διδάσκεις
Englishman's Concordance
διδάσκεις (didaskeis) — 7 Occurrences

Matthew 22:16 V-PIA-2S
GRK: ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ οὐ
NAS: that You are truthful and teach the way
KJV: true, and teachest the way of God
INT: in truth teach and not

Mark 12:14 V-PIA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ διδάσκεις ἔξεστιν δοῦναι
NAS: to any, but teach the way
KJV: of men, but teachest the way of God
INT: of God teach Is it lawful to give

Luke 20:21 V-PIA-2S
GRK: λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ
NAS: that You speak and teach correctly,
KJV: thou sayest and teachest rightly,
INT: you say and teach and neither

Luke 20:21 V-PIA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ διδάσκεις
NAS: and You are not partial to any, but teach the way
KJV: [of any], but teachest the way
INT: of God teach

John 9:34 V-PIA-2S
GRK: καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς καὶ
NAS: in sins, and are you teaching us? So
KJV: and dost thou teach us? And
INT: and you teach us And

Acts 21:21 V-PIA-2S
GRK: ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως
NAS: about you, that you are teaching all
KJV: thee, that thou teachest all the Jews
INT: that apostasy you teach from Moses

Romans 2:21 V-PIA-2S
GRK: σεαυτὸν οὐ διδάσκεις ὁ κηρύσσων
NAS: another, do you not teach yourself?
KJV: another, teachest thou not
INT: yourself not do you teach you who proclaim

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page