954. bosh
Strong's Concordance
bosh: to be ashamed
Original Word: בּוּשׁ
Part of Speech: Verb
Transliteration: bosh
Phonetic Spelling: (boosh)
Short Definition: ashamed
Brown-Driver-Briggs
בּוֺשׁ109 verb be ashamed (Sabean בוס; מהבאס = evil-doer DHMZMG 1883, 375, "" Aramaic בְּהַת, Syriac ; Arabic , mean disperse) —

Qal Perfect Jeremiah 48:39; בּשׁ Jeremiah 48:13; בּוֺשָׁה Jeremiah 15:9; בּשְׁתִּי Jeremiah 31:19 25t.; Imperfect יֵבוֺשׁ Isaiah 29:22 57t.; Infinitive absolute בּוֺשׁ Jeremiah 6:15; Jeremiah 8:12; Imperative בּוֺשִׁי Isaiah 23:4; Ezekiel 16:52, בּוֺשׁוּ Ezekiel 36:32; Participle plural בּוֺשִׁים Ezekiel 32:30; —

1 absolute feel shame Jeremiah 6:15 16t., Isaiah 19:9; Isaiah 23:4; Isaiah 37:27; Isa2, Isaiah 45:16 14t., Ezekiel 16:63; Micah 7:16; Joel 2:26,27; 2 Kings 19:26; Ezekiel 9:6; Job 6:20; Psalm 6:11 (+ 27 t., chiefly in late Psalms).

2 followed by מִן, be ashamed of, i.e. disconcerted, disappointed by reason of Jeremiah 2:36 (twice in verse); Jeremiah 12:13; Jeremiah 48:13; Isaiah 1:29; Isaiah 20:5; Ezekiel 32:30; Ezekiel 36:32.

3 with object בּשְׁתִּי לִשְׁאוֺל I am ashamed to ask Ezekiel 8:22; לֹא תֵבשׁוּ תַּהְכְּרוּ לִי ye are not ashamed to deal hardly with me (imperfect subject) Job 19:3. בּושׁ often "" נכלם & חפר; בּשׁוּ וְהָכְלְמוּ they are ashamed and confounded Jeremiah 14:3; Jeremiah 22:22; Isa2, Isaiah 41:11; Isaiah 45:16; Isaiah 45:17; Ezekiel 16:52; Ezekiel 36:32; Psalm 35:4; Psalm 69:7; Ezekiel 9:6; וּבשׁוּ הַחֹזִים וְחָֽפְרוּ הַקֹּסְמִים and the seers shall be ashamed and the diviners confounded Micah 3:7, compare Jeremiah 15:9; Job 6:20; Psalm 35:26; Psalm 40:15; Psalm 70:3; Psalm 71:24; יֵבוֺשׁ מְקוֺרוֺ Hosea 13:15 (read יִיבַשׁ be dry); עַדבּֿוֺשׁ to the point of confusion Judges 3:25 (compare GFM), 2 Kings 2:17; 2 Kings 8:11.

Polel Perfect בּשֵׁשׁ delay (in shame), בּשֵׁשׁ משֶׁה לָרֶדֶת Moses delayed to descend Exodus 32:1 (J), מַדּוּעַ בּשֵׁשׁ רִכְבּוֺ לָבוֺא why delay his chariots to come ? Judges 5:28.

Hiph`il 1. הֱבִישׁוֺתָ Psalm 44:8; הֱבִישֹׁתָה Psalm 53:6; Imperfect2masculine singular suffix תְּבִישֵׁנִי Psalm 119:31; Psalm 119:116; תָּבִישׁוּ Psalm 14:6; put to shame, Participle מֵבִישׁ Proverbs 10:5; Proverbs 14:35; Proverbs 19:26; Proverbs 29:15; one causing shame or acting shamefully, "" מִשְׂכִּיל; עֶבֶד מַשְׂכִּיל יִמְשֹׁל בְּבֵן מֵבִישׁ a servant acting wisely will rule over a son causing shame Proverbs 17:2; מְבִישָׁה "" אֵשֶׁת חַיִל Proverbs 12:4.

