κρατήσας
Englishman's Concordance
κρατήσας (kratēsas) — 6 Occurrences

Matthew 14:3 V-APA-NMS
GRK: γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάνην
NAS: had John arrested, he bound
KJV: Herod had laid hold on John,
INT: For Herod having seized John

Matthew 18:28 V-APA-NMS
GRK: δηνάρια καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν
NAS: denarii; and he seized him and [began] to choke
KJV: and he laid hands on him,
INT: denarii and having seized him he throttled [him]

Mark 1:31 V-APA-NMS
GRK: ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός
NAS: to her and raised her up, taking her by the hand,
KJV: And he came and took her by the hand,
INT: he raised up her having taken of the hand

Mark 5:41 V-APA-NMS
GRK: καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς
NAS: Taking the child by the hand,
KJV: And he took the damsel by the hand,
INT: And having taken the hand

Mark 9:27 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς
NAS: But Jesus took him by the hand
KJV: But Jesus took him by the hand,
INT: and Jesus having taken by the hand

Luke 8:54 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς
NAS: He, however, took her by the hand
KJV: out, and took her by the hand,
INT: he moreover having taken hold of the hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page