 V-ASA-2P
GRK: πιστεύετε ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε
NAS: so that you may know and understand
KJV: that ye may know, and
INT: believe that you might understand and might believe

John 10:38 V-PSA-2P
GRK: γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν
NAS: that you may know and understand that the Father
INT: you might understand and might believe that in

John 11:57 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστὶν
NAS: anyone knew where
KJV: if any man knew where he were,
INT: if anyone should know where he is

John 12:9 V-AIA-3S
GRK: Ἔγνω οὖν ὁ
NAS: then learned that He was there;
KJV: the Jews therefore knew that he was
INT: Knew therefore

John 12:16 V-AIA-3P
GRK: Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ
NAS: His disciples did not understand at the first;
KJV: These things understood not his
INT: These things not knew of him the

John 13:7 V-FIM-2S
GRK: οἶδας ἄρτι γνώσῃ δὲ μετὰ
NAS: now, but you will understand hereafter.
KJV: now; but thou shalt know hereafter.
INT: know presently you will know moreover with

John 13:12 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα
NAS: He said to them, Do you know what
KJV: unto them, Know ye what
INT: he said to them Do you know what I have done

John 13:28 V-AIA-3S
GRK: δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων
NAS: reclining [at the table] knew for what
KJV: at the table knew for what
INT: moreover no one knew of those reclining

John 13:35 V-FIM-3P
GRK: ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι
NAS: all men will know that you are My disciples,
KJV: shall all [men] know that ye are
INT: By this will know all that

John 14:7 V-LIA-2P
GRK: εἰ ἐγνώκατέ με καὶ
NAS: If you had known Me, you would have known
KJV: If ye had known me,
INT: If you had known me also

John 14:7 V-FIM-2P
GRK: μου καὶ γνώσεσθε ἀπ' ἄρτι
INT: of me moreover you would have known from now

John 14:7 V-PIA-2P
GRK: ἀπ' ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ
NAS: from now on you know Him, and have seen
KJV: me, ye should have known my Father
INT: from now you know him and

John 14:9 V-RIA-2S
GRK: καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε
NAS: so long with you, and [yet] you have not come to know Me, Philip?
KJV: hast thou not known me, Philip?
INT: and not you have known me Philip

John 14:17 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει ὑμεῖς γινώσκετε
NAS: Him or know Him, [but] you know
KJV: not, neither knoweth him: but
INT: him nor know but you know

John 14:17 V-PIA-2P
GRK: γινώσκει ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό ὅτι
NAS: know Him, [but] you know Him because
KJV: but ye know him; for
INT: know but you know him for

John 14:20 V-FIM-2P
GRK: ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ
NAS: In that day you will know that I am in My Father,
KJV: day ye shall know that I
INT: day you will know that I [am]

John 14:31 V-ASA-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα γνῷ ὁ κόσμος
NAS: that the world may know that I love
KJV: that the world may know that I love
INT: but that might know the world

John 15:18 V-PIA-2P
GRK: ὑμᾶς μισεῖ γινώσκετε ὅτι ἐμὲ
NAS: hates you, you know that it has hated
KJV: hate you, ye know that it hated
INT: you hates you know that me

John 16:3 V-AIA-3P
GRK: ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα
NAS: because they have not known the Father
KJV: they have not known the Father, nor
INT: because not they know the Father

John 16:19 V-AIA-3S
GRK: ἔγνω ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus knew that they wished
KJV: Now Jesus knew that they were desirous
INT: Knew Jesus

John 17:3 V-PSA-3P
GRK: ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν
NAS: life, that they may know You, the only
KJV: that they might know thee
INT: life that they should know you the

John 17:7 V-RIA-3P
GRK: νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα
NAS: Now they have come to know that everything
KJV: Now they have known that all things
INT: Now they have known that all things

John 17:8 V-AIA-3P
GRK: ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι
NAS: [them] and truly understood that I came forth
KJV: [them], and have known surely
INT: received [them] and knew truly that

John 17:23 V-PSA-3S
GRK: ἕν ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος
NAS: that the world may know that You sent
KJV: that the world may know that thou
INT: unity that might know the world