2 הוֺבִישׁ 2 Samuel 19:6; Jeremiah 2:26; Jeremiah 6:15; Joel 1:10,12; הֹבִישׁ Jeremiah 10:14 7t., Hosea 2:7; Joel 1:12,17; Isaiah 30:5 (but הבאיש Kt); הֹבִשׁוּ Jeremiah 8:9,12; Imperative הֹבִישׁוּ Joel 1:11 (all the forms in Joel derived v יָבֵשׁ by ancient versions and some moderns, see Ew§ 122 e Ges§ 72, 6).

a. put to shame 2 Samuel 19:6.

b. act shamefully Hosea 2:7.

c. to be put to shame Jeremiah 2:26; Jeremiah 6:15; Jeremiah 46:24; Jeremiah 48:1 (twice in verse); Jeremiah 48:20; Jeremiah 50:2 (twice in verse); Joel 1:10,12,17 (?).

d. be ashamed Jeremiah 8:9,12; Joel 1:11,12 (?) Isaiah 30:5 (Qr); with מִן Jeremiah 10:14 = Jeremiah 51:17.

Hithpa`el Imperfect יִתְבּשָׁ֑שׁוּ ashamed before one another Genesis 2:25 (J).

Strong's Exhaustive Concordance
make, bring to, cause, put to, with, ashamed, be put to confusion,

A primitive root; properly, to pale, i.e. By implication to be ashamed; also (by implication) to be disappointed or delayed -- (be, make, bring to, cause, put to, with, a-)shamed(-d), be (put to) confounded(-fusion), become dry, delay, be long.

