ἑώρακεν
Englishman's Concordance
ἑώρακεν (heōraken) — 10 Occurrences

Luke 1:22 V-RIA-3S
GRK: ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ
NAS: to them; and they realized that he had seen a vision
KJV: that he had seen a vision
INT: that a vision he has seen in the

John 1:18 V-RIA-3S
GRK: θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς
NAS: No one has seen God at any time;
KJV: No man hath seen God at any time;
INT: God no one has seen ever yet only-begotten

John 3:32 V-RIA-3S
GRK: ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν
NAS: What He has seen and heard,
KJV: And what he hath seen and heard,
INT: what he has seen and heard

John 6:46 V-RIA-3S
GRK: τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ
NAS: Not that anyone has seen the Father,
KJV: any man hath seen the Father,
INT: the Father has seen anyone if

John 6:46 V-RIA-3S
GRK: θεοῦ οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα
NAS: the One who is from God; He has seen the Father.
KJV: of God, he hath seen the Father.
INT: God he has seen the Father

John 14:9 V-RIA-3S
GRK: ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα
NAS: He who has seen Me has seen the Father;
KJV: me hath seen the Father;
INT: has seen me has seen the Father

1 John 3:6 V-RIA-3S
GRK: ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ
NAS: one who sins has seen Him or knows
KJV: hath not seen him, neither
INT: sins not has seen him nor

1 John 4:20 V-RIA-3S
GRK: αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν τὸν θεὸν
NAS: whom he has seen, cannot
KJV: brother whom he hath seen, how can
INT: of him whom he has seen God

1 John 4:20 V-RIA-3S
GRK: ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται
NAS: God whom he has not seen.
KJV: he hath not seen?
INT: whom not he has seen not is able

3 John 1:11 V-RIA-3S
GRK: κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν
NAS: the one who does evil has not seen God.
KJV: hath not seen God.
INT: does evil not has seen God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page