John 17:25 V-AIA-3S
GRK: σε οὐκ ἔγνω ἐγὼ δέ
NAS: the world has not known You, yet
KJV: hath not known thee: but
INT: you not knew I moreover

John 17:25 V-AIA-1S
GRK: δέ σε ἔγνων καὶ οὗτοι
NAS: You, yet I have known You; and these
KJV: but I have known thee, and
INT: moreover you knew and these

John 17:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ
NAS: You; and these have known that You sent
KJV: and these have known that thou
INT: and these knew that you

John 19:4 V-ASA-2P
GRK: ἔξω ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν
NAS: Him out to you so that you may know that I find
KJV: to you, that ye may know that I find
INT: out that you might know that not any

John 21:17 V-PIA-2S
GRK: οἶδας σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ
NAS: all things; You know that I love
KJV: all things; thou knowest that I love
INT: know you know that I have affection for

Acts 1:7 V-ANA
GRK: ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι χρόνους ἢ
NAS: He said to them, It is not for you to know times
KJV: not for you to know the times or
INT: yours it is to know times or

Acts 2:36 V-PMA-3S
GRK: ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος
NAS: of Israel know for certain
KJV: of Israel know assuredly,
INT: Assuredly therefore let know all [the] house

Acts 8:30 V-PIA-2S
GRK: Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις
NAS: and said, Do you understand what
INT: then also know you what you read

Acts 9:24 V-AIP-3S
GRK: ἐγνώσθη δὲ τῷ
NAS: but their plot became known to Saul.
KJV: laying await was known of Saul.
INT: became known however

Acts 17:13 V-AIA-3P
GRK: Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ
NAS: of Thessalonica found out that the word
KJV: Thessalonica had knowledge that
INT: when moreover knew those from

Acts 17:19 V-ANA
GRK: λέγοντες Δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ
NAS: saying, May we know what this
KJV: saying, May we know what this
INT: saying Are we able to know what [is] the

Acts 17:20 V-ANA
GRK: βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει
NAS: so we want to know what these things
KJV: ears: we would know therefore what
INT: We resolve therefore to know what mean

Acts 19:15 V-PIA-1S
GRK: μὲν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν
NAS: and said to them, I recognize Jesus,
KJV: and said, Jesus I know, and Paul
INT: even Jesus I know and

Acts 19:35 V-PIA-3S
GRK: ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων
NAS: who does not know that the city
KJV: that knoweth not
INT: who not knows the of [the] Ephesians

Acts 20:34 V-PIA-2P
GRK: αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς
NAS: You yourselves know that these hands
KJV: Yea, ye yourselves know, that these
INT: you yourselves know that the

Acts 21:24 V-FIM-3P
GRK: κεφαλήν καὶ γνώσονται πάντες ὅτι
NAS: and all will know that there is nothing
KJV: all may know that those things,
INT: head and may know all that

Acts 21:34 V-ANA
GRK: δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς
NAS: and when he could not find out the facts
KJV: not know the certainty
INT: moreover he to know the certainty

Acts 21:37 V-PIA-2S
GRK: ἔφη Ἑλληνιστὶ γινώσκεις
NAS: to you? And he said, Do you know Greek?
KJV: Who said, Canst thou speak Greek?
INT: said Greek do you know

Acts 22:14 V-ANA
GRK: προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα
NAS: has appointed you to know His will
KJV: thee, that thou shouldest know his
INT: appointed you to know the will

Acts 22:30 V-ANA
GRK: ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς
NAS: wishing to know for certain
KJV: because he would have known the certainty
INT: next day desiring to know the certainty

Acts 23:6 V-APA-NMS
GRK: Γνοὺς δὲ ὁ
NAS: But perceiving that one group
KJV: But when Paul perceived that the one
INT: having known moreover

Romans 1:21 V-APA-NMP
GRK: διότι γνόντες τὸν θεὸν
NAS: For even though they knew God,
KJV: Because that, when they knew God,
INT: Because having known God

Romans 2:18 V-PIA-2S
GRK: καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα
NAS: and know [His] will and approve
KJV: And knowest [his] will, and
INT: and know the will