Forms and Transliterations
אֵ֝ב֗וֹשׁ אֵ֭בוֹשָׁה אֵב֑וֹשָׁה אֵב֑וֹשׁ אֵב֣וֹשָׁה אֵב֥וֹשָׁה אֵבֹ֣שָׁה אֵבֽוֹשׁ׃ אבוש אבוש׃ אבושה אבשה בֹ֗שְׁתִּי בֹ֥שׁוּ בֹּ֑שׁ בֹּ֖שְׁתְּ בֹּ֖שׁ בֹּ֙שׁוּ֙ בֹּ֚שְׁנוּ בֹּ֚שְׁתִּי בֹּ֣שְׁתִּי בֹּ֤שְׁנֽוּ בֹּ֤שׁוּ בֹּ֥שׁוּ בֹּשֵׁ֤שׁ בֹשֵׁ֥שׁ בּ֑וֹשׁ בּ֔וֹשׁ בּ֙וֹשִׁי֙ בּ֣וֹשִׁי בּ֣וֹשָׁה בּ֣וֹשׁ בּ֤וֹשָֽׁה בּ֤וֹשָׁה בּ֥וֹשׁוּ בּ֧וֹשׁוּ בּוֹשִׁ֔ים בֽוֹשׁוּ׃ בוש בושה בושו בושו׃ בושי בושים בש בשו בשנו בשש בשת בשתי הֱ֝בִשֹׁ֗תָה הֱבִישֽׁוֹתָ׃ הֹבִ֖ישׁוּ הֹבִ֣ישׁ הֹבִ֣ישׁוּ הביש הבישו הבישות׃ הבשתה וְיֵב֤וֹשׁ וְיֵב֥וֹשׁ וְיֵבֹ֑שׁוּ וְיֵבֹ֔שׁוּ וְיֵבֹ֖שׁוּ וְיֵבֹ֙שׁוּ֙ וַיֵּבֹ֑שׁוּ וַיֵּבֹ֗שׁוּ וָבֹ֑שׁוּ וָבֹ֔שְׁתְּ וּבֹ֙שׁוּ֙ וּבֹ֛שׁוּ וּבֹ֣שׁוּ וּבֹ֥שׁ וּבוֹשָׁ֖ה ובושה ובש ובשו ובשת ויבוש ויבשו יִתְבֹּשָֽׁשׁוּ׃ יֵ֘בֹ֤שׁוּ יֵ֝בֹ֗שׁוּ יֵ֭בֹשׁוּ יֵב֗וֹשׁוּ יֵבֹ֑שׁוּ יֵבֹ֔שׁוּ יֵבֹ֖שׁוּ יֵבֹ֗שׁוּ יֵבֹ֙שׁוּ֙ יֵבֹ֣שׁוּ יֵבֹ֤שׁוּ יֵבֹ֤שׁוּ ׀ יֵבֹ֥שׁוּ יֵבֹ֧שׁוּ יֵבֹֽשׁוּ׃ יֵבוֹשׁ֙ יבוש יבושו יבשו יבשו׃ יתבששו׃ מְבִישָֽׁה׃ מֵבִ֑ישׁ מֵבִ֥ישׁ מֵבִֽישׁ׃ מביש מביש׃ מבישה׃ תְּ֝בִישֵׁ֗נִי תְּבִישֵֽׁנִי׃ תֵ֝בֹ֗שׁוּ תֵּב֑וֹשׁ תֵּב֔וֹשִׁי תֵּבֹ֙שִׁי֙ תֵּבֹֽשׁוּ׃ תֵב֔וֹשִׁי תֵב֙וֹשִׁי֙ תֵבֹ֥שׁוּ תָבִ֑ישׁוּ תבוש תבושי תבישו תבישני תבישני׃ תבשו תבשו׃ תבשי ’ê·ḇō·šāh ’ê·ḇō·wō·šāh ’ê·ḇō·wōš ’êḇōšāh ’êḇōwōš ’êḇōwōšāh bō·šə·nū bō·šə·tî ḇō·šə·tî bō·šêš ḇō·šêš bō·šət bō·šū ḇō·šū bō·wō·šāh bō·wō·šî bō·wō·šîm bō·wō·šū ḇō·wō·šū bō·wōš Boosh Booshah Booshi Booshu bōš bōšənū bōšêš ḇōšêš bōšət bōšətî ḇōšətî bosh Boshenu boShesh Boshet Bosheti boshi boShim Boshu bōšū ḇōšū bōwōš bōwōšāh bōwōšî bōwōšîm bōwōšū ḇōwōšū eVoosh eVooshah Evoshah hĕ·ḇi·šō·ṯāh hĕ·ḇî·šō·w·ṯā hĕḇišōṯāh hĕḇîšōwṯā heviShota heviShotah hō·ḇî·šū hō·ḇîš hōḇîš hōḇîšū hoVish hoVishu mə·ḇî·šāh mê·ḇîš mêḇîš məḇîšāh meVish meviShah ṯā·ḇî·šū ṯāḇîšū taVishu tə·ḇî·šê·nî tê·ḇō·šî tê·ḇō·šū ṯê·ḇō·šū tê·ḇō·wō·šî ṯê·ḇō·wō·šî tê·ḇō·wōš təḇîšênî têḇōšî têḇōšū ṯêḇōšū têḇōwōš têḇōwōšî ṯêḇōwōšî teviSheni teVoosh teVooshi teVoshi teVoshu ū·ḇō·šū ū·ḇō·wō·šāh ū·ḇōš ūḇōš ūḇōšū ūḇōwōšāh uVosh uvoShah uVoshu vaiyeVoshu vaVoshet vaVoshu veyeVoosh veyeVoshu Vooshu voShesh Vosheti Voshu wā·ḇō·šət wā·ḇō·šū wāḇōšət wāḇōšū way·yê·ḇō·šū wayyêḇōšū wə·yê·ḇō·šū wə·yê·ḇō·wōš wəyêḇōšū wəyêḇōwōš yê·ḇō·šū yê·ḇō·wō·šū yê·ḇō·wōš yêḇōšū yêḇōwōš yêḇōwōšū yeVoosh yeVooshu yeVoshu yiṯ·bō·šā·šū yiṯbōšāšū yitboShashu
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew 954
113 Occurrences


bō·wōš — 4 Occ.
bō·wō·šāh — 3 Occ.
bō·wō·šî — 1 Occ.
bō·wō·šū — 2 Occ.
bōš — 2 Occ.
bō·šə·nū — 2 Occ.
bō·šêš — 1 Occ.
bō·šət — 1 Occ.
bō·šə·tî — 2 Occ.
bō·wō·šî — 1 Occ.
bō·wō·šîm — 1 Occ.
bō·šū — 5 Occ.
’ê·ḇō·wōš — 5 Occ.
’ê·ḇō·wō·šāh — 3 Occ.
’ê·ḇō·wō·šāh — 2 Occ.
hĕ·ḇî·šō·w·ṯā — 1 Occ.
hĕ·ḇi·šō·ṯāh — 1 Occ.
hō·ḇîš — 1 Occ.
hō·ḇî·šū — 3 Occ.
mê·ḇîš — 5 Occ.
mə·ḇî·šāh — 1 Occ.
ṯā·ḇî·šū — 1 Occ.
tə·ḇî·šê·nî — 2 Occ.
tê·ḇō·wōš — 1 Occ.
ṯê·ḇō·wō·šî — 3 Occ.
tê·ḇō·šî — 1 Occ.
ṯê·ḇō·šū — 3 Occ.
ū·ḇōš — 1 Occ.
ū·ḇō·wō·šāh — 1 Occ.
ū·ḇō·šū — 3 Occ.
way·yê·ḇō·šū — 2 Occ.
wā·ḇō·šət — 1 Occ.
wā·ḇō·šū — 2 Occ.
wə·yê·ḇō·wōš — 2 Occ.
wə·yê·ḇō·šū — 5 Occ.
ḇō·wō·šū — 1 Occ.
ḇō·šêš — 1 Occ.
ḇō·šə·tî — 1 Occ.
ḇō·šū — 1 Occ.
yê·ḇō·wōš — 1 Occ.
yê·ḇō·wō·šū — 1 Occ.
yê·ḇō·šū — 31 Occ.
yiṯ·bō·šā·šū — 1 Occ.

