ἐλπίζω
Englishman's Concordance
ἐλπίζω (elpizō) — 10 Occurrences

Romans 15:24 V-PIA-1S
GRK: τὴν Σπανίαν ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος
NAS: to Spain-- for I hope to see
KJV: you: for I trust to see you
INT: Spain I hope for going through

1 Corinthians 16:7 V-PIA-1S
GRK: παρόδῳ ἰδεῖν ἐλπίζω γὰρ χρόνον
NAS: [just] in passing; for I hope to remain
KJV: the way; but I trust to tarry a while
INT: passing to see I hope however a time

2 Corinthians 1:13 V-PIA-1S
GRK: καὶ ἐπιγινώσκετε ἐλπίζω δὲ ὅτι
NAS: and understand, and I hope you will understand
KJV: and I trust ye shall acknowledge
INT: even acknowledge I hope moreover that

2 Corinthians 5:11 V-PIA-1S
GRK: δὲ πεφανερώμεθα ἐλπίζω δὲ καὶ
NAS: to God; and I hope that we are made manifest
KJV: and I trust also
INT: moreover we have been revealed I hope moreover also

2 Corinthians 13:6 V-PIA-1S
GRK: ἐλπίζω δὲ ὅτι
NAS: But I trust that you will realize
KJV: But I trust that ye shall know
INT: I hope moreover that

Philippians 2:19 V-PIA-1S
GRK: Ἐλπίζω δὲ ἐν
NAS: But I hope in the Lord Jesus
KJV: But I trust in the Lord
INT: I hope moreover in

Philippians 2:23 V-PIA-1S
GRK: μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς
NAS: Therefore I hope to send
KJV: therefore I hope to send
INT: indeed therefore I hope to send when

Philemon 1:22 V-PIA-1S
GRK: μοι ξενίαν ἐλπίζω γὰρ ὅτι
NAS: me a lodging, for I hope that through
KJV: a lodging: for I trust that through
INT: me a lodging I hope indeed that

2 John 1:12 V-PIA-1S
GRK: μέλανος ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς
NAS: and ink; but I hope to come
KJV: ink: but I trust to come unto
INT: ink but hope to come to

3 John 1:14 V-PIA-1S
GRK: ἐλπίζω δὲ εὐθέως
NAS: but I hope to see you shortly,
KJV: But I trust I shall shortly
INT: I hope moreover immediately

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page