Romans 3:17 V-AIA-3P
GRK: εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν
NAS: OF PEACE THEY HAVE NOT KNOWN.
KJV: have they not known:
INT: of peace not they did know

Romans 6:6 V-PPA-NMP
GRK: τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ
NAS: knowing this, that our old
KJV: Knowing this, that
INT: this knowing that the

Romans 7:1 V-PPA-DMP
GRK: ἀγνοεῖτε ἀδελφοί γινώσκουσιν γὰρ νόμον
NAS: (for I am speaking to those who know the law),
KJV: I speak to them that know the law,)
INT: Are you ignorant brothers to those knowing indeed law

Romans 7:7 V-AIA-1S
GRK: ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ
NAS: be! On the contrary, I would not have come to know sin
KJV: I had not known sin, but
INT: sin not I knew if never

Romans 7:15 V-PIA-1S
GRK: κατεργάζομαι οὐ γινώσκω οὐ γὰρ
NAS: I am doing, I do not understand; for I am not practicing
KJV: that which I do I allow not: for
INT: I work out not I do own not indeed

Romans 10:19 V-AIA-3S
GRK: Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω πρῶτος Μωυσῆς
NAS: Israel did not know, did they? First
KJV: not Israel know? First Moses
INT: Israel not did know First Moses

Romans 11:34 V-AIA-3S
GRK: Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου
NAS: For WHO HAS KNOWN THE MIND
KJV: who hath known the mind
INT: who indeed did know [the] mind of [the] Lord

1 Corinthians 1:21 V-AIA-3S
GRK: θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος
NAS: its wisdom did not [come to] know God,
KJV: by wisdom knew not God,
INT: of God not knew the world

1 Corinthians 2:8 V-RIA-3S
GRK: αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν εἰ γὰρ
NAS: age has understood; for if
KJV: of this world knew: for had they known
INT: age of this has understood if indeed

1 Corinthians 2:8 V-AIA-3P
GRK: εἰ γὰρ ἔγνωσαν οὐκ ἂν
NAS: for if they had understood it they would not have crucified
KJV: for had they known [it], they
INT: if indeed they had understood not anyhow

1 Corinthians 2:11 V-RIA-3S
GRK: θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ
NAS: no one knows except
INT: of God no one knows if not

1 Corinthians 2:14 V-ANA
GRK: οὐ δύναται γνῶναι ὅτι πνευματικῶς
NAS: to him; and he cannot understand them, because
KJV: can he know [them], because
INT: not he is able know [them] because spiritually

1 Corinthians 2:16 V-AIA-3S
GRK: τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου
NAS: For WHO HAS KNOWN THE MIND
KJV: who hath known the mind
INT: who indeed did know [the] mind of [the] Lord

1 Corinthians 3:20 V-PIA-3S
GRK: πάλιν Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς
NAS: THE LORD KNOWS THE REASONINGS
KJV: The Lord knoweth the thoughts
INT: again [the] Lord knows the thoughts

1 Corinthians 4:19 V-FIM-1S
GRK: θελήσῃ καὶ γνώσομαι οὐ τὸν
NAS: wills, and I shall find out, not the words
KJV: will, and will know, not the speech
INT: wills and I will know not the

1 Corinthians 8:2 V-RNA
GRK: τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι οὔπω
NAS: supposes that he knows anything,
KJV: any thing, he knoweth nothing
INT: anyone thinks to have known anything not yet

1 Corinthians 8:2 V-AIA-3S
GRK: τι οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ
NAS: he has not yet known as he ought
KJV: as he ought to know.
INT: anything not yet he has yet known as it is necessary

1 Corinthians 8:2 V-ANA
GRK: καθὼς δεῖ γνῶναι
NAS: known as he ought to know;
INT: as it is necessary to know

1 Corinthians 8:3 V-RIM/P-3S
GRK: θεόν οὗτος ἔγνωσται ὑπ' αὐτοῦ
NAS: loves God, he is known by Him.
KJV: God, the same is known of him.
INT: God he is known by him

1 Corinthians 13:9 V-PIA-1P
GRK: μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ
NAS: For we know in part and we prophesy
KJV: For we know in part,
INT: part indeed we know and in