Genesis 2:25
HEB: וְאִשְׁתּ֑וֹ וְלֹ֖א יִתְבֹּשָֽׁשׁוּ׃
NAS: were both naked and were not ashamed.
KJV: and his wife, and were not ashamed.
INT: and his wife and were not ashamed

Exodus 32:1
HEB: הָעָ֔ם כִּֽי־ בֹשֵׁ֥שׁ מֹשֶׁ֖ה לָרֶ֣דֶת
NAS: that Moses delayed to come down
KJV: that Moses delayed to come down
INT: the people for delayed Moses to come

Judges 3:25
HEB: וַיָּחִ֣ילוּ עַד־ בּ֔וֹשׁ וְהִנֵּ֛ה אֵינֶ֥נּוּ
NAS: until they became anxious; but behold,
KJV: And they tarried till they were ashamed: and, behold, he opened
INT: waited until became behold did not

Judges 5:28
HEB: הָֽאֶשְׁנָ֑ב מַדּ֗וּעַ בֹּשֵׁ֤שׁ רִכְבּוֹ֙ לָב֔וֹא
KJV: Why is his chariot [so] long in coming?
INT: the lattice Why long his chariot coming

2 Kings 2:17
HEB: ב֥וֹ עַד־ בֹּ֖שׁ וַיֹּ֣אמֶר שְׁלָ֑חוּ
NAS: him until he was ashamed, he said,
KJV: And when they urged him till he was ashamed, he said,
INT: urged until was ashamed said Send

2 Kings 8:11
HEB: וַיָּ֣שֶׂם עַד־ בֹּ֑שׁ וַיֵּ֖בְךְּ אִ֥ישׁ
NAS: [on him] until he was ashamed, and the man
KJV: stedfastly, until he was ashamed: and the man
INT: steadily until was ashamed wept and the man

2 Kings 19:26
HEB: יָ֔ד חַ֖תּוּ וַיֵּבֹ֑שׁוּ הָי֞וּ עֵ֤שֶׂב
NAS: They were dismayed and put to shame; They were as the vegetation
KJV: they were dismayed and confounded; they were [as] the grass
INT: of strength were dismayed and put become were as the vegetation

Ezra 8:22
HEB: כִּ֣י בֹ֗שְׁתִּי לִשְׁא֤וֹל מִן־
NAS: For I was ashamed to request
KJV: For I was ashamed to require
INT: because was ashamed to request from

Ezra 9:6
HEB: וָאֹמְרָ֗ה אֱלֹהַי֙ בֹּ֣שְׁתִּי וְנִכְלַ֔מְתִּי לְהָרִ֧ים
NAS: O my God, I am ashamed and embarrassed
KJV: O my God, I am ashamed and blush
INT: said my God I am ashamed and embarrassed to lift

Job 6:20
HEB: בֹּ֥שׁוּ כִּֽי־ בָטָ֑ח
NAS: They were disappointed for they had trusted,
KJV: They were confounded because they had hoped;
INT: were disappointed for had trusted

Job 19:3
HEB: תַּכְלִימ֑וּנִי לֹֽא־ תֵ֝בֹ֗שׁוּ תַּהְכְּרוּ־ לִֽי׃
NAS: you have insulted me; You are not ashamed to wrong
KJV: have ye reproached me: ye are not ashamed [that] ye make yourselves strange
INT: have insulted are not ashamed to wrong

