4579. σείω (seió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4579. σείω (seió) — 5 Occurrences

Matthew 21:10 V-AIP-3S
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ
NAS: all the city was stirred, saying, Who
KJV: all the city was moved, saying, Who
INT: into Jerusalem was moved all the

Matthew 27:51 V-AIP-3S
GRK: ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ
NAS: and the earth shook and the rocks
KJV: and the earth did quake, and the rocks
INT: the earth was shaken and the

Matthew 28:4 V-AIP-3P
GRK: φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες
NAS: The guards shook for fear
KJV: the keepers did shake, and
INT: fear of him trembled those keeping guard

Hebrews 12:26 V-FIA-1S
GRK: ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον
NAS: ONCE MORE I WILL SHAKE NOT ONLY
KJV: once more I shake not the earth
INT: once I shake not only

Revelation 6:13 V-PPM/P-NFS
GRK: ἀνέμου μεγάλου σειομένη
NAS: its unripe figs when shaken by a great
KJV: untimely figs, when she is shaken of
INT: a wind great being shaken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page