1 Corinthians 13:12 V-PIA-1S
GRK: πρόσωπον ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους
NAS: to face; now I know in part, but then
KJV: face: now I know in part;
INT: face presently I know in part

1 Corinthians 14:7 V-FIP-3S
GRK: δῷ πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον
NAS: how will it be known what is played on the flute
KJV: how shall it be known what is piped
INT: they give how will be known what [is] being piped

1 Corinthians 14:9 V-FIP-3S
GRK: δῶτε πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον
NAS: how will it be known what is spoken?
KJV: how shall it be known what is spoken?
INT: you give how will be known that being spoken

2 Corinthians 2:4 V-ASA-2P
GRK: ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω
NAS: that you would be made sorrowful, but that you might know the love
KJV: but that ye might know the love which
INT: love that you might know which I have

2 Corinthians 2:9 V-ASA-1S
GRK: ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν
NAS: so that I might put you to the test,
KJV: that I might know the proof
INT: did I write that I might know the proof

2 Corinthians 3:2 V-PPM/P-NFS
GRK: καρδίαις ἡμῶν γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη
NAS: in our hearts, known and read
KJV: our hearts, known and read
INT: hearts of us being known and being read

2 Corinthians 5:16 V-RIA-1P
GRK: εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα
NAS: though we have known Christ
KJV: yea, though we have known Christ after
INT: if even we have regarded according to flesh

2 Corinthians 5:16 V-PIA-1P
GRK: νῦν οὐκέτι γινώσκομεν
NAS: now we know [Him] [in this way] no longer.
KJV: now henceforth know we [him] no more.
INT: now no longer we regard [him]

2 Corinthians 5:21 V-APA-AMS
GRK: τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ
NAS: He made Him who knew no sin
KJV: us, who knew no sin;
INT: the [one] not having known sin for

2 Corinthians 8:9 V-PIA-2P
GRK: γινώσκετε γὰρ τὴν
NAS: For you know the grace of our Lord
KJV: For ye know the grace of our
INT: you know indeed the

2 Corinthians 13:6 V-FIM-2P
GRK: δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς
NAS: But I trust that you will realize that we ourselves
KJV: I trust that ye shall know that we
INT: moreover that you will know that we

Galatians 2:9 V-APA-NMP
GRK: καὶ γνόντες τὴν χάριν
NAS: and recognizing the grace
KJV: pillars, perceived the grace
INT: and having known the grace

Galatians 3:7 V-PIA-2P
GRK: Γινώσκετε ἄρα ὅτι
NAS: Therefore, be sure that it is those
KJV: Know ye therefore that
INT: Know then that

Galatians 4:9 V-APA-NMP
GRK: νῦν δὲ γνόντες θεόν μᾶλλον
NAS: But now that you have come to know God,
KJV: now, after that ye have known God,
INT: now moreover having known God rather

Galatians 4:9 V-APP-NMP
GRK: μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ
NAS: or rather to be known by God, how
KJV: or rather are known of God,
INT: rather moreover having been known by God

Ephesians 3:19 V-ANA
GRK: γνῶναί τε τὴν
NAS: and to know the love of Christ
KJV: And to know the love of Christ,
INT: to know moreover the

Ephesians 5:5 V-PPA-NMP
GRK: γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς
NAS: you know with certainty, that no
INT: indeed you know [and] ascertain that any

Ephesians 6:22 V-ASA-2P
GRK: τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ
NAS: purpose, so that you may know about
KJV: that ye might know our
INT: purpose that you might know the things concerning

Philippians 1:12 V-PNA
GRK: Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς
NAS: I want you to know, brethren,
KJV: ye should understand, brethren,
INT: to know moreover you

Philippians 2:19 V-APA-NMS
GRK: κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ
NAS: may be encouraged when I learn of your condition.
KJV: may be of good comfort, when I know your
INT: I also might be of good courage having known the things concerning

Philippians 2:22 V-PIA-2P
GRK: δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε ὅτι ὡς
NAS: But you know of his proven worth,
KJV: But ye know the proof of him,
INT: [the] proof of him you know that as

Philippians 3:10 V-ANA
GRK: τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ
NAS: that I may know Him and the power
KJV: That I may know him, and
INT: to know him and

