σκανδαλισθήσομαι
Englishman's Concordance
σκανδαλισθήσομαι (skandalisthēsomai) — 1 Occurrence

Matthew 26:33 V-FIP-1S
GRK: ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι
NAS: may fall away because
KJV: [yet] will I never be offended.
INT: I never will fall away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page