3463. μύριοι (murios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3463. μύριοι (murios) — 3 Occurrences

Matthew 18:24 Adj-GMP
GRK: αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
NAS: who owed him ten thousand talents
KJV: which owed him ten thousand talents.
INT: to him a debtor of ten thousand talents

1 Corinthians 4:15 Adj-AMP
GRK: ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε
NAS: you were to have countless tutors
KJV: ye have ten thousand instructors
INT: if indeed ten thousand tutors you should have

1 Corinthians 14:19 Adj-AMP
GRK: κατηχήσω ἢ μυρίους λόγους ἐν
NAS: rather than ten thousand words
KJV: also, than ten thousand words in
INT: I might instruct than ten thousand words in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page