Philippians 4:5 V-AMP-3S
GRK: ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις
NAS: Let your gentle [spirit] be known to all
KJV: your moderation be known unto all men.
INT: gentleness of you let be known to all men

Colossians 4:8 V-ASA-2P
GRK: τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ
NAS: very purpose, that you may know about
KJV: that he might know your
INT: purpose that you might know the things concerning

1 Thessalonians 3:5 V-ANA
GRK: εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν
NAS: sent to find out about your faith,
KJV: I sent to know your faith,
INT: in order to know the faith

2 Timothy 1:18 V-PIA-2S
GRK: βέλτιον σὺ γινώσκεις
NAS: on that day-- and you know very well
KJV: Ephesus, thou knowest very well.
INT: better you know

2 Timothy 2:19 V-AIA-3S
GRK: σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω Κύριος τοὺς
NAS: The Lord knows those
KJV: The Lord knoweth them that are
INT: seal this Knows [the] Lord those that

2 Timothy 3:1 V-PMA-2S
GRK: Τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν
NAS: But realize this, that in the last
KJV: This know also, that
INT: This moreover know you that in

Hebrews 3:10 V-AIA-3P
GRK: δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς
NAS: IN THEIR HEART, AND THEY DID NOT KNOW MY WAYS';
KJV: have not known my ways.
INT: moreover not did know the ways

Hebrews 8:11 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ λέγων Γνῶθι τὸν κύριον
NAS: SAYING, 'KNOW THE LORD,'
KJV: brother, saying, Know the Lord: for
INT: of him saying Know the Lord

Hebrews 10:34 V-PPA-NMP
GRK: χαρᾶς προσεδέξασθε γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς
NAS: of your property, knowing that you have
KJV: of your goods, knowing in yourselves
INT: joy you received knowing to have yourselves

Hebrews 13:23 V-PIA-2P
GRK: Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν
NAS: Take notice that our brother Timothy
KJV: Know ye that [our] brother Timothy
INT: Know you the brother

James 1:3 V-PPA-NMP
GRK: γινώσκοντες ὅτι τὸ
NAS: knowing that the testing of your faith
KJV: Knowing [this], that the trying
INT: knowing that the

James 2:20 V-ANA
GRK: θέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε
NAS: But are you willing to recognize, you foolish
KJV: But wilt thou know, O vain
INT: Want you moreover to know O fellow

James 5:20 V-PMA-2P
GRK: γινωσκέτω ὅτι ὁ
NAS: let him know that he who turns
KJV: Let him know, that he which converteth
INT: let him know that the [one]

2 Peter 1:20 V-PPA-NMP
GRK: τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα
NAS: But know this first
KJV: Knowing this first,
INT: this first knowing that any

2 Peter 3:3 V-PPA-NMP
GRK: τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται
NAS: Know this first
KJV: Knowing this first,
INT: this first knowing that will come

1 John 2:3 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν
NAS: By this we know that we have come to know
KJV: And hereby we do know that we know
INT: by this we know that we have known

1 John 2:3 V-RIA-1P
GRK: γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν
NAS: we know that we have come to know Him, if
KJV: we do know that we know him, if
INT: we know that we have known him if

1 John 2:4 V-RIA-1S
GRK: λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν καὶ
NAS: The one who says, I have come to know Him, and does not keep
KJV: He that saith, I know him, and
INT: says I have known him and

1 John 2:5 V-PIA-1P
GRK: Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν
NAS: By this we know that we are in Him:
KJV: perfected: hereby know we that we are
INT: By this we know that in

1 John 2:13 V-RIA-2P
GRK: πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ'
NAS: because you know Him who has been from the beginning.
KJV: because ye have known him [that is] from
INT: fathers because you have known him who [is] from

1 John 2:13 V-RIA-2P
GRK: παιδία ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα
NAS: because you know the Father.
KJV: because ye have known the Father.
INT: little children because you have known the Father

1 John 2:14 V-RIA-2P
GRK: πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ'
NAS: because you know Him who has been from the beginning.
KJV: because ye have known him [that is] from
INT: fathers because you have known him who [is] from

