4626. σκάπτω (skaptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4626. σκάπτω (skaptó) — 3 Occurrences

Luke 6:48 V-AIA-3S
GRK: οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν
NAS: a house, who dug deep and laid
KJV: an house, and digged deep, and
INT: a house who dug and deepened

Luke 13:8 V-ASA-1S
GRK: ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν
NAS: too, until I dig around it and put
KJV: also, till I shall dig about it,
INT: until when I shall dig about it

Luke 16:3 V-PNA
GRK: ἀπ' ἐμοῦ σκάπτειν οὐκ ἰσχύω
NAS: from me? I am not strong enough to dig; I am ashamed
KJV: I cannot dig; to beg
INT: from me To dig not I am able

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page