Psalm 6:10
HEB: יֵבֹ֤שׁוּ ׀ וְיִבָּהֲל֣וּ מְ֭אֹד
NAS: my enemies will be ashamed and greatly
KJV: Let all mine enemies be ashamed and sore
INT: will be ashamed dismayed and greatly

Psalm 6:10
HEB: אֹיְבָ֑י יָ֝שֻׁ֗בוּ יֵבֹ֥שׁוּ רָֽגַע׃
NAS: they will suddenly be ashamed.
KJV: let them return [and] be ashamed suddenly.
INT: enemies shall turn be ashamed will suddenly

Psalm 14:6
HEB: עֲצַת־ עָנִ֥י תָבִ֑ישׁוּ כִּ֖י יְהוָ֣ה
NAS: You would put to shame the counsel
KJV: Ye have shamed the counsel
INT: the counsel of the afflicted put But the LORD

Psalm 22:5
HEB: בָטְח֣וּ וְלֹא־ בֽוֹשׁוּ׃
NAS: In You they trusted and were not disappointed.
KJV: they trusted in thee, and were not confounded.
INT: trusted and were not disappointed

Psalm 25:2
HEB: בָ֭טַחְתִּי אַל־ אֵב֑וֹשָׁה אַל־ יַֽעַלְצ֖וּ
NAS: in You I trust, Do not let me be ashamed; Do not let my enemies
KJV: I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies
INT: trust not me be ashamed nay exult

Psalm 25:3
HEB: קֹ֭וֶיךָ לֹ֣א יֵבֹ֑שׁוּ יֵ֝בֹ֗שׁוּ הַבּוֹגְדִ֥ים
NAS: of those who wait for You will be ashamed; Those who deal treacherously
KJV: Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed
INT: wait not will be ashamed will be ashamed deal

Psalm 25:3
HEB: לֹ֣א יֵבֹ֑שׁוּ יֵ֝בֹ֗שׁוּ הַבּוֹגְדִ֥ים רֵיקָֽם׃
NAS: without cause will be ashamed.
KJV: on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress
INT: not will be ashamed will be ashamed deal without

Psalm 25:20
HEB: וְהַצִּילֵ֑נִי אַל־ אֵ֝ב֗וֹשׁ כִּֽי־ חָסִ֥יתִי
NAS: and deliver me; Do not let me be ashamed, for I take refuge
KJV: and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust
INT: and deliver not me be ashamed for take

Psalm 31:1
HEB: חָ֭סִיתִי אַל־ אֵב֣וֹשָׁה לְעוֹלָ֑ם בְּצִדְקָתְךָ֥
NAS: Let me never be ashamed; In Your righteousness
KJV: let me never be ashamed: deliver
INT: have taken nay be ashamed In your righteousness

Psalm 31:17
HEB: יְֽהוָ֗ה אַל־ אֵ֭בוֹשָׁה כִּ֣י קְרָאתִ֑יךָ
NAS: Let me not be put to shame, O LORD,
KJV: Let me not be ashamed, O LORD;
INT: LORD nay be put for call

Psalm 31:17
HEB: כִּ֣י קְרָאתִ֑יךָ יֵבֹ֥שׁוּ רְ֝שָׁעִ֗ים יִדְּמ֥וּ
NAS: Let me not be put to shame, O LORD,
KJV: upon thee: let the wicked be ashamed, [and] let them be silent
INT: for call to shame the wicked them be silent

Psalm 35:4
HEB: יֵבֹ֣שׁוּ וְיִכָּלְמוּ֮ מְבַקְשֵׁ֪י
NAS: Let those be ashamed and dishonored
KJV: Let them be confounded and put to shame
INT: those be ashamed and dishonored seek

Psalm 35:26
HEB: יֵ֘בֹ֤שׁוּ וְיַחְפְּר֨וּ ׀ יַחְדָּו֮
NAS: Let those be ashamed and humiliated
KJV: Let them be ashamed and brought to confusion
INT: those be ashamed and humiliated together

Psalm 37:19
HEB: לֹֽא־ יֵ֭בֹשׁוּ בְּעֵ֣ת רָעָ֑ה
NAS: They will not be ashamed in the time
KJV: They shall not be ashamed in the evil
INT: not will not be ashamed the time the evil

113 Occurrences

953
Top of Page
Top of Page