8127. shen
Strong's Exhaustive Concordance
crag, forefront, ivory, sharp, tooth

From shanan; a tooth (as sharp); specifically (for shenhabbiym) ivory; figuratively, a cliff -- crag, X forefront, ivory, X sharp, tooth.

see HEBREW shanan

see HEBREW shenhabbiym

Forms and Transliterations
בְּשִׁנֵּיהֶם֙ בְּשִׁנָּ֑יו בְּשֵׁ֔ן בְשִׁנָּ֑י בשן בשני בשניהם בשניו הַשִּׁנַּ֖יִם הַשֵּׁ֑ן הַשֵּׁ֗ן הַשֵּׁ֧ן הַשֵּׁן֙ השן השנים וְשִׁנֵּ֖י וְשִׁנֵּ֥י וְשֵׁן־ וְשֶׁן־ וּ֝מִשִּׁנָּ֗יו ומשניו ושן־ ושני לְשִׁנֵּיהֶֽם׃ לַשִּׁנַּ֗יִם לשניהם׃ לשנים ן ניהם שִׁ֭נֵּיהֶם שִׁנֵּ֖י שִׁנֵּ֣י שִׁנֵּ֥ימוֹ שִׁנֵּֽימוֹ׃ שִׁנֵּיהֶ֔ם שִׁנַּ֖יִם שִׁנַּ֙יִךְ֙ שִׁנַּ֙יִם֙ שִׁנָּ֔י שִׁנָּ֔יו שִׁנָּ֣יו שִׁנָּֽי׃ שִׁנָּֽיו׃ שִׁנָּיו֙ שִׁנָּיו֮ שִׁנּֽוֹ׃ שֵׁ֑ן שֵׁ֔ן שֵׁ֖ן שֵׁ֝֗ן שֵׁ֣ן שֵׁ֥ן שֵׁן֙ שֵׁן־ שֶׁן־ שן שן־ שנו׃ שני שני׃ שניהם שניו שניו׃ שניך שנים שנימו שנימו׃ bə·šên bə·šin·nāw ḇə·šin·nāy bə·šin·nê·hem bəšên beShen beshinNav beshinneiHem bəšinnāw ḇəšinnāy bəšinnêhem haš·šên haš·šin·na·yim hashShen hashshinNayim haššên haššinnayim laš·šin·na·yim lashshinNayim laššinnayim lə·šin·nê·hem leshinneiHem ləšinnêhem n nê·hem nêhem neihem šên šen- šên- shen shinNai shinNav shinNayich shinNayim shinNei shinneiHem shinNeimov shinNo šin·na·yiḵ šin·na·yim šin·nāw šin·nāy šin·nê šin·nê·hem šin·nê·mōw šin·nōw šinnāw šinnāy šinnayiḵ šinnayim šinnê šinnêhem šinnêmōw šinnōw ū·miš·šin·nāw umishshinNav ūmiššinnāw veshen veshinNai veshinNei wə·šen- wə·šên- wə·šin·nê wəšen- wəšên- wəšinnê
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
8126
Top of Page
Top of Page