1 John 2:18 V-PIA-1P
GRK: γεγόνασιν ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη
NAS: from this we know that it is the last
KJV: whereby we know that
INT: have arisen from where we know that [the] last

1 John 2:29 V-PIA-2P
GRK: δίκαιός ἐστιν γινώσκετε ὅτι καὶ
NAS: that He is righteous, you know that everyone
KJV: righteous, ye know that
INT: righteous he is you know that also

1 John 3:1 V-PIA-3S
GRK: κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι
NAS: the world does not know us, because
KJV: therefore the world knoweth us not,
INT: world not knows us because

1 John 3:1 V-AIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν
NAS: us, because it did not know Him.
KJV: not, because it knew him not.
INT: because not it knew him

1 John 3:6 V-RIA-3S
GRK: αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν
NAS: has seen Him or knows Him.
KJV: him, neither known him.
INT: him nor has known him

1 John 3:16 V-RIA-1P
GRK: Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην
NAS: We know love by this,
KJV: Hereby perceive we the love
INT: By this we have known love

1 John 3:19 V-FIM-1P
GRK: Ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ
NAS: We will know by this
KJV: And hereby we know that we are
INT: by this we know that of

1 John 3:20 V-PIA-3S
GRK: ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα
NAS: than our heart and knows all things.
KJV: heart, and knoweth all things.
INT: of us and he knows all things

1 John 3:24 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει
NAS: abides in Him, and He in him. We know by this
KJV: And hereby we know that he abideth
INT: by this we know that he abides

1 John 4:2 V-PIA-2P
GRK: Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα
NAS: By this you know the Spirit of God:
KJV: Hereby know ye the Spirit of God:
INT: By this you know the Spirit

1 John 4:6 V-PPA-NMS
GRK: ἐσμέν ὁ γινώσκων τὸν θεὸν
NAS: We are from God; he who knows God
KJV: of God: he that knoweth God heareth
INT: are he that knows God

1 John 4:6 V-PIA-1P
GRK: ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα
NAS: to us. By this we know the spirit
KJV: Hereby know we the spirit
INT: By this we know the spirit

1 John 4:7 V-PIA-3S
GRK: γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν
NAS: is born of God and knows God.
KJV: God, and knoweth God.
INT: has been born and knows God

1 John 4:8 V-AIA-3S
GRK: ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν
NAS: The one who does not love does not know God,
KJV: He that loveth not knoweth not God;
INT: loves not knew God

1 John 4:13 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν
NAS: By this we know that we abide
KJV: Hereby know we that we dwell
INT: By this we know that in

1 John 4:16 V-RIA-1P
GRK: Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν
NAS: We have come to know and have believed
KJV: And we have known and believed
INT: And we have known and have believed

1 John 5:2 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν
NAS: By this we know that we love
KJV: By this we know that we love
INT: By this we know that we love

1 John 5:20 V-PIA-1P
GRK: διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν
NAS: so that we may know Him who
KJV: that we may know him that is true,
INT: an understanding that we might know him that [is] true

2 John 1:1 V-RPA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν
NAS: I, but also all who know the truth,
KJV: all they that have known the truth;
INT: all those who have known the truth

Revelation 2:23 V-FIM-3P
GRK: θανάτῳ καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ
NAS: the churches will know that I am
KJV: all the churches shall know that I
INT: death and will know all the

Revelation 2:24 V-AIA-3P
GRK: οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα
NAS: who have not known the deep things
KJV: have not known the depths of Satan,
INT: who not knew the depths

Revelation 3:3 V-ASA-2S
GRK: οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν
NAS: a thief, and you will not know at what
KJV: thou shalt not know what hour
INT: no not shall you know what hour

Revelation 3:9 V-ASA-3P
GRK: σου καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ
NAS: at your feet, and [make them] know that I have loved
KJV: feet, and to know that I
INT: of you and should know that I

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097

ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Γλεύκους — 1 Occ.
γλυκὺ — 4 Occ.
γλῶσσα — 7 Occ.
γλῶσσαι — 4 Occ.
γλώσσαις — 15 Occ.
γλῶσσάν — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page