ἐσμεν
Englishman's Concordance
ἐσμεν (esmen) — 52 Occurrences

Mark 5:9 V-PI-1P
GRK: ὅτι πολλοί ἐσμεν
INT: because many we are

Luke 9:12 V-PI-1P
GRK: ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν
INT: desolate place we are

Luke 17:10 V-PI-1P
GRK: Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν ὃ ὠφείλομεν
INT: servants unworthy are we that which we were bound

John 8:33 V-PI-1P
GRK: Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ
INT: Seed Abraham's we are and to no one

John 9:28 V-PI-1P
GRK: τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί
INT: of Moses are disciples

John 9:40 V-PI-1P
GRK: ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν
INT: we blind are

John 10:30 V-PI-1P
GRK: πατὴρ ἕν ἐσμεν
INT: Father one are

Acts 2:32 V-PI-1P
GRK: πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες
INT: all we are witnesses

Acts 3:15 V-PI-1P
GRK: ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν
INT: we witnesses are

Acts 5:32 V-PI-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν
INT: And we are witnesses of the

Acts 14:15 V-PI-1P
GRK: ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι
INT: we of like nature are with you men

Acts 16:28 V-PI-1P
GRK: ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε
INT: all indeed we are here

Acts 17:28 V-PI-1P
GRK: κινούμεθα καὶ ἐσμέν ὡς καί
INT: move and are as also

Acts 17:28 V-PI-1P
GRK: καὶ γένος ἐσμέν
INT: also offspring we are

Acts 23:15 V-PI-1P
GRK: αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν
INT: his ready are to put to death

Romans 6:15 V-PI-1P
GRK: ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον
INT: because not we are under law

Romans 8:12 V-PI-1P
GRK: ἀδελφοί ὀφειλέται ἐσμέν οὐ τῇ
INT: brothers debtors we are not to the

Romans 8:16 V-PI-1P
GRK: ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ
INT: of us that we are children of God

Romans 12:5 V-PI-1P
GRK: ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ
INT: one body we are in Christ

Romans 14:8 V-PI-1P
GRK: τοῦ κυρίου ἐσμέν
INT: the Lord's we are

1 Corinthians 3:9 V-PI-1P
GRK: θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί θεοῦ
INT: of god indeed we are fellow workers God's

1 Corinthians 10:17 V-PI-1P
GRK: οἱ πολλοί ἐσμεν οἱ γὰρ
INT: the many we are for

1 Corinthians 10:22 V-PI-1P
GRK: ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν
INT: stronger than he are we

1 Corinthians 15:19 V-PI-1P
GRK: Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον ἐλεεινότεροι
INT: Christ having hope we are only more to be pitied

1 Corinthians 15:19 V-PI-1P
GRK: πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν
INT: than all men we are

2 Corinthians 1:14 V-PI-1P
GRK: καύχημα ὑμῶν ἐσμὲν καθάπερ καὶ
INT: boasting of you we are even as also

2 Corinthians 1:24 V-PI-1P
GRK: ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς
INT: but fellow workers are of the joy

2 Corinthians 2:15 V-PI-1P
GRK: Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ
INT: of Christ a sweet perfume we are to God

2 Corinthians 2:17 V-PI-1P
GRK: οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ
INT: not indeed we are as the

2 Corinthians 3:5 V-PI-1P
GRK: ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι
INT: ourselves competent we are to reckon anything

2 Corinthians 6:16 V-PI-1P
GRK: ναὸς θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος καθὼς
INT: a temple of God are [the] living as

2 Corinthians 10:11 V-PI-1P
GRK: ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ
INT: that such as we are in word

2 Corinthians 13:6 V-PI-1P
GRK: ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι
INT: we not are rejected

Galatians 3:25 V-PI-1P
GRK: ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν
INT: under a tutor we are

Galatians 4:31 V-PI-1P
GRK: ἀδελφοί οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα
INT: brothers not we are of a slave woman children

Ephesians 2:10 V-PI-1P
GRK: αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα κτισθέντες
INT: of him indeed we are workmanship having been created

Ephesians 4:25 V-PI-1P
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη
INT: of him because we are of one another members

Ephesians 5:30 V-PI-1P
GRK: ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος
INT: for members we are of the body

Philippians 3:3 V-PI-1P
GRK: ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή
INT: we indeed are the circumcision

1 Thessalonians 5:5 V-PI-1P
GRK: ἡμέρας Οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ
INT: of day not we are of night nor

Hebrews 3:6 V-PI-1P
GRK: οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς ἐάνπερ
INT: whose house are we if indeed

Hebrews 4:2 V-PI-1P
GRK: καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ
INT: and indeed we are having had gospel preached [to us] even as

Hebrews 10:10 V-PI-1P
GRK: θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς
INT: will sanctified we are through the

Hebrews 10:39 V-PI-1P
GRK: δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς
INT: moreover not are of [those] drawing back to

1 John 2:5 V-PI-1P
GRK: ἐν αὐτῷ ἐσμέν
INT: in him we are

1 John 3:1 V-PI-1P
GRK: κληθῶμεν καί ἐσμέν διὰ τοῦτο
INT: we should be called and are On account of this

1 John 3:2 V-PI-1P
GRK: τέκνα θεοῦ ἐσμέν καὶ οὔπω
INT: children of God are we and not yet

1 John 3:19 V-PI-1P
GRK: τῆς ἀληθείας ἐσμέν καὶ ἔμπροσθεν
INT: the truth we are and before

1 John 4:6 V-PI-1P
GRK: τοῦ θεοῦ ἐσμέν ὁ γινώσκων
INT: God are he that knows

1 John 4:17 V-PI-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ
INT: also we are in the

1 John 5:19 V-PI-1P
GRK: τοῦ θεοῦ ἐσμέν καὶ ὁ
INT: God we are and the

1 John 5:20 V-PI-1P
GRK: ἀληθινόν καί ἐσμεν ἐν τῷ
INT: true and we are in him that [is]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page